Co musi wiedzieć polski przedsiębiorca o podatkach zakładając działalność na Białorusi

Polacy skorzystają z ulg podatkowych, jeśli działają w białoruskiej specjalnej strefie ekonomicznej

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców, która zamierza działać na terytorium Białorusi, chciałaby nie tylko szybko i poprawnie zarejestrować tam działalność gospodarczą, ale również jest zainteresowana optymizacją opodatkowania oraz możliwością uzyskania preferencji w procesie inwestowania i założenia działalności gospodarczej za granicą. Jakie metody i reżimy opodatkowania wybrać?

Specjalna Strefa Ekonomiczna (dalej- SSE) jest jednym ze szczególnych reżimów opodatkowania, z których mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy na terytorium Białorusi, Takich stref jest tam sześć. Podstawowymi przepisami regulującymi opodatkowanie w SSE są:

• Ukaz Prezydenta Republiki Białoruś od 9 czerwca nr 262 „O niektórych pytaniach działalności SSE na terytorium Republiki Białoruś”,
• Ustawa nr 213-3 od 7 grudnia 1998 r. „O SSE”,
• Kodeks Skarbowy Republiki Białoruś od 29 grudnia 2009 r. N 71-З (rozdział nr 42 Kodeksu Skarbowego),
• Ukaz Prezydenta Republiki Białoruś od 1 marca 2010 r. nr 101 „O pobieranie czynszu dzierżawnego za działki gruntowe we własności Państwa ”.

Najpierw umowa z administracją…

Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą realizować swoją działalność w SSE są zobowiązani do podpisania umowy z administracją danej specjalnej strefy ekonomicznej o warunkach działalności w niej. Jakie konkretne korzyści mogą uzyskać nasi klienci, wykorzystując ten reżim opodatkowania? Co on przewiduje? Niewątpliwie szereg ulg podatkowych. Przedsiębiorcy są na przykład, zwolnieni w ciągu 5 lat z podatku dochodowego od osób prawnych na uzyskany dochód, ze sprzedaży towarów (prac, usług) z własnej produkcji. Po upływie tego terminu podatek dochodowy od osób prawnych będzie obliczony i spłacony na podstawie stawki podatku zmniejszonego o 50 % stawki podstawowej. Obecnie stawka podatku wynosi 18%.

… później preferencyjne stawki

To nie wszystkie preferencje. W ciągu 3 lat od momentu rejestracji w SSE, rezydenci strefy są zwolnieni z podatku od nieruchomości nabytych lub zbudowanych na terytorium SSE – niezależnie od celu wykorzystania tych nieruchomości. Ta ulga będzie odnosić się do wszystkich nieruchomości przedsiębiorcy, które znajdują się na obszarze SSE pod warunkiem sprzedaży towarów wyprodukowanych w SSE.

Przy sprzedaży wyprodukowanej na terytorium SSE produkcji, przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę w zakresie podatku VAT (przy dopełnieniu dodatkowych warunków). Ulgowa stawka podatkowa w tym przypadku wynosi 10%.

Oprócz wyżej wymienionych ulg, przedsiębiorcy są zwolnieni z podatku gruntowego na działki gruntowe rozmieszczone w SSE. Nie jest pobierany czynsz dzierżawny z działek gruntowych, udzielonych dla budowy w granicach SSE. Okres skorzystania z tej ulgi wynosi 5 lat.

Należy zwrócić uwagę na to, że ten reżim szczególny nie dotyczy szeregu rodzajów działalności gospodarczych. Należą do nich m.in. żywienie zbiorowe, strefa gier hazardowych, działalność banków i organizacji ubezpieczeniowych.

Tylko w granicach SSE

Ulgowy reżim również nie dotyczy sprzedaży towarów (prac, usług), jeśli proces ich produkcji odbywał się w przeważającej mierze poza granicami SSE, na przykład, jeżeli większość miejsc pracy lub podstawowych środków produkcji znajduje się poza granicą SSE.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że dla ustalenia optymalnego reżimu opodatkowania konieczna będzie pomoc wykwalifikowanych specjalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób uzyskać maksimum preferencji oraz są w stanie ocenić możliwe zyski i ryzyka działalności w ramach konkretnego szczególnego reżimu opodatkowania.

Autor: Igor Shumsky, prawnik Departamentu Wschodniego z kancelarii Chałas i Wspólnicy

Mec. Tomasz Mihułka prelegentem podczas FOOD Business Forum

Już 13 września w hotelu Sheraton w Warszawie Mec. Tomasz Mihułka, partner Kancelarii Chałas i Wspólnicy otworzy panel dyskusyjny pn. „Nic tak nie rozkręca firmy, jak rosnąca konkurencja” XV Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum 2017. Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy dotyczące m.in. tego, w jaki sposób w konkurować w granicach prawa czy jak zastrzegać własność intelektualną, receptury, logotypy itp.

Więcej: https://www.foodbusinessforum.com/panelisci

 

Partnerstwo gospodarcze – czy jest atrakcyjną formą inwestycji w Rosji?

W lipcu minęło 4 lata od wejścia w życie rosyjskiej ustawy o partnerstwach gospodarczych.To dobry czas na podsumowanie. Z przekonaniem można już bowiem stwierdzić, że wprowadzenie tej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji przez osoby zagraniczne mogło być atrakcyjne. Ostateczni jednak nadal pozostaje nieznane i budzi obawy.

Idea wprowadzenia do systemu rosyjskiego prawa handlowego specjalnej formy organizacyjno-prawnej dla inwestycji typu joint venture powstała około 10 lat temu. Przeprowadzono wiele projektów związanych z jej realizacją. Pierwsze projekty ustawy odnoszące się do tej formy wprost odnosiły się wyłącznie do działalności innowacyjnej i inwestowania typu joint venture.

W ostatniej chwili jednak, tuż przed złożeniem projektu ustawy o partnerstwie gospodarczym do Dumy, został on zmieniony w projekt o ogólnym charakterze. Wprowadzał bowiem do systemu formę organizacyjno-prawną, która z punktu widzenia jej przeznaczenia i możliwości wykorzystania nie różniła się od już istniejących form takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna. Ustawa weszła w życie. Choć obecnie jest krytykowana przez doktrynę i doradców prawnych Prezydenta i Rządu, to nadal funkcjonuje w obrocie, a model spółki będącej przedmiotem jej uregulowania daje inwestorom nadzwyczaj szerokie możliwości dla uregulowania ich stosunków związanych z organizacją zarządzania i przepływu kapitału.

Swoboda działania

Ustawa o partnerstwach gospodarczych nie przewiduje praktycznie żadnych wymogów dodatkowych czy ograniczeń do wykorzystywania tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. W porównaniu jednak ze spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkami akcyjnymi przewidziano szereg dodatkowych uprawnień, możliwości a nawet w pewnym sensie ulg dla uczestników takiej spółki.

Atrakcyjność partnerstwa gospodarczego dla inwestorów polega przede wszystkim na możliwości uregulowania niemalże w dowolny sposób całości korporacyjnych stosunków w umowie korporacyjnej – porozumieniu w przedmiocie zarządzania partnerstwem. W odróżnieniu od sposobu uregulowania systemu zarządzania innymi spółkami kapitałowymi prawa rosyjskiego, gdzie kwestie te zawierane są w statucie spółki, którego granice przedmiotowe zostały określone w ustawie (jest to odpowiednik umowy czy aktu założycielskiego spółki), , statutowi partnerstwa gospodarczego została przydzielona zupełnie marginalna rola. Porozumienie w przedmiocie zarządzania partnerstwem może bowiem zawierać jakiekolwiek niebędące w sprzeczności z ustawami warunki w zakresie zarządzania partnerstwem, jego działalności, praw i obowiązków stron porozumienia, reorganizacji i likwidacji spółki.

Nieproporcjonalny podział praw

Ustawa pozwala, aby za pomocą porozumienia można było uregulować tryb rozstrzygnięcia sporów pomiędzy stronami porozumienia oraz tryb egzekwowania wykonania jego postanowień. W odróżnieniu od innych rodzajów spółek w partnerstwie gospodarczym można przewidzieć nieproporcjonalny do posiadanych udziałów podział praw i obowiązków partnerów, w tym veto w zakresie określonych spraw. Statut zaś zawiera jedynie dane o firmie i siedzibie spółki, informacje o celach i rodzajach jej działalności gospodarczej, dane o wysokości i strukturze kapitału zakładowego, informacja o istnieniu porozumienia korporacyjnego oraz udziału lub braku udziału w nim jako strony samej spółki. W statucie znajdują się również informacje o trybie przechowania dokumentów spółki, w tym dane o notariuszu, u którego spoczywa umowa korporacyjna, tryb powołania jednoosobowego organu zarządzającego spółką, tryb jego działania oraz podjęcia przez niego decyzji.

W kontekście kontroli inwestora nad działalnością spółki, istotnym jest to, że niezgodność decyzji zarządu lub transakcji dokonanej przez spółkę z postanowieniami porozumienia partnerskiego może być podstawą do uznania ich za nieważne.

Strony porozumienia

Partnerstwo gospodarcze może być ponadto dobrą formą do kooperacji pomiędzy pracownikami a inwestorami oraz motywowania pracowników. Otóż stroną porozumienia w przedmiocie zarządzania partnerstwem gospodarczym może być jakakolwiek osoba trzecia – nie tylko wspólnicy. Stronami porozumienia mogą być zatem również pracownicy, członkowie zarządu, inwestorzy, którzy nie mogą lub z jakichś powodów nie chcą mieć statusu wspólnika spółki. a zatem w porozumieniu partnerskim można, na przykład, uregulować warunki opcji dla pracowników lub członków zarządu. Partnerstwo gospodarcze może się okazać także wygodną formą dla start-upów lub uregulowania stosunków pomiędzy uprawnionymi do własności przemysłowej a aniołami biznesu. Naturalnym założeniem inwestora jest bowiem nie tylko zainwestowanie środków lecz przede wszystkim zaangażowanie fachowców kluczowych dla projektu lub osób posiadających prawa do obiektu własności przemysłowej. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że sama spółka również może być stroną takiego porozumienia partnerskiego.

Ramka:

W ciągu czterech lat od wejścia w życie ustawy, w Rosji do dziś zarejestrowano jedynie 53 partnerstwa gospodarcze, podczas, gdy tylko w 2015 roku było zarejestrowanych około 400 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z punktu widzenia podstawowego interesu inwestora i zwiększenia wartości przedsięwzięcia w celu jego odsprzedaży w przeszłości, partnerstwo gospodarcze wydaje się być bardziej atrakcyjną formą aniżeli tradycyjne formy spółek kapitałowych. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na przykład są ograniczenia, których nie ma lub można się ich pozbyć w partnerstwie gospodarczym. Są to:

• prawo pierwszeństwa pozostałych wspólników w nabyciu udziałów,
• brak dyspozycyjności w zakresie uregulowania przypadków wykupienia udziałów przez spółkę,
• wątpliwości odnośnie do możliwości udziału samej spółki w porozumieniu korporacyjnym,
• brak możliwości veta w zakresie istotnych kwestii działalności spółki.

Małe zainteresowanie

Pomimo wymienionych powyżej zalet, forma partnerstwa gospodarczego jak na razie nie cieszy się popularnością w praktyce. W okresie czterech lat od wejścia w życie ustawy zarejestrowano w całej Rosji jedynie 53 partnerstwa gospodarcze, podczas gdy tylko w 2015 roku powstało około 400 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Na tak małe zainteresowanie partnerstwem gospodarczym – poza recesją gospodarczą w Rosji – składa się wiele innych przyczyn. Przede wszystkim forma ta jest dotąd nieznana. Jej wprowadzenie w kraju, w którym panuje stereotyp nadmiernej kontroli sektora handlowego i prywatnego biznesu, jest bez wątpienia zaskakujące. Jednocześnie partnerstwo gospodarcze wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości wśród prawników, urzędników i działaczy społecznych. Wielu przedsiębiorców ma więc po prostu obawy przed jej zastosowaniem. Niektórzy z przedsiębiorców, w tym krajowych, mylnie przypuszczają, iż zgodnie z pierwotnymi założeniami inicjatorów wprowadzenia takiej spółki do szeregu form prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji, jest to forma przewidziana dla zagranicznych lub innowacyjnych projektów. Istotnym czynnikiem jest również zakaz reklamowania działalności partnerstwa gospodarczego oraz brak możliwości udziału spółki w innych osobach prawnych, za wyjątkiem związków czy stowarzyszeń.

Autor: Alena Rzepka, szefowa Departamentu Wschodniego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy