Seminarium w Biurze RPO – „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”

14 czerwca 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich organizuje seminarium naukowe połączone z prezentacją monografii pt. „Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami”.

Postęp w obszarze medycyny i biotechnologii niesie za sobą szereg wymiernych korzyści zarówno dla pacjenta, jak i dla państwa. Niemniej wiąże się z nim również wiele zagrożeń dla konstytucyjnych praw i wolności jednostki o charakterze podstawowym, w szczególności prawa do życia, zdrowia i samostanowienia czy prawa do prywatności.

dr Jonnna Uchańska, Szef Praktyki Life Science & Healthcare, przedstawi case study „Między człowiekiem a patentem – uwagi na tle przepisów o ochronie wynalazków biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki genów i wyłączeń patentowania”.

Program seminarium w Biurze RPO:

  1. 11.30-11.45 otwarcie seminarium, dr Hanna Machińska, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich
  2. 11.45-11.55 prezentacja monografii, mec. Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Anna Białek, Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
  3. 11.55-12.10 Kilka refleksji na temat granic dopuszczalnej prawem ingerencji w ludzki genom. Uwagi na tle Konwencji Biomedycznej, prof. Joanna Haberko, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
  4. 12.10-12.35 Człowiek zmodyfikowany – możliwości i zagrożenia, prof. Ewa Bartnik, Instytutu Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  5. 12.35-13.00 Bonum futurum. Kilka uwag o granicach rozwoju nauki, dr Joanna Różyńska, Przewodnicząca Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
  6. 13.00-13.25 Między człowiekiem a patentem – uwagi na tle przepisów o ochronie wynalazków biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki genów i wyłączeń patentowania – case study, dr Joanna Uchańska, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego, Katedra Prawa Karnego, WPiA UJ, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy
  7. 13.25-13.40 dyskusja
  8. 13.40-13.50 podsumowanie i zamknięcie seminarium

Dr Joanna Uchańska została Partnerem w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

[column width=”1/3″ title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

[column width=”2/3″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Z początkiem czerwca do grona Partnerów Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy dołączyła dr Joanna Uchańska, dotychczasowy Szef Praktyki Life Science and Healthcare. Z Kancelarią związana jest od początku 2019 roku.

Dr Joanna Uchańska specjalizuje się w prawnych aspektach life science, przede wszystkim w branżach: biotechnologicznej, farmaceutycznej, medycznej, spożywczej i beauty. Ponadto, w obszarze jej zainteresowań jest prawo własności intelektualnej, przemysłowej, nowych technologii, prawo cywilne i ochrona dóbr osobistych. Posiada ona wieloletnie doświadczenie w branży IP oraz praw człowieka i prawie humanitarnym. Doradza zarówno podmiotom gospodarczym, jaki i klientom indywidualnym.

Nowy Partner w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy jest związany z kilkoma organizacjami branżowymi, w tym Krajową Radą Suplementów i Odżywek (członek zarządu). Bierze także aktywny udział w spotkaniach i inicjatywach Klastra Life Science w Krakowie.

Dr Uchańska prowadzi zajęcia z bioetyki i prawa medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego, Katedry Prawa Karnego, na Wydziale Prawa i Administracji. Napisała kilkadziesiąt artykułów naukowych i branżowych m.in. na temat prawa medycznego, farmaceutycznego i spożywczego. W ramach grantu naukowego przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczyła w pracach nad projektem nowej ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym. Brała również udział w procesie legislacyjnym na poziomie krajowym nad nowelizacją ustawy o prawie własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także dotyczącym najnowszych zmian w obszarze unijnego prawa farmaceutycznego Współrealizowała projekt naukowo-badawczy w zakresie unikatowej metody badania zdolności patentowej wynalazków we współpracy międzynarodowej m.in. z ośrodkami naukowymi w Niemczech, Włoszech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy Indiach. Nagrodzona w 2012 roku przez Urząd Patentowy RP za publikację naukową dotyczącą własności intelektualnej. Jej praca doktorska nosi tytuł „Patent na wynalazek biotechnologiczny i jego jakość w analizie prawnoporównawczej”.

[/column]