Komentarz eksperta: mec. Uchańska na temat suplementów z monakoliną K

Dnia 2 czerwca br. zostało opublikowane Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 2022/860 z dnia 1 czerwca 2022 zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu. W rzeczywistości zarówno substancja od kilku lat jest przedmiotem obserwacji i dyskusji, jak i rozporządzenie wzbudza w ostatnich dniach kilka wątpliwości wśród zarówno producentów, dystrybutorów, ale także sprzedawców detalicznych, w tym aptek. Monakoliny umieszczono w części B „Substancje podlegające ograniczeniom”, w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, gdzie wskazane są warunki ich stosowania oraz dodatkowe wymagania odnośnie etykietowania, a także z uwagi na niepewność naukową substancja ta została także włączona w części C „Substancje podlegające kontroli przez Wspólnotę”, w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006. Rozporządzenie rzeczywiście mówi o: Ograniczeniu względem pojedynczej porcji produktu przeznaczonej do dziennego spożycia, która powinna zawierać mniej niż 3 mg monakolin ze sfermentowanego czerwonego ryżu. Obowiązku wprowadzenia dodatkowych ostrzeżeń w etykietowaniu produktów zawierających w składzie monakoliny.

Mec. Joanna Uchańska zauważa, że część z pytań na rynku dotyczy tego, czy produkty w porcji 3 mg bądź wyższej wprowadzone na rynek przed 22 czerwca br. mogą w tym obrocie nadal pozostawać?

–  Jednolite podejście do odpowiedzi nie jest łatwe, ponieważ unijna regulacja tym razem (inaczej niż ma to miejsce np. w zakresie ograniczeń dla E171) nie wypowiedziała się kategorycznie co do terminu przejściowego, czy co do produktów z monakoliną, których daty minimalnej trwałości lub swojego terminu przydatności do spożycia nie minął, a w obrocie już są. Nie oznacza to jednak, że nie trzeba zastosować innych przepisów prawa żywnościowego, by na to pytanie odpowiedzieć, przy ocenie konkretnego przypadku/produktu. Pamiętajmy chociażby, że dla produktów z monakoliną K zakaz wprowadzania do obrotu obowiązuje od 22 czerwca, publikacja nastąpiła niedawno, zaś trwające wcześniej prace nad ewentualnym wprowadzeniem zakazu nie miały tak jednoznacznego przebiegu jak się wydaje i losy substancji prezentowały się na przestrzeni lat różnie. Podejście producentów opiera się zaś na ocenie ryzyka oraz tym, że wymóg art. 17 Rozporządzenia 178/2002 nakłada na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, obowiązek zapewnienia zgodność żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowania przestrzegania tych wymogów. Przepis ten jest jednak generalny, dotyczy całej branży spożywczej i trzeba o tym pamiętać. Istnieje także inna, ogólna zasada, że apteki mogą spodziewać się kontroli ze strony państwowych inspektorów sanitarnych w obszarze sprzedaży żywności, suplementów diety i produktów kosmetycznych na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ustawodawca unijny w Rozporządzeniu 2022/860 nie wypowiedział się wprost, zostawiając to organom krajowym, by w duchu odpowiedzialnego i proporcjonalnego podejścia tak do zdrowia, bezpieczeństwa, jak i działalności gospodarczej, pojawiła się odpowiedź na praktyczne pytanie: wycofać, czy nie? Odpowiedź ta powinna była paść z odpowiednim wyprzedzeniem i w porozumieniu z producentami. Jednocześnie powinna brać pod uwagę szereg czynników m.in. to, jak komentowane tu ograniczenie było procedowane, jaki jest poziom niepewności naukowe, jak prezentuje się rynek, czy chodzi o produkt z 10, 5, czy 3 mg w porcji dziennej, czy o jego znakowanie, czy w końcu jak mają się do tego inne przepisy prawa, w tym administracyjnego. Trudno wymagać od pojedynczych aptek podejmowania takich decyzji samodzielnie. Z uwagi na silne regulacje prawne prawa żywnościowego nie można oczekiwać, aby przepisy krajowe pozostawiały miejsce na tak dużą niepewność w wykładni przez ostatnie ogniwo łańcucha logistycznego, czyli aptekarzy – dodaje ekspert naszej kancelarii.

Mec. Marlena Kwiatek na temat zmian w kodeksie pracy

Już 2 sierpnia duże zmiany w kodeksie pracy.

Nowe przepisy ujednolicą zasady rozwiązywania obydwu typów umów o pracę. Pracodawca będzie zobligowany wskazać przyczynę wypowiedzenia również w przypadku umowy o pracę zawartej na czas określony, a co za tym idzie, pracownik będzie mógł ją zakwestionować przed sądem, który zbada czy przyczyna ta była uzasadniona, prawdziwa i konkretna. Niewątpliwie skutkiem proponowanych zmian będzie więc zwiększenie liczby spraw rozpatrywanych przed sądami pracy – tłumaczy ekspert naszej kancelarii Marlena Kwiatek. – Należy pamiętać, że niepodanie przyczyny wypowiedzenia lub niewłaściwe jej podanie stanowi naruszenie prawa (art. 30 § 4 k. p.). Dodatkowo pracodawca będzie zobowiązany do pisemnego zawiadomienia organizacji związkowej, reprezentującej pracownika o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, co do tej pory wymagane było również wyłącznie w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony – dodaje.

Webinar „Czy to naprawdę koniec dwutlenku tytanu w aptekach?”

14.06.2022r. zapraszamy na webinar organizowany przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Polską Grupą Farmaceutyczną.

Wykład na temat: „Czy to naprawdę koniec dwutlenku tytanu w aptekach?” poprowadzi Joanna Uchańska – partnerka naszej kancelarii.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowy program oraz rejestracja
https://lnkd.in/eEPSedyM

Targi dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego – PCI DAYS

Już 22-23.06.2022r. w EXPO XXI w Warszawie przy ul. Prądzyńskiego 12/14, odbędą się Targi dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

Celem targów jest skupienie się na aspektach ESG, w kontekście:

– otoczenia społecznego;

– środowiska;

– ładu korporacyjnego

– branży farmaceutycznej

Jednym z prelegentów będzie ekspert naszej kancelarii mec. Joanna Uchańska, która wystąpi z wykładem na temat „ESG w branży farmaceutycznej”.

W wydarzeniu m.in:
1. Co to jest #ESG?
2. Czego dotyczy?
3. Jakie ma znaczenie dla branży?
4. ESG a #greenwashing

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym programem Targów PCI Days:
https://pcidays.pl/dla-odwiedzajacych/program/