Kancelaria Chałas i Wspólnicy doradzała przy procesie połączenia Wojskowych Zakładów Lotniczych

Fuzja dotyczyła spółek: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. (Spółka przejmująca) i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. (Spółka przejmowana). Wsparcie Kancelarii Chałas obejmowało zarówno samą procedurę połączenia, jak i wszelkie czynności prawne powiązane z przeprowadzaną fuzją, tj. przeprowadzenie badania due diligence, przygotowanie stosownych dokumentów korporacyjnych oraz wniosków rejestrowych i bieżące wsparcie merytoryczne w zakresie konsekwencji prawnych dokonanego połączenia.

Kluczowym rynkiem, na którym działają Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 jest rynek statków powietrznych wojskowych i cywilnych. W przychodach spółki dominują przychody z tytułu sprzedaży usług remontowych, napraw i serwisów samolotów wojskowych wykorzystywanych przez Wojsko Polskie. Powyższe czynniki, tj. zarówno branża, w której działają oba podmioty, jak i znaczenie świadczonych przez niego usług dla obronności RP wymagały, aby każdy element procedury połączenia obu podmiotów został dokonany z najwyższą starannością i dokładnością.

Mając na uwadze wielość dziedzin prawa, które obejmował analizowany projekt, jak i stopień jego skomplikowania, Kancelaria wydzielił z grona swoich prawników zespół doświadczonych specjalistów, który wspierał WZL Nr 2 od początku negocjacji, aż do ostatecznego sfinalizowania i zarejestrowania połączenia.

Obligatariusze serii G i H GetBacku odzyskują 100% pieniędzy

27 maja 2019 r., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, po otrzymaniu przelewu od spółki GetBack wpłacił na rachunki uczestników środki za zakupione obligacje serii G i H zabezpieczone zastawem rejestrowym. Administratorem zastawu w przypadku obu grup była Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy.

Rok temu na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBacku. Przyczyniło się to do trwającego obecnie procesu restrukturyzacji firmy.

Pod koniec kwietnia br. GetBack zapowiedział, że chce przedterminowo spłacić 8,58 mln zł z wartych 14,8 mln zł obligacji serii G oraz wykupić 1,74 mln zł z serii H o łącznej wartości 5,28 mln zł. Było to możliwe dzięki porozumieniu ze szwedzkim inwestorem Hoist Finance, który z końcem kwietnia sfinansował przejęcia aktywów GetBacku. Zgodnie z porozumieniem spółka przejęła portfele określone w umowie transakcji, w tym te stanowiące zabezpieczenie obligacji serii G i H.

Cieszymy się, że nasi klienci jako jedyni odzyskują 100% środków kapitału utraconego w wyniku inwestycji w obligacje spółki windykacyjnej GetBack – mówi mec. Jarosław Chałas z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Obligacje GetBacku różnych serii posiada ponad 9 tys. osób fizycznych i 178 instytucji finansowych – wynika z ustaleń KNF.

Wygrana w sprawie polisolokat

Z przyjemnością informujemy, że w ostatnich dniach Sąd Okręgowy w Warszawie w całości uwzględnił powództwo wniesione przez naszych Klientów przeciwko AXA Życie TU S.A. i zasądził 117.095 złotych tytułem zwrotu opłaty od wykupu oraz opłaty likwidacyjnej, pobranych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty). To kolejny sukces naszego zespołu w sporach sądowych z AXA Życie TU S.A. Klientów reprezentował r. pr. Adrian Mackiewicz.

 

Wygraliśmy w sprawie o zniesławienie

Mamy przyjemność zawiadomić, że w I instancji zapadł wyrok uniewinniający naszego klienta, pana Piotra Bachurskiego (byłego redaktora naczelnego „Gazety Finansowej”) w sprawie o zniesławienie z oskarżenia prywatnego większościowego udziałowca wydawcy tygodnika „Wprost” oraz jego Prezesa Zarządu. Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Sąd w całości podzielił stanowisko prezentowane przez obronę w tej sprawie. Obrońcami oskarżonego Klienta była adw. Katarzyna Krawczyk oraz r.pr. Adrian Mackiewicz. Wyrok ten jest kolejnym potwierdzającym trafność argumentacji opracowanej przez zespół Kancelarii  w sporze z większościowym udziałowcem wydawcy tygodnika „Wprost” oraz jego Prezesem Zarządu.

 

Chałas i Wspólnicy zwycięzcą przetargu na obsługę Rady Nadzorczej spółki Bumar

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy wygrała przetarg na obsługę prawną Rady Nadzorczej Bumar Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. O wyborze Kancelarii zadecydowało jej znaczące doświadczenie w doradztwie dla rad nadzorczych i zarządów spółek kapitałowych, w szczególności pomoc prawna świadczona organom wielu spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak Telewizja Polska S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A. Do zakresu prac Kancelarii należeć będzie bieżące doradztwo prawne we wszystkich sprawach objętych działaniem Rady Nadzorczej Bumar Sp. z o.o., w szczególności z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, administracyjnego oraz prawa zamówień publicznych, jak również opiniowanie i analizowanie wniosków i projektów uchwał przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki oraz uchwał własnych Rady Nadzorczej.
W ramach współpracy Kancelaria odpowiedzialna będzie też za sporządzanie opinii prawnych w sprawach kierowanych do Rady Nadzorczej Bumar Sp. z o.o. przez Zarząd Spółki, doradztwo w zakresie problemów korporacyjnych oraz dotyczących funkcjonowania Spółki w ramach Grupy Kapitałowej, udzielanie porad i konsultacji oraz sporządzanie projektów pism związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Rady Nadzorczej Bumar Sp. z o.o. Kancelaria zapewni również dyżury adwokatów lub radców prawnych podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. Za realizację obsługi prawnej odpowiedzialna będzie mecenas Anna Bajerska, szef departamentu prawa korporacyjnego Kancelarii.

Kolejna transakcja leasingu zwrotnego nieruchomości obsługiwana przez Chałas i Wspólnicy

Kancelaria sfinalizowała przeprowadzanie transakcji leasingu zwrotnego nieruchomości na zlecenie jednego z polskich banków. Zespołem odpowiedzialnym za realizację projektu kierowała mecenas Anna Bajerska, szef departamentu prawa korporacyjnego.

Zadaniem Kancelarii było przeprowadzenie audytu prawnego stanu prawnego nieruchomości mającej być przedmiotem transakcji leasingu zwrotnego oraz korzystającego. Doradztwo obejmowało również przygotowanie projektów umów i innych dokumentów prawnych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. Kancelaria jest w trakcie obsługi kolejnych podobnych projektów dla tego Klienta.

Kancelaria doradcą przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Dolnym Śląsku

Prawnicy Kancelarii uczestniczą w obsłudze prawnej procesu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Dolnym Śląsku. Ta wielomilionowa inwestycja ma na celu m.in. stworzenie największego na tym obszarze parku wodnego z basenami, zjeżdżalniami i innymi obiektami sportowymi. Mają one być wykorzystane również jako baza w trakcie zbliżających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę wykonawcy tej inwestycji.

Chałas i Wspólnicy dla branży surowcowej

Dla dużej spółki z branży surowcowej Kancelaria pilotuje i na bieżąco doradza przy pionierskim i jedynym w skali kraju projekcie budowy i funkcjonowania obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Doradztwo obejmuje szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska wraz z implementacją przepisów unijnych, w szczególności dotyczących szeroko komentowanego ostatnio handlu emisjami. Pomoc prawna jest świadczona kompleksowo: dotyka zarówno prawnego zabezpieczenia procesu produkcji odpadów, ich składowania, recyclingu jak również utylizacji. Prawnicy Kancelarii opracowali dla spółki analizę wymogów prawnych w zakresie warunków i sposobu prowadzenia monitoringu składowisk odpadów poflotacyjnych.

Chałas i Wspólnicy wygrała sprawę dla dużego producenta branży chemicznej z Kazachstanu

Klient Kancelarii, kazachstańska spółka chemiczna, wygrała postępowanie o stwierdzenie wykonalności wyroku holenderskiego sądu arbitrażowego, wydanego przeciwko jej polskiemu kontrahentowi.

Sprawa cechowała się dużym skomplikowaniem ze względu na zarzuty strony przeciwnej, dotyczące ważności klauzuli arbitrażowej zawartej w umowie stron oraz różnice w holenderskiej procedurze arbitrażowej w tym zakresie. Rozstrzygające sprawę sądy (I i II instancji) przychyliły się jednak do argumentacji Kancelarii, potwierdzając ważność klauzuli arbitrażowej i dopuszczalność stwierdzenia wykonalności wyroku holenderskiego sądu arbitrażowego. W efekcie spółka uzyskała tytuł wykonawczy przeciwko swojemu kontrahentowi w Polsce.

Kancelaria Chałas i Wspólnicy wygrywa kolejną sprawę przed kazachstańskim sądem

Oddział Kancelarii w Ałmaty wygrał dla dużej polskiej firmy z branży budowlanej proces o zapłatę wysokiej sumy należności od jednego z jej kazachstańskich kontrahentów.

Kancelaria reprezentowała przedsiębiorstwo przed kazachstańskim sądem w sprawie windykacyjnej przeciwko lokalnej spółce. Proces miał wysoce skomplikowany i precedensowy charakter.

Oddział Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy w Ałmaty powstał w lipcu 2010 roku i od tego czasu odnotował dynamiczny rozwój, pozyskując wielu nowych klientów. Dzięki posiadaniu zespołu doświadczonych ekspertów gwarantuje pomoc podmiotom kazachstańskim zarówno w ich rozwoju na rynkach lokalnych, jak i we współpracy z Azją Centralną. Współpraca prawników polskich i kazachstańskich pozwala Kancelarii kompleksowo doradzać również rodzimym firmom prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność w Azji Centralnej.