Według uchwalonej przez Sejm ustawy dzień 12 listopada byłby świętem tylko w bieżącym roku. W 2018 r. 11 listopada wypada w niedzielę. Dlatego za ten dzień świąteczny pracownicy nie będą mogli odebrać innego dnia wolnego w pracy. Tego dnia będziemy obchodzić setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z uwagi na powyższy kalendarz, w dniu 23 października Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej…

Już 6 września dr Alicja Tołwińska – doradca podatkowy z naszej Kancelarii, poprowadzi spotkanie doradcze Business Center Club dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz audytorów wewnętrznych i pracowników działów controllingu, pt. „Ocena należytej staranności wg. metodyki Ministerstwa Finansów z 2018 r – co robić lub czego nie robić, aby nie być uznanym za uczestnika oszustwa VAT”. Celem spotkania jest zapoznanie członków Business…

Przedawnienie roszczeń stanowi jeden z przypadku tzw. dawności, czyli instytucji wiążącej skutki prawne z upływem czasu (M.  Sekuła – Leleno, Podniesienie zarzutu przedawnienia a nadużycie prawa podmiotowego w rozumieniu art. 5 K.C. na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, str. 103, artykuł dostępny: https://iusnovum.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/dokumenty/czasopisma/ius-novum/2011/Ius_Novum_1_6_2011_Leleno.pdf). Wskazuje się, że jest to termin, który „ogranicza pod względem czasowym dochodzenie roszczenia majątkowego, a skutkiem jego upływu nie jest wygaśnięcie roszczenia, lecz niemożność jego…

W dniu 28 lutego 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku (Dz.U.2018.361, zwanej dalej „Rozporządzeniem”). Potrzeba jego wydania wynikała z braku szczegółowych regulacji dotyczących sposobu przewozu ładunku w polskim ustawodawstwie. Prawo UE Na gruncie prawa europejskiego kwestię przewozu ładunku reguluje pkt 1 załącznika III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia…

Często można się spotkać z pewnym nieporozumieniem, że wprowadzenie nowego rozporządzenia dotyczącego selektywnej zbiórki odpadów jest nieobowiązkowe. W ramach konsultacji, szczególnie gminy wiejskie wskazywały, że dotychczasowy system, zgodnie z którym gminy mają swobodę co do sposobu osiągania poziomów segregowania odpadów, działa prawidłowo i nie ma potrzeby zmian. Niektóre samorządy twierdziły wręcz w swych uwagach do projektu rozporządzenia, że zmiany są niedopuszczalne po przeprowadzeniu w 2013 r. tzw. „rewolucji śmieciowej”….

Z początkiem kwietnia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące zasad wypożyczania pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (Zeitarbeit). Od 1 kwietnia wejdzie w życie uchwalona 10 października 2016 r. przez niemiecki Bundestag ustawa zmieniająca przepisy o wypożyczaniu pracowników. Nowe przepisy wprowadzają ograniczenie dotyczące delegowania pracownika do danego przedsiębiorcy na okres maksymalnie 18 miesięcy. Warto podkreślić, że na obliczenie wskazanego okresu pracy w danej firmie, nie będzie…

Niezmiernie miło nam poinformować, że właśnie ukazał się Komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jednym z jej współautorów jest mec. Bogdan Fischer, Partner i radca prawny z Kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Cudzoziemcy oprócz typowych zezwoleń na pracę określonych w art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia, będą mogli liczyć na dwa dodatkowe typy zezwoleń – na pracę sezonową i krótkoterminową – które wydawane będą przez starostę w przypadku wykonywania pracy przez okres odpowiednio ośmiu i sześciu miesięcy w roku kalendarzowym.  Obecnie zezwolenia na pracę wydawane są przez wojewodę  na okres 3 lat. Zawierający te zmiany projekt  nowej ustawy  o promocji zatrudnienia został…

Po latach negocjacji Parlament Europejski przyjął rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r. Wydaje się jednak, że już teraz powinny zostać wprowadzone niektóre regulacje z rozporządzenia unijnego, dzięki , którym podjęte zostałyby działania dostosowujące procesu ochrony prywatności danych w przedsiębiorstwach w stosunku do nowych przepisów. Unifikacja prawa ochrony danych na poziomie UE Przyjęte właśnie rozporządzenie obowiązuje we wszystkich…

Kryzys we wschodnich państwach wywołuje negatywne konsekwencje również dla polskich przedsiębiorców, zwłaszcza dla tych, którzy eksportują towary na Wschód. Coraz częściej z powodu niewywiązania się ze swoich obowiązków przez wschodnich kontrahentów, polskie podmioty są zmuszone zwracać się z ochroną swoich interesów do sądu. Polscy sprzedawcy bardzo często spotykają się z brakiem opłaty za dostarczony towar. Ten, co do zasady, wysyłany jest z odroczonym terminem płatności – rzadko…