E – zaświadczenia lekarskie

Od 1 lipca 2018 roku zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny będą wystawiane wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Przez formę dokumentu elektronicznego rozumie się wystawienie zaświadczenia lekarskiego zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Niemniej jednak do dnia 30 czerwca 2018 roku zaświadczenia lekarskie mogą być wystawiane zarówno w formie „papierowej” na odpowiednim druku bądź w formie dokumentu elektronicznego.

Wystawiający zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego przekazuje zaświadczenie lekarskie na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 lipca 2018 roku w każdym przypadku niezdolności do pracy pracownika, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie zaświadczenie lekarskie płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek (bez wskazywania numeru statystycznego choroby ubezpieczonego), nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Wystawianie zaświadczeń wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego stanowić będzie również ułatwienie dla ubezpieczonych, bowiem nie będą zobowiązani do dostarczania zaświadczenia lekarskiego do pracodawcy albo w niektórych przypadkach do ZUS w terminie 7 dni, a zatem ZUS nie będzie obniżał zasiłków chorobowych z uwagi na dostarczenie zaświadczenia po terminie.

W przypadku, gdy płatnik składek nie będzie posiadał profilu informacyjnego płatnika składek, wystawiający zaświadczenie lekarskie przekaże ubezpieczonemu wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego, opatrzony jego podpisem i pieczątką. Tak sporządzone zaświadczenie lekarskie ubezpieczony przekaże płatnikowi składek, natomiast wystawiający przekaże zaświadczenie lekarskie na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reasumując do dnia 30 czerwca 2018 roku zaświadczenia lekarskie wystawiane będą w formie „papierowej” na odpowiednim druku bądź w postaci dokumentu elektronicznego, zaś od 1 lipca 2018 roku wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego.

Autor: Małgorzata Kosela-Rębowska, radca prawny