Program M.O.V.E dla Startup

Program M.O.V.E dla Startup

Program MOVE to kompleksowa usługa doradztwa biznesowego, w ramach której wspieramy Klienta we wdrożeniu w jego firmie zmian w zakresie modelu biznesowego, finansowego oraz ładu korporacyjnego.

Zmiany te mają na celu przygotowanie spółki do rozpoczęcia procesu pozyskiwania finansowania, sprawne przeprowadzenie jej przez due dilligence inwestora i finalnie uzyskanie najlepszych warunków inwestycji.

O programie

Samo doradztwo poprzedzone jest preaudytem, który stanowi wstępne badanie spółki, pozwalające poznać aktualną strukturę firmy i oszacować możliwe do uzyskania parametry finansowania. Przeprowadzenie preaudytu pozwala obu stronom podjąć decyzję o kontynuowaniu współpracy w ramach programu.
Oś programu MOVE to przygotowanie inwestycyjne – wypracowanie nowych założeń biznesowych i finansowych, które następnie przełożone zostaną na model finansowy i biznesowy, optymalizując je, dostosowując do możliwości i uprawdopodabniając ich wykonanie, co w konsekwencji przekłada się na realną możliwość pozyskania finansowania. Ta część ma zapewnić odpowiednią strukturę organizacyjną, prawno-finansową i biznesową spółki, by przystąpienie inwestora było jak najbardziej płynne – niezależnie od tego, czy inwestycja realizowana będzie w modelu dłużnym, czy kapitałowym.

Ostatnia część całego procesu, przez który w ramach programu przeprowadzany jest Klient to doradztwo transakcyjne obejmujące: analizę i wypracowanie dokumentacji, wsparcie negocjacyjne i pomoc w wywiązaniu się z postanowień umowy inwestycyjnej, jak również przygotowania do pozyskania kolejnych rund.
Dodatkowym modułem, na który Klient może się zdecydować jest także usługa kompleksowej obsługi prawnej, realizowanej przez Kancelarię, wykraczająca poza działania realizowane w programie MOVE.
Poniżej przedstawiony został zakres czynności, realizowanych na poszczególnych etapach – wymienione działania rozwinięte zostaną w dalszej części dokumentu

Preaudyt

 •  Analiza bieżącej dokumentacji
 • Analiza wskaźnikowa
 • Model biznesowy
 • Business plan
 • Wstępne due diligence
 • Macierze ryzyka
 • Wnioski i rekomendacje

Przygotowanie
inwestycyjne

 • Miękka ocena przedsięwzięcia
 • Analiza biznesplanu
 • Weryfikacja modelu
  biznesowego
 • Modelowanie finansowe
 • Due diligence
 • Przygotowanie macierzy ryzyka
 • Przygotowanie dokumentów
  dla inwestora
 • Przygotowanie założeń do
  term sheet’u

Doradztwo
transakcyjne

 • Term sheet
 • Umowa inwestycyjna
 • Obsługa potransakcyjna
 • Compliance inwestycyjny
 • Przygotowanie do kolejnych
  rund inwestycyjnych

Preaudyt

Preaudyt jest wstępnym etapem i pierwszym krokiem w programie. To w tej części następuje początkowa ocena spółki i całego przedsięwzięcia pod kątem możliwości pozyskania dla niej finansowania (przede wszystkim w modelu venture debt). Ta część rozpoczyna się analizą istniejącej dokumentacji, w tym przede wszystkim: finansowej, prawnej i operacyjnej (aktualne modele i prognozy finansowe, dokumentacja korporacyjna, biznes plan, model biznesowy oraz dokumenty dla inwestorów – teaser oraz pitch deck). Dalej analizie podlegają wskaźniki finansowe, dopasowanie modelu biznesowego i oferowanego produktu do rynku, jak również analiza struktury kosztów i przychodów. Analizowana jest także organizacja i ułożenie poszczególnych procesów w ramach firmy.
Procedura preaudytu kończy się przygotowaniem executive summary, które obejmuje też macierze ryzyk: operacyjnych, finansowych, organizacyjnych oraz inwestycyjnych. Samo executive summary to wnioski i rekomendacje, płynące z preaudytu, w tym rekomendacja inwestycyjna, szacująca na jakie warunki finansowania może liczyć Klient, przy założeniu wdrożenia odpowiednich zaleceń.
Rolą Klienta na tym etapie jest przede wszystkim dostarczenie wymaganych dla przeprowadzenia preaudytu dokumentów oraz udostępnienie informacji, które okażą się niezbędne do przeprowadzenia badania.

W tym kroku weryfikacji podlegają dokumenty z listy przesłanej przez Kancelarię po zawarciu umowy; obejmują one dokumentację korporacyjną, w tym właścicielską, umowy z osobami zatrudnionymi w spółce, dokumenty związane z IP, umowy zewnętrzne, bieżące finansowanie oraz dokumenty operacyjne i biznesowe, w tym takie nie mieszczące się ściśle w przedstawionych kategoriach, ale o istotnym charakterze.

Dokonywana jest wstępna analiza finansowa oraz projektowane są wstępne prognozy finansowe; będą one wyjściem do zbudowania w części II programu nowego modelu finansowego.

Weryfikowany jest aktualny model biznesowy spółki, przede wszystkim pod kątem jego skalowalności, optymalizacji procesów i możliwości zapewnienia odpowiedniego poziomu przychodów.

Przeprowadzana jest wstępna analiza istniejącego biznes planu, obejmująca jego analizę ilościową i jakościową, oceniająca realność założeń biznesplanu i zdatność spółki do jego wykonania.

W ramach preaudytu przeprowadzone zostanie wstępne badanie prawne i organizacyjne przedsiębiorstwa, oparte o przekazane przez Klienta dokumenty; badanie ma na celu wskazanie najistotniejszych nieprawidłowości i przeprowadzenie prac naprawczych

Jednym z rezultatów prac w I etapie programu MOVE jest macierz ryzyka operacyjnego oraz inwestycyjnego, wskazująca podstawowe obszary mogące mieć negatywny wpływ na sukces przedsięwzięcia wraz z określeniem istotności i prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia

Na końcowym etapie sporządzana jest executive summary, zawierające skrócone opisy produktu, rynku, występującej już i potencjalnej konkurencji, ocenę finansową, podsumowanie kompetencji członków zespołu, potrzeby finansowe, kamienie milowe oraz ocenę atrakcyjności inwestycyjnej. Dokument zawiera także przedstawienie możliwych do uzyskania warunków inwestycyjnych.

Przygotowanie inwestycyjne

Jest to centralna część programu MOVE, gdzie: przeprowadzane są dalsze analizy, wdrażane są zmiany w modelu działania firmy oraz wypracowywane są nowe dokumenty, przede wszystkim: biznesplan, model finansowy, pitch deck oraz teaser. Jeśli sytuacja tego wymaga, zmieniany jest również model biznesowy, by umożliwić spółce pozyskanie inwestycji odpowiadającej zapotrzebowaniu na kapitał. Czas trwania drugiego etapu programu to iteracyjna praca na dokumentach, konsultacje strategiczne i ustalenia w zakresie modelu działania i ułożenia struktury działalności. Pozwala to wypracować optymalną konstrukcję i przygotować spółkę na pozyskiwanie najbliższej oraz kolejnych rund finansowania.

Na tym etapie niezwykle istotne jest zaangażowanie założycieli – zarówno w przygotowanie dokumentów jak i prace koncepcyjne nad ewentualnym pivotem oraz podejmowanie ostatecznych decyzji w kwestii struktury firmy.

W ramach oceny miękkiej, weryfikowane są elementy przedsięwzięcia nie mieszczące się w pozostałych analizowanych obszarach, w tym: stadium rozwoju projektu, otoczenie rynkowe (potrzeba vs. produkt, konkurencja, model biznesowy vs. dostępne zasoby)

Tu następuje pogłębiona względem dokonanej w preaudycie ocena biznesplanu, przede wszystkim pod kątem możliwości pozyskania inwestycji i weryfikacji realnej możliwości jego wykonania; nowy biznesplan przygotowany z uwzględnieniem już nowego modelu biznesowego oraz finansowego

Konieczne może okazać się wypracowanie nowego modelu biznesowego i wykonanie przez spółkę pivotu w którymś z kluczowych obszarów – modelu zarabiania, grupy docelowej, modelu dystrybucji. Jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie, które pozytywnie wpłynie na zdolność inwestycyjną.

Dalszym krokiem jest wypracowanie nowego modelu finansowego, dostosowanego do zmienionego modelu biznesowego i biznesplanu; model finansowy uwzględnia realizację nowych założeń oraz kwotę pozyskiwanej inwestycji.

Przeprowadzenie analizy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa, co umożliwi antycypację ryzyk specyficznych dla danego podmiotu i uwzględnienie ich w macierzy, jak również pomoże wyłapać i naprawić ewentualne nieprawidłowości, mogące zaważyć o pozyskaniu inwestycji.

Na podstawie efektów przeprowadzonych uprzednio prac, tj. zmian w modelu biznesowym oraz finansowym, jak również wyników badania due diligence, sporządzona zostanie macierz ryzyka operacyjnego i inwestycyjnego, poszerzona względem przygotowanej w ramach preaudytu.

Praca nad przygotowaniem trzech dokumentów, stanowiących finalny rezultat II etapu – teasera inwestycyjnego, pitch decka oraz nowego biznesplanu; prace prowadzone są w modelu iteracyjnym, według schematu wskazanego poniżej.

Ostatnim krokiem drugiego etapu, stanowiącym wstęp do właściwego procesu inwestycyjnego jest przygotowanie założeń do term sheet’u, obejmujących parametry inwestycji, kowenanty oraz ewentualne dodatkowe zabezpieczenia dla inwestora.

Dokumenty, które będą rezultatem prac w ramach II etapu programu to: biznesplan, teaser i pitch deck. Praca nad dokumentami prowadzona jest w modelu iteracyjnym, aż do wypracowania ostatecznej, zaakceptowanej przez Klienta wersji. Praca nad każdym z dokumentów będzie przebiegać według następujących etapów:

 1. sprawdzenie istniejącej wersji dokumentu, [jeśli dotyczy]
 2. uzgodnienie podstawowych założeń dla danego typu dokumentu,
 3. przedstawienie i omówienie schematu dokumentu wraz z podziałem odpowiedzialności za przygotowanie draftu poszczególnych elementów schematu,
 4. zatwierdzenie draftu poszczególnych sekcji uzupełnionego dokumentu,
 5. przedstawienie wersji końcowej dokumentu oraz omówienie ewentualnych zmian i udoskonaleń treści,
 6. zatwierdzenie ostatecznej treści dokumentu.

Po zakończeniu drugiego etapu programu, Klient dysponuje dokumentami, możliwymi do przedstawienia potencjalnym inwestorom oraz szczegółowymi planami rozwoju przedsięwzięcia oraz prognozami finansowymi, które pomogą przekonać inwestorów do udzielenia finansowania w odpowiedniej wysokości – plany finansowe zakładają wzrost przychodów, który umożliwi inwestorowi uzyskanie wymaganego zwrotu.  Gdy wszystkie dokumenty i koncepcje zostaną wypracowane, przychodzi czas na pozyskanie inwestycji oraz przejście do etapu trzeciego.

Doradztwo transakcyjne

Ostatnim elementem programu MOVE jest wsparcie w przeprowadzeniu transakcji finansowania i obsługa potransakcyjna. Stałym elementem wsparcia jest uczestnictwo w negocjacjach term sheet’u lub listu intencyjnego oraz umowy inwestycyjnej, celem jak najszerszego zabezpieczenia interesów Klienta i jednocześnie sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
Kluczowym aspektem tego etapu jest wynegocjowanie takich warunków transakcji, by nie uniemożliwiło to pozyskania kolejnej rundy lub nie obniżyło jej parametrów. Szczególne znaczenie ma w tym kontekście odpowiednie ułożenie uprawnień inwestora, by z jednej strony stanowiły odpowiedź na ryzyko jakie ponosi, inwestując w fazie seed, a z drugiej nie blokowały spółki operacyjnie ani nie zniechęcały potencjalnych nowych inwestorów.
Dynamika procesu może znacząco różnić się w zależności od modelu finansowania (kapitałowy/dłużny), ticketu inwestycyjnego, jak również osoby samego inwestora i doradców obsługujących transakcję.

Term sheet to wstępny, niewiążący dokument, precyzujący warunki brzegowe inwestycji; stanowi on bazę do dalszych ustaleń, zawartych w umowie inwestycyjnej, zaś wynegocjowanie odpowiednich warunków na tym etapie może znacząco przyspieszyć negocjacje właściwej części transakcji.

Umowa inwestycyjna stanowi rozwinięcie i doszczegółowienie ustaleń zawartych w term sheet’cie, wprowadzając już konkretne postanowienia operacyjne (opisujące procedurę inwestycji), oświadczenia i zapewnienia, a także kowenanty i ewentualnie – inne zabezpieczenia. Jej zawarcie to kluczowy punkt całej procedury, nie jest to jednak koniec prac.

Po podpisaniu i zamknięciu umowy inwestycyjnej, na spółce spoczywa jeszcze zwykle szereg obowiązków (często jest to zgłoszenie zmian wynikających ze struktury inwestycji do odpowiednich organów rejestrowych, podjęcie określonych działań; jeśli inwestycja jest transzowana, dochodzi tu również aspekt przestrzegania procedury wypłaty), w realizacji których wspieramy Klienta.

Równie ważne okazuje się nadzorowanie wykonania już podpisanej umowy; zawiera ona wiele kowenantów, których naruszenie może sktukować dotkliwymi karami finansowymi (w tym zwrotem udzielonego finansowania), stąd swoisty compliance jest bardzo istotną kwestią. Inwestorzy często wymagają też spełniania określonych obowiązków informacyjnych i raportowych, których niewykonanie jest sankcjonowane.

Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem do pozyskania finansowania w kolejnych rundach – dostosowanie dokumentów wypracowanych w ramach programu, określenie timeline’u

Obsługa prawna

W razie wyrażenia zapotrzebowania na taką usługę, Kancelaria oferuje także świadczenie stałej obsługi prawnej spółki, w aspektach innych niż związane z inwestycją i nadzorem nad wykonaniem postanowień umowy inwestycyjnej. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną bieżącej działalności jak również doradztwo specyficzne dla konkretnych branż regulowanych.

Napisz do nas