Zmiany w prawie konsumenckim

Zmiany w prawie konsumenckim

Na etapie konsultacji rządowych znajduje się projekt implementujący postanowienia:

1)  dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych,

2)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów.

Przepisy dotyczą każdej umowy sprzedaży, dostawy, dzieła z konsumentem – w lokalu, poza lokalem, na odległość.

Od kiedy?

Projektowane zmiany obowiązywać mają do umów zawartych od 1.01.2022 r. oraz do umów, które zawarto przed tą datą ale dostarczenie usługi lub towaru będzie miało miejsce po dacie 1.01.2022 r.

Co się zmienia?

 1. zmienią się zasady rękojmi i gwarancji konsumenckiej, które stosowane są do umów sprzedaży, dostawy i o dzieło,
 2. zmienią się szczegółowo zasady oceny tego czy towar sprzedany konsumentowi jest zgodny z umową,
 3. powstaną zasady wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta za brak zgodności towaru z umową – np. będzie konieczne złożenie przez konsumenta najpóźniej w chwili zawarcia umowy oświadczenia, że konsument akceptuje, że nabywany towar z elementem cyfrowym nie posiada danej cechy towaru (należy w danym przypadku ustalić sposób przyjmowania tego oświadczenia),
 4. powstanie konieczność utrzymywania ciągłych umów o dostarczenie treści lub usługi cyfrowej w terminie min. 2 lat od dostarczenia towaru,
 5. zmienią się zasady odpowiedzialności za zgodność towaru z umową z uwagi na kwestie montażu,
 6. zmienią się zasady odpowiedzialności za zgodność towaru z umową co do towarów używanych
 7. zmienią się zasady odpowiedzialności i uprawnień konsumenta w razie braku zgodności towaru z umową – naprawa, wymiana, obniżenie ceny, odstąpienie, tryb i postępowanie przy zwrocie towaru – zmienią się terminy w których np. przedsiębiorca będzie musiał zwrócić cenę w razie skutecznego odstąpienia,
 8. zmienią się zasady gwarancji, sposób wyłączenia odpowiedzialności przedsiębiorcy za oświadczenia gwarancyjne zawarte w reklamie.
 1. zmieni się definicja chwili doręczenia usługi lub towaru (kwestie dostępu do treści/usługi cyfrowej),
 2. zmienią się wymogi towarów lub usług cyfrowych (cel towaru, akcesoria, instrukcje, aktualizacje, integracja treści ze środowiskiem konsumenta, ochrona w razie naruszenia praw osób trzecich),
 3. zmienią się zasady odpowiedzialności za niezgodność z umową (termin 2 lat, ciężar dowodu na przedsiębiorcy co do tego że dostarczył usługę lub treść cyfrową, tryb postępowania w razie niezgodności z umową np. obowiązki konsumenta do wezwania do dostarczenia, prawo konsumenta do rozwiązania, odstąpienia od umowy, tryb rozwiązywania umowy – obowiązki przedsiębiorcy jak i konsumenta),
 4. powstaną regulacje co do trybu zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej (możliwości i tryb zmian, prawa konsumenta w związku ze zmianą),
 5. Powstaną prawa regresowe przedsiębiorcy (dotyczy błędów/zaniechań podmiotów na wcześniejszych etapach produkcji).
 1. Konferencje online.
 2. Szkolenia online.
 3. Sprzedaż gier i oprogramowania w wersji fizycznej na nośnikach oraz w wersji elektronicznej.
 4. Vouchery, karty zniżkowe sprzedawane w wersji elektronicznej.
 5. Hosting, sprzedaż domen, serwerów, i innych usług tego rodzaju.
 6. Sprzedaż aplikacji na telefony.
 7. Sprzedaż usługi streamingu video.
 8. Sprzedaż ebooków, audiobooków.
 9. Sprzedaż baz danych.
 10. Sprzedaż raportów rynkowych w wersji elektronicznej.
 11. Sprzedaż raportów elektronicznych z danymi z KRS itp.
 12. Sprzedaż filmów na dvd / blueray itp.
 13. Sprzedaż wszelkich usług w chmurze
 14. Sprzedaż aplikacji dostępnych w przeglądarce – CRM, zarządzanie projektami, itp.
 15. Sprzedaż usług monitoringu mediów i Internetu.
 16. Prasa sprzedawane w wersji online oraz dostęp do płatnych serwisów informacyjnych.
 1. Usług dostępu do Internetu,
 2. Sprzedaży środków płatności, wirtualnych walut (bonów elektronicznych, e-kuponów),
 3. Towarów wydrukowanych w 3D,
 4. Usług zawodów regulowanych – prawnych, architektonicznych, tłumaczeń, doradcze,
 5. Rejestrów publicznych, zabezpieczenia społecznego,
 6. Dokumentów urzędowych, aktów notarialnych,
 7. Opieki zdrowotnej ale wg. definicji z dyrektywy 2011/24/UE (? – wymaga doprecyzowania w niniejszym opracowaniu),
 8. Usług finansowych (te uregulowane są dyrektywą 2002/65/WE) – (komentarz: to również jest do opracowania i można badać),
 9. Udostępniania publiczności treści cyfrowych lub usług cyfrowych w ramach wydarzenia artystycznego/cyfrowa projekcja teatralna/audiowizualne przedstawienie teatralne (?) do wyjaśnienia ponieważ nie odróżniam ww. od tych które podlegają – tj. udostępnianych za pomocą transmisji sygnału,
 10. Wolnego i otwartego oprogramowania,
 11. Umów pakietowych objętych 2018/1972 (do doprecyzowania) z wyjątkiem oferowania Klientom na podstawie jednej umowy różne elementy pakietu (do doprecyzowania – jakie przypadki).
 1. Powstanie kosztów związanych z obsługą zawartych umów z konsumentami, w których nie zaktualizowano postanowień dot. uprawnień konsumentów związanych z wadliwym towarem lub usługą/materiałem cyfrowym,
 2. W przypadku wystąpienia wady produktu w ciągu 2 lat od zakupu, brak jasno zdefiniowanego prawa do wymiany/ naprawy towaru, obniżenia ceny/odstąpienia od umowy produktu może spowodować, że konsument będzie żądać jego naprawy lub wymiany, a w ostateczności złoży oświadczenie o obniżeniu ceny bądź całkowicie odstąpi od umowy i zażąda zwrotu 100% ceny.
 3. W przypadku treści/usługi cyfrowej na Przedsiębiorcy leży obowiązek konieczność zachowania zgodności treści cyfrowej/usługi cyfrowej z umową, dodatkowo konieczność informowania konsumenta o aktualizacjach przez okres 2 lat. Brak przemyślanych uregulowań w tym zakresie umożliwi Konsumentowi odstąpienie ud Umowy oraz roszczenie o zwrot pełnej ceny.
 4. Przedsiębiorca, który nie dostosuje swoich Regulaminów, Umów, warunków sprzedaży do nowych przepisów i pozostawi dotychczasowe uprawnienia z rękojmi i gwarancji podawał dotychczasowe, będzie wprowadzał w błąd Konsumenta. Z tego tytułu naraża się na ryzyko roszczenie o naprawienie szkody oraz unieważnienie umowy i zwrot zapłaconej ceny. 
 5. Niepodanie konsumentowi rzetelnej i aktualnej informacji o jego uprawnieniach związanych z odstąpieniem od Umowy może skutkować nałożeniem przez Prezesa UOKIK kary do 10% przychodu osiągniętego przez Przedsiębiorcę w poprzednim roku rozliczeniowym.
 6. Brak podania wszystkich informacji żądanych przez prawo dot. przedmiotu umowy sprzedaży, może zatem zostać poczytany jako wykroczenie i w efekcie podlega karze grzywny.

Zamów Audyt Zgodności

Audyt Zgodności jest usługą prawną badającą treść strony internetowej oraz  treści powiązanych  dokumentów z ww. stroną internetową pod kątem zgodności z prawem regulującym handel drogą elektroniczną w tym również Dyrektywy 2019/770 i 2019/771.

Badaniu podlega 20 różnych obszarów określonych poprzez 10 różnych ustaw, dyrektyw oraz rozporządzeń. Poniżej znajduje się ich pełna lista.

W efekcie Audytu Zgodności otrzymasz raport wskazujący, które z badanych elementów są zgodne, a które wymagają dostosowania do przepisów wraz z wyceną dostosowania.

Audyt Zgodności jest usługą odpłatną. W celu zamówienia Audytu oraz poznania oferty, wypełnij poniższy formularz kontaktowy.

 1. Dane identyfikujące sprzedawcę
 2. Warunki sprzedaży / kodeks dobrych praktyk
 3. Reklamacje, zwroty, odstąpienie
 4. Obsługa posprzedażowa
 5. Rozwiązanie umowy
 6. Online Dispute Resolution / rozwiązywanie sporów
 7. RODO i polityki prywatności
 8. Klauzule abuzywne
 1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64, z późn. zm.), ostatnio zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. (Dz. Urz. UE L 328 z 18.12.2019, str. 7), –
 2. Dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L 271 z 09.10.2002, str. 16, z późn. zm.), ostatnio zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35, z późn. zm.),
 3. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 1 i Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 60),
 4. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE oraz uchylającej dyrektywę 1999/44/WE (Dz. Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 28 i Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 63),
 5. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.)
 6. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 7. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
 8. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.)
 9. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)
 10. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Zobacz na mapie