Konstytucja biznesu

Konstytucja BiznesuOpracowanie „Konstytucja Biznesu” zostało przygotowane, aby wskazać jak mogą Państwo skorzystać na zmianach w prawie gospodarczym w kontekście swojej działalności. Zespół Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy ekspertów, przeanalizował zmiany wynikające z wprowadzenia Konstytucji biznesu, opracował autorskie uwagi oraz komentarze, dotyczące istotnych zmian z perspektywy przedsiębiorców. Czytelny język publikacji pozwoli Państwu sprawnie zapoznać się ze zmianami w prawie i tym samym wyręczy Państwa z czasochłonnej lektury ustaw. Materiał powstał przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną i można go kupić klikając w ten link.

W dniu 14 listopada 2017 r. Rząd przyjął pakiet zmian w prawie gospodarczym „Konstytucja Biznesu”. Obejmuje pięć ustaw:

 • Prawo przedsiębiorców,
 • ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Przedsiębiorców oraz niektóre inne ustawy z pakietu Konstytucji biznesu.Konstytucja biznesu ma zacząć obowiązywać w życie 1 marca 2018 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na start”. Te wejdą w życie 31 marca 2018 r.

Zatrudnianie obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy przez polskich przedsiębiorców

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

22 stycznia 2018 r. nasi prawnicy przeprowadzili szkolenie z zakresu aspektów prawnych i praktycznych związanych z zatrudnieniem obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy przez polskich przedsiębiorców.

Na szkoleniu szczegółowo omówiono następujące aspekty:
I. Pozyskiwanie pracowników ze Wschodu – zagadnienia wprowadzające
II. Opodatkowanie wynagrodzenia cudzoziemca za pracę oraz obowiązki uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne
III. Umowa o pracę z cudzoziemcem
IV. Aspekty praktyczne uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce
V. Szczególne przypadki świadczenia pracy w Polsce a legalizacja pobytu i konsekwencje podatkowe<

[/column]

Zamknięte fundusze inwestycyjne

Z danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że wartość aktywów, zgromadzona przez fundusze inwestycyjne w pierwszym półroczu 2017 r. wzrosła o 2,8% w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2016 r. i stanowiła łącznie 309,4 mld zł. Na polskim rynku według stanu na koniec czerwca 2017 r. funkcjonowało 925 funduszy inwestycyjnych, w tym 53 otwartych (wzrost o 2) oraz 828 zamkniętych – wzrost o 9. W analizowanym okresie procentowy udział wartości aktywów poszczególnych funduszy, w stosunku do aktywów ogółem wszystkich funduszy kształtował się podobnie jak w pierwszym półroczu 2016 r. Najwyższy udział aktywów, bo aż 50,4% stanowiły aktywa funduszy inwestycyjnych zamkniętych (zanotowały one spadek – o zaledwie 1,2%), a ich wartość wynosiła ponad 156 mld zł. Otwarte fundusze inwestycyjne dysponowały aktywami o wartości ok. 100 mld zł (w I pół. 2017 r. nastąpił wzrost aż o 12,8%), dzięki czemu udział w aktywach ogółem wyniósł 32,4%. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte posiadały aktywa na poziomie ponad 53 mld zł – co dało wzrost o 0,8% w stosunku do wartości z pierwszego półrocza 2016 r. W pierwszym półroczu 2017 r. fundusze inwestycyjne osiągnęły łącznie wyższy, niż w analogicznym okresie roku 2016, o ponad 7 mld zł dodatni wynik z operacji, który wyniósł 13,7 mld zł.

Jak wiemy od 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy, które pozbawiły funduszy inwestycyjnych zamkniętych (zwane dalej: FIZ) zwolnienia podmiotowego z CIT, w przypadku zaangażowania w działaniach gospodarczych struktur utworzonych ze spółek lub innych jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie i nie są traktowane jak osoby prawne (…). Przykładem spółek, które wzbudzały dużą popularność w działalności FIZ, były spółki luksemburskie typu SCSp. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy o CIT ustawodawca przewidział zwolnienie przedmiotowe, zgodnie z którym wolne od opodatkowania są dochody (przychody) funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych, utworzonych na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, z wyłączeniem, dochodów określonych w pkt 57 lit. a-g, a mianowicie dochodów (przychodów) podmiotów bez osobowości prawnej, o których mowa wyżej, osiągniętych z tytułu z odsetek od pożyczek, odsetek od innych zobowiązań, z odsetek od udziału kapitałowego, darowizn bądź innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych oraz z tytułu zbycia papierów wartościowych, a także dochodów pozyskanych z nieruchomości.

Tak więc co do zasady FIZ w przypadku utraty prawa do zwolnienia przedmiotowego są zobowiązane są do zapłaty podatku dochodowego CIT w wysokości 19%. Poziom aktywów znajdujących się w posiadaniu FIZ świadczy o dalszej popularności tej formy inwestowania. Zasadne wydaje się, dokonanie analizy i zweryfikowanie skutków fiskalnych za 2017 rok wprowadzonej regulacji. Miejmy nadzieję, że oczekiwania ustawodawcy zostały spełnione.

 

Autor: dr Alicja Tołowińska

JPK – czy spełni swoje założenia?

Weszły już w życie nowe przepisy, które nałożyły na wszystkich podatników podatku VAT obowiązek przekazywania organom KAS szczegółowych danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Bez wątpienia można stwierdzić, iż administracja skarbowa zyskuje w tym momencie pewnego rodzaju możliwość podniesienia jakości rozwiązań informatycznych w zakresie eliminacji niekorzystnych zjawisk w obrocie gospodarczym. JKP to doskonałe źródło informacji pozwalające na wdrożenie innowacyjnego systemu. Jednakże trzeba podkreślić, iż nie może być ono uznane za samodzielne narzędzie zabiegające wyłudzeniom podatku VAT.

Celem JPK jest m.in. szybkie ustalenie przez organy skarbowe danych z zakresu stron i przedmiotu poszczególnych transakcji, chociażby bez podejmowania kontroli sprawdzających. Identyfikacja ryzyk nieprawidłowości w rozliczeniach wykazanych w JPK stanowić będzie mogła jedynie punkt wyjścia do podjęcia przez organy podatkowe dalszych czynności analitycznych czy kontrolnych. Eliminacja nieuczciwych uczestników obrotu, pozbawienie ich statutu podatnika VAT, powinna niewątpliwie wpłynąć na ograniczenie negatywnego oddziaływania na biznes prowadzony przez podmioty w legalnych ramach prawnych.

Zautomatyzowana selekcja danych w JPK niesie ze sobą pewne ryzyka, których wystąpienie jest bardzo prawdopodobne. Związane mogą one być przykładowo z nadmiernym natężeniem działań przez aparat skarbowy z powodu wyrywkowej oceny danych, które w żaden sposób nie przyczynią się do eliminacji luki podatkowej w VAT, ani też nie ułatwią podatnikom ustrzec się przed nieświadomym udziałem w przestępstwach karuzelowych. Taka analiza danych, jak też odtwarzanie łańcuchów transakcji, stanowi podstawowy i bardzo wstępny element analizy poprawności rozliczeń podatkowych. Nawet ujawnienie transakcji z podmiotami, które mogłyby w jakikolwiek sposób znaleźć się na „czarnej liście” wymaga pozyskania informacji z innych źródeł, jeszcze przed wszczęciem postępowania podatkowego. Niedawno Ministerstwo Finansów wyłoniło i nagrodziło najlepszych na rynku informatyków i programistów, którzy otrzymali tytuły „Vatmanów”. Zwycięscy mają zagwarantowane zatrudnienie w spółce Aplikacje Krytyczne, która to odpowiedzialna jest za opracowywanie rozwiązań technicznych służących do ujawniania nieprawidłowości podatkowych, a w szczególności zorganizowanych grup przestępczych, w tym również w oparciu o pliki JPK. Z komunikatów zamieszczanych na łamach stron ministerstwa słyszymy również zapowiedzi o tworzeniu narzędzi, pozwalających na dostęp przedsiębiorcom do informacji na temat danych o kontrahentach i ich aktywności w VAT. Wydaje się, iż narzędzia te z racji dynamicznej ewolucji przestępczości i stałym doskonaleniu jej mechanizmów to ciągle zbyt mało, aby nie paść ofiarą nadużyć dokonanych przez inne podmioty.

Wartym rozważenia byłyby projekty wykorzystujące szeroki wachlarz wiedzy, wynikającej z obszernych baz danych oraz doświadczeń kadry resortu. Trzeba jednoznacznie wskazać, iż wykorzystywanie jednorodnych danych, tj.  JPK, które przetwarzane będą  nawet przez najlepszych ekspertów informatyki i programowania, może nieść ryzyko nieefektywności, zwiększające koszty realizacji działań analityczno – prognostycznych organów skarbowych.

Systemy, jakie tworzone powinny być za pomocą zautomatyzowanych algorytmów, powinny na bieżąco dostarczać wiedzy na temat przyczyn kształtowania się osiąganego w danym okresie poziomu dochodów podatkowych w skali kraju, województwa, czy też we właściwości danego urzędu skarbowego. W oparciu o zakres danych z deklaracji dla celów podatku VAT organy podatkowe powinny na bieżąco dysponować wiedzą w zakresie, jakie wartości i pozycje wyszczególnione w deklaracjach mają istotny wpływ na poziom wpłat i zwrotów tego podatku. Przykładowo konstruując model aplikacji analitycznej z wykorzystaniem funkcji regresji krokowej wstecznej, zawierającej zestaw wszystkich zmiennych objaśniających, w sposób prosty otrzymamy zmienne istotne, które wpływają na poziom podatku od towarów i usług osiągnięty w badanej jednostce. Jednym z niezbędnych etapów takiej analizy powinna być stopniowa eliminacja zmiennych nieistotnych w taki sposób, aby utrzymać model z możliwie najwyższą wartością współczynnika determinacji. Otrzymalibyśmy wynik, wskazujący, iż np. w izbie skarbowej poddanej badaniu, przy wzroście o 1 jednostkę miary – o 1 mld zł wartości eksportu , nastąpi wzrost podatku do zwrotu na rachunek podatnika o wartość  0,256183 mld zł. Innym systemem, jaki można byłoby dedykować resortowi, mogłaby być aplikacja dokonująca zautomatyzowanej dekompozycji szeregów czasowych pozycji statystycznych, wynikających z deklaracji (np. sprzedaży opodatkowanej/ zwolnionej, nabyć, transakcji wewnątrzwspólnotowych importu itd.) w okresach wieloletnich, kwartalnych czy miesięcznych. Pozwoliłoby to na analizę kształtowania się tendencji (np. tendencji rozwojowej, wahań przypadkowych oraz wahań sezonowych) pozycji w deklaracjach VAT, wykazywanych przez podatników.

Wiedza wynikająca z takich analiz pozwoliłaby organom na tworzenia kryteriów właściwego typowania podmiotów do kontroli w danym obszarze. Rozważone powinno być również podawanie do wiadomości publicznej tego typu raportów, co zwiększyłoby świadomość podatkową przedsiębiorców i dostarczałoby rzetelnej wiedzy na temat ryzyka wystąpienia określonych  nieprawidłowości w danym typie transakcji.

Jednak w świetle zapowiedzi ministerstwa finansów o rozważaniu zlikwidowania składania przez podatników VAT deklaracji, wynikającej z odpowiedzi na interpelację nr 16719 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie uszczelniania systemu, budowa systemów ekspertowych może stać się niemożliwa. Zniesienie obowiązku składania deklaracji w podatku, który stanowi główne źródło dochodów podatkowych w państwie, jest bardzo ryzykownym rozwiązaniem. Nie tylko z punktu widzenia rozwoju aplikacji analitycznych, ale również w punktu widzenia wsparcia uczciwych podatników w rozliczaniu tej daniny. Bez wątpienia nie wpłynie pozytywnie to na proces wdrażania nowoczesnych rozwiązań informacyjnych, czy też doskonalenie procesów analitycznych resortu. Przez lata ministerstwo zmagało się z problemem rozproszenia informacji z wielu źródeł oraz budową jednolitych baz danych, teraz rozważa rezygnację z narzędzia, które stanowi niewątpliwie niezbędny element budowy chociażby modeli predykcyjnych, tak istotnych w ocenie wiarygodności podmiotów, W sektorze bankowym modelowanie takie uznawane jest za narzędzie wręcz niezbędne.

Budowa jakichkolwiek modeli statystycznych w oparciu o jednorodne dane – tu dla przykładu z plików JPK, okazać może się wielką porażką fiskusa. Instytucje finansowe, badając zdolność kredytową, nie ograniczają się do analizy stanu zasobów pieniężnych i możliwości pokrycia ewentualnych zobowiązań, gdyż wykorzystują modele scoringowe, przewidujące ryzyka nierzetelności, niewypłacalności, czy też prawdopodobieństwa, że przyszły kredytobiorca ma na celu  wyłącznie wyłudzenie środków pieniężnych. Pozyskują i gromadzą dane zarówno zawierające zmienne ilościowe, jak i jakościowe. Modelowanie predykcyjne jest ogromnym wsparciem dla biznesu, nieustannie to narzędzie przyciąga uwagę wielu firm, które chcą ulepszać swoje procesy i poprawiać jakość świadczonych usług, przy jednoczesnej eliminacji strat finansowych. Zadziwiające jest zatem, że Budżet Państwa, wypłacający miliardowe zwroty podatku naliczonego VAT, zastanawia się nad rezygnacją z narzędzia, jakie wspomagałoby skuteczną eliminację grup przestępczych, przy jednoczesnym dostarczaniu środków ochronny uczciwym przedsiębiorcom.

Wydaje się wielce prawdopodobne, że JPK, a także nałożony od 2018 r. na wszystkich podatników VAT obowiązek ich przekazywania, nie spowoduje automatycznej eliminacji niekorzystnych zjawisk w obszarze podatku VAT. Zniesienie deklaracji VAT nie powinno wzbudzać optymizmu podatników, którzy pozostają w przekonaniu, że zmiana ta przyczyni się do wsparcia przedsiębiorczości i ograniczenia fiskalizmu. Dla samego aparatu skarbowego może stanowić to element zwiększający ryzyka nietrafnego typowania podmiotów do kontroli. Przedsiębiorcom zaś może stwarzać ryzyko niemożności dokonania określonych czynności w ramach tzw. należytej staranności, tak bardzo istotnej w świetle prawidłowości dokonywanych rozliczeń z fiskusem w zakresie podatku VAT.

Autor: Dr Alicja Tołwińska, doradca podatkowy.

Pobierz bezpłatny e-book „RODO a Branże”

Poradnik „RODO a branże” został opracowany, aby wskazać Państwu punkty styku między zmianami w prawie ochronie danych osobowych, a specyfiką działalności Państwa przedsiębiorstwa. Nasz zespół ekspertów z Bogdanem Fischerem na czele, przeanalizował zmiany związane z RODO pod kątem branż i opracował podręcznik, który pozwoli Państwu zapoznać się z nowymi regulacjami prawnymi i przygotować się do ich wdrożenia. Materiał powstał przy współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną i można go bezpłatnie pobrać klikając w ten link.

W przewodniku po zmianach związanych z RODO zostały uwzględnione następujące branże:

 • IT i telekomunikacyjna,
 • Farmaceutyczna i medyczna,
 • Bankowa,
 • Ubezpieczeniowa,
 • Oświata, kluby sportowe i inne placówki związane z usługami na rzecz dzieci,
 • Hotelarska,
 • Sektor publiczny.

Z dniem 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w trochę odmienny sposób niż dotychczas. Nowe przepisy wprowadzają wiele obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe.

Wzrost stawki minimalnej i stawki za godzinę

Rozporządzeniem z dnia 12 września 2017 roku Rada Ministrów ustaliła wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku 2018, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku 2018 wraz z terminem zmiany tych wysokości. Tym samym od dnia 1 stycznia 2018 roku wzrosło w stosunku do 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę z kwoty 2.000 zł do kwoty 2.100 zł. Ponadto wzrosła również wysokość minimalnej stawki godzinowej w stosunku do 2017 roku z kwoty 13 zł do 13,70 zł za godzinę.

 Minimalne wynagrodzenie za pracę

Od 1 stycznia 2018 roku wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, tj. od 2.100 zł.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, jednakże nie uwzględnia się: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Jeżeli natomiast pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

Obowiązki dla Pracodawców w związku z podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego

Od stycznia 2018 roku każdy pracodawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem nie niższym niż 2100 zł brutto, a zatem zobowiązany jest do podwyższenia wynagrodzenia pracownikom, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

W przypadku, gdy w wewnętrznych regulacjach obowiązujących u danego pracodawcy (m.in. w regulaminie wynagradzania) bądź w treści umowy o pracę, wysokość minimalnego wynagrodzenia została określona kwotowo, należy wprowadzić odpowiednie zmiany mające na celu aktualizację wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.100 zł.

Minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa jest to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. W przypadku umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego), wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, tj. nie niższa niż 13,70 zł.

Konsekwencje dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 8e ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Autor: Małgorzata Kosela-Rębowska, radca prawny

E – zaświadczenia lekarskie

Od 1 lipca 2018 roku zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Przez formę dokumentu elektronicznego rozumie się wystawienie zaświadczenia lekarskiego zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Niemniej jednak do dnia 30 czerwca 2018 roku zaświadczenia lekarskie mogą być wystawiane zarówno w formie „papierowej” na odpowiednim druku bądź w formie dokumentu elektronicznego.

Wystawiający zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego przekazuje zaświadczenie lekarskie na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lipca 2018 roku w każdym przypadku niezdolności do pracy pracownika, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie zaświadczenie lekarskie płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek (bez wskazywania numeru statystycznego choroby ubezpieczonego), nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Wystawianie zaświadczeń wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego stanowić będzie również ułatwienie dla ubezpieczonych, bowiem nie będą zobowiązani do dostarczania zaświadczenia lekarskiego do pracodawcy albo w niektórych przypadkach do ZUS w terminie 7 dni, a zatem ZUS nie będzie obniżał zasiłków chorobowych z uwagi na dostarczenie zaświadczenia po terminie.

W przypadku, gdy płatnik składek nie będzie posiadał profilu informacyjnego płatnika składek, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekaże ubezpieczonemu wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, opatrzony jego podpisem i pieczątką. Tak sporządzone zaświadczenie lekarskie ubezpieczony przekaże płatnikowi składek, natomiast wystawiający przekaże zaświadczenie lekarskie na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reasumując do dnia 30 czerwca 2018 roku zaświadczenia lekarskie wystawiane będą w formie „papierowej” na odpowiednim druku bądź w postaci dokumentu elektronicznego, zaś od 1 lipca 2018 roku wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego.

Autor: Małgorzata Kosela-Rębowska, radca prawny

Posted in Bez kategorii

RODO – przetwarzanie danych i monitoring pracowników

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzą Unijne przepisy odnośnie ochrony danych osobowych (RODO) lub zwane również „GDPR”  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Rozporządzenie będzie obowiązywać wszystkich, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, zatem w zakresie danych osobowych 2018 rok zapowiada się bardzo ciekawie. Intencją wprowadzenia przepisów była przede wszystkim chęć unowocześnienia przepisów, które obowiązują od 95 roku. Nowe przepisy mają być przede wszystkim neutralne w stosunku do zmieniających się technologii tzn. aby pozostawać jak najdłużej aktualnymi.

Unijne Rozporządzenie nie zawiera dla przedsiębiorców dokładnych wytycznych jak zabezpieczyć dane, dlatego każdy przedsiębiorca w zależności od branży będzie musiał wypracować własne systemy i procedury zabezpieczenia danych osobowych. Nowością będzie również tzw. szacowanie wpływu na prywatność (ang. Privacy Impact Assessment – IPA) zwane również oceną skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment). Wprowadzenie tego typu praktyk jest przede wszystkim z korzyścią dla osób udostępniających swoje dane osobowe organizacji, który będzie miał gwarancję stosowania dobrych praktyk.

Nową zasadą będzie również możliwość przenoszenia danych pomiędzy przedsiębiorcami. Każdy będzie miał prawo decydować o własnych danych osobowych. Na żądanie danej osoby, administrator danych osobowych będzie zobowiązany do przekazania danych w formacie pdf. Osoba taka będzie również mogła zażądać, aby dane były przekazane bezpośrednio innemu podmiotowi. Każdy konsument będzie miał również prawo do bycia zapomnianym czyli żądania usunięcia jego danych. Przedsiębiorcy będą również zobowiązani do poszerzenia zgody na przetwarzanie danych o adresy IP oraz pliki Cookie.

Najważniejszym obowiązkiem z punktu widzenia przedsiębiorcy będzie również obowiązkiem informowania GIODO o każdym naruszeniu danych osobowych. Zobliguje to przedsiębiorców do wypracowania procedur do zgłaszania własnych naruszeń oraz reagowania na incydenty. Wszystko to ma stanowić jeszcze większe zabezpieczenie konsumentów przed przedsiębiorcami, które nie przykładają większej wagi do zabezpieczenia danych swoich klientów.  Warto wskazać, że RODO wprowadza również karę w wysokości do 20 mln EUR lub 4% rocznego obrotu firmy – w zależności od tego, która kwota jest wyższa za nieprzestrzeganie nowego Rozporządzenia.

Autor: Krzysztof Borżoł, adwokat

Preferencyjny ZUS dla nowych przedsiębiorców

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców. W chwili obecnej projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy zasadniczym celem ustawy – Prawo przedsiębiorców jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad relewantnych dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Jednym z założeń projektu jest wprowadzenie tzw. ulgi na start jako szczególnego rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu czasu. Zgodnie z treścią art. 18 projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.  Przedsiębiorca może zrezygnować z powyższego uprawnienia przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Tym samym, w przypadku wejścia w życie powyższej regulacji przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podejmujący działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujący ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, mogliby skorzystać z tzw. ulgi na start przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, a następnie skorzystać z obowiązującej już ulgi przewidzianej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w postaci możliwości opłacania składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności.

Reasumując, wejście w życie projektowanych zmian skutkowałoby preferencyjnym traktowaniem początkujących przedsiębiorców w zakresie opłacania składek do ZUS przez łączny okres 30 miesięcy.

Autor: Małgorzata Kosela-Rębowska, radca prawny

Uproszczone płatności E-składka – jedno konto – na co uważać?

Projekt informatyczny E-składka pozwala już wszystkim płatnikom na opłacanie składek do ZUS na jeden rachunek. Tym samym od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady rozliczeń dokonywanych wpłat. Wszyscy  płatnicy składek zobowiązani są do opłacania  nie trzema czy czteroma, a jednym przelewem na indywidualny  numer rachunku składkowego. Rachunki bankowe, które funkcjonowały do końca roku 2017 i służyły do rozliczeń  składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy czy Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych  obecnie nie są już dostępne.

Każdy płatnik składek, jeśli do chwili obecnej nie posiada numeru swojego indywidualnego konta, może sprawdzić jego numer  za pomocą   wyszukiwarki  online dostępnej pod adresem https://www.eskladka.pl/. W tym celu należy użyć dwóch identyfikatorów – np. numeru NIP, REGON bądź PESEL.

W ramach uproszczenia płatnik nie musi podawać szczególnych informacji na temat tytułu płatności, numeru deklaracji, okresu, za który dokonuje wpłaty, a nawet swoich numerów identyfikacyjnych. Uiszczona kwota składek zostaje  rozdysponowana  samodzielnie przez Zakład Ubezpieczeń.  Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku zaksięgowania przez ZUS płatności na poczet zaległości, możemy nie mieć rozliczonego bieżącego okresu.

Może to rodzić pewne obawy przedsiębiorców, związane z korzystaniem ze świadczeń- tj. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Płatnicy  chcący uzyskać informacje o stanie zadłużenia oraz sposobie rozliczenia uiszczonych składek, mogą korzystać z bezpośredniego kontaktu z punktem obsługi klientów w placówkach Zakładu, jak też infolinii bądź z panelu płatnika w platformie ZUS PUE. W początkowym okresie uruchomienia  E-składek ZUS w zakresie zadłużenia będzie informował płatników na piśmie. Jednak każdy płatnik niemający pewności o niezaleganiu w ubezpieczeniach w kolejnych miesiącach,  powinien  pozyskać informacje na temat stanu konta już we własnym zakresie. Zasadny jest kontakt z Zakładem, w przypadku gdy nie jest możliwa jednorazowa spłata zadłużenia. ZUS dokonuje podziału wpłat na poszczególne ubezpieczenia i fundusze uwzględniając najstarsze zadłużenie płatnika.  Jest to bardzo istotne dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą pozostać w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i zachować prawo do świadczeń. Na łamach prasy pojawiły się sygnały, iż należy również zachować szczególną czujność w sytuacji otrzymania fałszywych pism, w których podawane są  numery kont, wykorzystywane przez oszustów  do  przejęcia środków pieniężnych przedsiębiorców. ZUS podkreśla, iż oryginalna  korespondencja  w tym zakresie została zabezpieczona specjalnymi znakami wodnymi.

Autor: Dr Alicja Tołwińska, doradca podatkowy.