Preferencyjny ZUS dla nowych przedsiębiorców

W dniu 8 grudnia 2017 roku w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców. W chwili obecnej projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy zasadniczym celem ustawy – Prawo przedsiębiorców jest pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych konstytucyjnych zasad relewantnych dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Jednym z założeń projektu jest wprowadzenie tzw. ulgi na start jako szczególnego rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu czasu. Zgodnie z treścią art. 18 projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.  Przedsiębiorca może zrezygnować z powyższego uprawnienia przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Tym samym, w przypadku wejścia w życie powyższej regulacji przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podejmujący działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujący ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, mogliby skorzystać z tzw. ulgi na start przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, a następnie skorzystać z obowiązującej już ulgi przewidzianej w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w postaci możliwości opłacania składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności.

Reasumując, wejście w życie projektowanych zmian skutkowałoby preferencyjnym traktowaniem początkujących przedsiębiorców w zakresie opłacania składek do ZUS przez łączny okres 30 miesięcy.

Autor: Małgorzata Kosela-Rębowska, radca prawny