Podmioty zagraniczne w zamówieniach publicznych w Kazachstanie

Cargo containers at harbor, shanghai china.

Podmioty zagraniczne mogą wziąć udział w postępowaniu przetargowym zamówień publicznych w Kazachstanie. Muszą jednak spełnić szereg wymagań formalnych m.in.: numer identyfikujący firmę, elektroniczny podpis cyfrowy oraz licencje.

Większość przetargów zamówień publicznych w Kazachstanie jest przeprowadzana w formacie elektronicznym na portalu http://goszakup.gov.kz/. Podstawowym warunkiem udziału w zamówieniach publicznych przez potencjalnych uczestników jest rejestracja na wskazanym wyżej portalu. Dla nierezydentów dana procedura jest nieco bardziej skomplikowana. Dla rejestracji nierezydentów, pragnących po raz pierwszy uczestniczyć w zamówieniach publicznych należy uzyskać numer identyfikujący firmę (BIN) oraz elektroniczny podpis cyfrowy (EPC). BIN służy do identyfikacji podatnika. Trudności wynikają z przygotowań niezbędnych dokumentów i obowiązkową obecnością nierezydenta bądź jego przedstawiciela na terytorium Republiki Kazachstanu. BIN jest udzielany przez organy komitetu dochodów państwowych (organy podatkowe) i w celu jego uzyskania nierezydent musi się zarejestrować jako podatnik.

Art. 562 Kodeksu Podatkowego zawiera przesłanki dla rejestracji nierezydenta jako podatnika, są nimi:

 • Nierezydent jest osobą prawną utworzoną zgodnie z prawem państwa obcego, a jej faktyczne miejsce zarządzania znajduje się w Republice Kazachstanu;
 • Nierezydent jest agentem podatkowym, płacącym podatek dochodowy;
 • Nierezydent nabywa nieruchomości w Republice Kazachstanu;
 • Nierezydent jest to zakład ubezpieczeniowy (agent ubezpieczeniowy) lub agent zależny, który jest uważany za zakład stały nierezydenta;
 • Nierezydent jest uczestnikiem umowy o wspólnej działalności zawartej z rezydentem, którego działalność prowadzi do powstania stałego zakładu;
 • Nierezydent zakłada rachunek bieżący w banku będącym rezydentem;
 • Nierezydent osiąga dochody ze źródeł w Republice Kazachstanu, niepodlegających opodatkowaniu u źródła wypłat, jest cudzoziemcem lub bezpaństwowcem, który nabył nieruchomość w Republice Kazachstanu;
 • Akredytowane w Republice Kazachstanu: przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa obcego i jego odpowiednik, instytucja konsularna państwa obcego.

Należy pamiętać, że lista jest zamknięta i w związku z tym nie wolno wskazywać przesłanek do rejestracji, które nie są na liście. Jeżeli nierezydent we wniosku wskaże przesłankę „w celu udziału w zamówieniach publicznych”, w rejestracji jako podatnika dostanie odmowy. Zgodnie ze wskazaną listą jedyną najbardziej dogodną przesłanką do rejestracji nierezydenta jako podatnika, nie prowadzącej do utworzenia jednostki stałej (filii, przedstawicielstwa) bądź powstania obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Kazachstanu, jest otwarcie konta bankowego. Faktycznie nierezydent nie jest zobowiązany do otwarcia konta bankowego, dana przesłanka jest tylko wskazywana we wniosku rejestracyjnym o rejestracji podatnika i pozwala uzyskać BIN i, w przyszłości, EPC bez zbędnych kłopotów i formalności.

W celu uzyskania BIN należy złożyć do organu podatkowego odpis z rejestru osób prawnych o rejestracji osoby prawnej w kraju inkorporacji, kopię statutu (umowy spółki) i paszportu osoby zajmującej stanowisko kierownicze, przy złożeniu dokumentów przez przedstawiciela – pełnomocnictwo. Przy czym zdarzają się przypadki, gdy osoby zajmującej stanowisko kierownicze organy podatkowe nadają indywidualny numer identyfikacyjny (IIN, analogiczny numer do BINu, tylko dla osób fizycznych) automatycznie. Może być wymagany również do uzyskania przez nierezydenta podpisu cyfrowego. Dokumenty mogą być również złożone przez przedstawiciela na podstawie pełnomocnictwa. Należy pamiętać, że dokumenty wydane na terytorium innego państwa musza być legalizowane (apostillowane) i przetłumaczone z notarialnym poświadczeniem na język kazakhski i rosyjski. Po uzyskaniu BIN nierezydent otrzymuje świadectwo rejestracyjne o rejestracji podatnika. W omawianym przypadku rejestracja nierezydenta jako podatnika, sama w sobie, nie niesie dla nieryzedenta dodatkowego obciążenia w postaci sprawozdawczości podatkowej bądź spełnienia innych wymogów ustawodawstwa podatkowego Republiki Kazachstanu i służy jedynie uzyskaniu BIN.

W celu uzyskania EPC nierezydent powinien udzielić przedstawicielowi pełnomocnictwa upoważniającego go do „otrzymania świadectwa rejestracyjnego Narodowego Centrum Poświadczeń Republiki Kazachstanu”. Następnie przedstawiciel powinien zwrócić się do wskazanego Centrum w celu otrzymania EPC. Podpis cyfrowy jest wydawany osobie prawnej, a jako sygnatariusza wskazuje się osobę zajmującą kierownicze stanowisko osoby prawnej. Ustawa Republiki Kazachstanu „O dokumencie elektronicznym i elektronicznym podpisie cyfrowym”, w artykule 13 przewiduje możliwość uznania zagranicznych podpisów cyfrowych. Jeżeli posiada on zagraniczne świadectwo rejestracyjne, uznawane jest za podpis cyfrowy w Republice Kazachstanu, zgodnie z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub po wpisie do rejestru świadectw rejestracyjnych. Zgodnie z artykułem 19 ustawy zagraniczne świadectwo rejestracyjne jest uznawane na równi ze świadectwem rejestracyjnym wydanym przez Centrum Poświadczeń, działającym na terytorium Republiki Kazachstanu, po wprowadzeniu świadectwa rejestracyjnego do rejestru świadectw rejestracyjnych.

Posiadając BIN I EPC osoba prawna – nierezydent – ma prawo do udziału w zamówieniach publicznych pod warunkiem poprzedniej rejestracji na portalu http://goszakup.gov.kz/.

Wizyta nierezydenta w Republice Kazachstanu, rejestracja na portalu oraz uzyskanie BIN i EPC jest czasochłonne i często kosztogenne. Chcąc ograniczyć uciążliwość procedury warto zaangażować konsultantów, którzy przebywają na terenie kraju. Dodatkowym obciążeniem jest procedura pozyskania niezbędnych licencji w przypadku, gdy przedmiotem zamówień publicznych jest towar, praca bądź usługa podlegające licencjonowaniu. W Republice Kazachstanu zagraniczne licencje i zezwolenia nie są uznawane.

Aleksander Voronin
Prawnik
T. +7 (727) 244 04 60
M. avoronin@chwp.kz

Mała klauzula obejścia prawa podatkowego

mala_klauzula_obejscia_prawa_podatkowego

27 października Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych klauzulę mającą zapobiegać nadużyciom w przypadku zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (tzw. mała klauzula obejścia prawa podatkowego). Zgodnie z nowymi przepisami zwolnienie z opodatkowania nie będzie stosowane jeżeli wypłata nastąpi w związku z zawarciem umowy lub innej czynności prawnej, której celem było wyłączenie uzyskanie preferencji podatkowych. Nowe przepisy stanowią implementację do krajowego porządku prawnego przepisów Dyrektywny Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 styczna 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Polski ustawodawca wdrożył Dyrektywę dodając do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 22c zgodnie z którym zwolnienia z podatku dochodowego nie stosuje się jeżeli :

 1. osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz
 2. czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru

Uznaje się, że umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W świetle nowych przepisów organy podatkowe uprawnione będą do weryfikowania, czy wypłata dywidendy została dokonana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Jeżeli treść ekonomiczna podjętej czynności prawnej lub szeregu zdarzeń będzie się ograniczała do przeniesienia własności udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę, w celu uzyskania zwolnienia, lub takiego ukształtowania stosunków prawnych, które obliczone jest na wykazanie przychodu (dochodu) na poziomie spółki zależnej, w celu przetransferowania go następnie spółce dominującej w formie dywidendy, organy podatkowe będą mogły uznać, że działania takie naruszają istotę dyrektywy.

Zgodnie z uzasadnieniem do przedmiotowej nowelizacji przykładem działania naruszającego istotę Dyrektywy może być sytuacja, w której spółka dominująca przenosi na spółkę zależną określoną wartość niematerialną i prawną, a następnie korzysta z niej w zamian za uiszczanie opłaty licencyjnej. Dochód z otrzymywanych wartości, wygenerowany na poziomie spółki zależnej, podlega natomiast wypłacie w formie dywidendy na rzecz spółki dominującej. W takiej sytuacji zgodnie z intencją ustawodawcy należy uznać, iż jednym z głównych celów tych uzgodnień było osiągnięcie korzyści podatkowej polegającej na zwolnieniu dywidendy z opodatkowania u jej odbiorcy, a zatem należy odmówić im przymiotu uzgodnień rzeczywistych, które bazują na przyczynach ekonomicznych.

Nowe przepisy stwarzają ryzyko, że w sytuacji gdy podatnik tak ułoży stosunki gospodarcze, aby zgodnie z prawem skorzystać ze zwolnienia, organy podatkowe zastosują klauzulę bez przeprowadzenia dokładnej ekonomicznej analizy transakcji. Tymczasem należy pamiętać, że samo korzystanie ze zwolnienia i prowadzenie działalności gospodarczej, w tym czynności restrukturyzacyjnych, w sposób pozwalający uzyskać zwolnienie zgodne jest z celem Dyrektywy.

Tomasz Strzałkowski
Doradca Podatkowy
T. +48 (22) 438 45 45
M. tstrzałkowski@chwp.pl

Znamy już zmiany w prawie konkurencji od 17 kwietnia 2016r.

znamy_juz_zmiany_w_prawie_konkurencji_od_17_kwietnia_2006r

Rok 2016 przyniesie istotne zmiany w zakresie prawa konkurencji zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy wybrane, najistotniejsze w biznesowej praktyce zmiany.

Nowe postacie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów („Ustawy Antymonopolowej”) wprowadzona zostanie nowa praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów w sektorze świadczenia usług finansowych. Co istotne, ustawodawca nie zdefiniował co jest usługą finansową.

W świetle zmienionego prawa zabronione i karane będzie proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom. W konsekwencji to przedsiębiorcy zobowiązani będą do ustalenia, jakich usług finansowych potrzebuje konsument, aby móc skutecznie i zgodnie z prawem zaoferować im usługę finansową.

Urzędnik jako tajemniczy klient (mystery shopper)

Jedną z kluczowych zmian będzie wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów na rynku, nie tylko na rynku usług finansowych.

Dzięki tajemniczym klientom Prezes UOKiK uzyska nowe narzędzie umożliwiające sprawdzenie czy dany przedsiębiorca w praktyce wywiązuje się z nałożonych na niego prawem obowiązków i czy jego działania nie wprowadzają klientów w błąd. Kontrolerzy będą bowiem uprawnieni do podejmowania niejawnych dla przedsiębiorcy (ale rejestrowanych za pomocą wizji lub dźwięku) prób zmierzających do zakupu towaru lub zawarcia umowy.

W świetle wysokich potencjalnych sankcji finansowych dla firmy, niezwykle istotne dla bezpieczeństwa przedsiębiorcy jest dostosowanie istniejących wewnętrznych procedur lub wprowadzenie odpowiednich programów compiliance w zakresie obsługi klienta, tak aby każdy klient w dowolnym miejscu w Polsce traktowany był w identyczny, prawnie poprawny sposób.

Nowy model kontroli klauzul niedozwolonych

Nowelizacja całkowicie zmieni dotychczasowy (nadużywany przez organizacje quasi-konsumenckie) model kontroli klauzul abuzywnych. W nowym stanie prawnym to Prezes UOKiK będzie uprawniony do wydania decyzji o uznaniu danego wzorca umowy za niedozwolony i jednoczesnego zakazania jego wykorzystywania. W wydawanej decyzji Prezes UOKiK będzie mógł ponadto określić środki, za pomocą których dany przedsiębiorca ma usunąć wskazane naruszenie, w tym np. poinformować innych konsumentów, którzy zawarli umowę zawierającą niedozwolone klauzule o uznaniu danego postanowienia za niedozwolone.

Wydłużenie terminu przedawnienia dla praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Nowelizacja znacznie wydłuży termin przedawnienia dla praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z jednego roku obecnie aż do trzech lat licząc od końca roku w którym zaprzestano ich stosowania.

Podsumowanie

Prezes UOKiK od 17 kwietnia 2016 r. uzyska kolejne potężne narzędzia aby zapewnić ochronę praw i interesów konsumentów. Działanie niezgodne z prawem może pociągnąć dla firmy nie tylko wymierną dotkliwą sankcję finansową – aż do 10% jego obrotu – ale także utratę dobrego wizerunku wskutek działalności informacyjnej Prezesa UOKiK.

Więcej informacji, w szczególności w zakresie odpowiedniego przygotowania się w praktyce do nadchodzących zmian udzieli Państwu:

Marcin Paczewski
Radca prawny
T. +48 (22) 438 45 45
M. mpaczewski@chwp.pl

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Zwiększenia kwoty zmniejszającej podatek z 556,02 zł do 1440 zł zakłada przedstawiony przez Prezydenta projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 51). Projekt wpłynął do Sejmu 30 listopada, a już 2 grudnia odbyło się jego pierwsze czytanie. Zgodnie z zapowiedziami projektowane zmiany mają wejść w życie już z dniem 1 stycznia 2016 r.

W obowiązującym stanie prawnym skala podatkowa zbudowana jest jedynie z dwóch przedziałów, dla których granicę stanowi kwota 85 528 zł. W pierwszym przedziale skali obowiązuje stawka 18%, natomiast nadwyżka dochodów ponad kwotę 85 528 zł opodatkowana jest stawką 32%. Podatek obliczony według stawki 18% zmniejsza się o kwotę 556 zł 02 gr. Ustalenie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 556 zł 02 gr oznacza, że podatnik uzyskujący dochody nieprzekraczające kwoty 3 091 zł rocznie w ogóle nie zapłaci podatku. Kwota 3 091 zł stanowi zatem maksymalny dochód, od którego w obowiązującym stanie prawnym nie występuje zobowiązanie podatkowe. Zbyt niska kwota wolna od podatku i brak mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 października 2015 r. (sygn. K 21/14). Trybunał orzekł, że art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji i traci we wskazanym zakresie moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r.

Podstawowym celem nowelizacji jest poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorców poprzez zmniejszenie bezpośredniego opodatkowania ich dochodów podlegających podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Realizacja tego celu nastąpi poprzez zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek z 556 zł 02 gr do 1 440 zł. Oznacza to pośrednio zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3 091 zł do 8 000 zł oraz zwiększenie kwoty zmniejszającej zaliczki na podatek dochodowy z 46 zł 33 gr do 120 zł.

W obowiązującym stanie prawnym dochód wolny od podatku pośrednio wynosi 3 091 zł, podczas gdy kwotę rocznego minimum egzystencji szacuje się na 6 529 zł 08 gr dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego oraz 6 185 zł 16 gr dla jednoosobowego gospodarstwa emeryckiego. Ustalenie kwoty wolnej od opodatkowania w wysokości 3 091 zł oznacza, że osoba uzyskująca dochody na poziomie minimum bytowego od ponad połowy tych dochodów musi zapłacić podatek dochodowy. Nowelizacja niewątpliwie poprawi sytuację ekonomiczną osób, które dysponują jedynie kwotą równą lub nieznacznie przekraczającą kwotę minimum egzystencji. Jej wprowadzenie oznacza bowiem, że osoby te w ogóle nie będą zobowiązane do zapłaty podatku.

Zmiany będą również korzystne dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz uzyskujących dochody z najmu lub dzierżawy. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 3 091 zł do 8 000 zł spowoduje, że obowiązek zapłaty zaliczki powstanie później. Zmiana nie wpłynie na sposób rozliczania osób opodatkowanych 19% podatkiem liniowym.

Zgodnie z projektem nowe zasady mają mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych (straty poniesionej) od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

Autor:
Tomasz Strzałkowski, doradca podatkowy, Kancelaria Chałas i Wspólnicy

Szkolenie: Aspekty prawne i podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy 28.01.2016 Warszawa

Zapraszamy na szkolenie poświęcone w całości zagadnieniom związanym z prawnymi i podatkowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy. Przy współpracy z TOR Centrum Szkoleniowe poprowadzi je nasz specjalista od prawa wschodniego, Mecenas Sergii Kochniev.

W ramach szkolenia uczestnicy poznają podstawy prawne oraz podatkowe prowadzenia przez podmioty zagraniczne działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy, w tym zdobędą wiedzę w przedmiocie:

 • różnych form prawnych prowadzenia przez podmioty zagraniczne działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy;
 • ryzyka w stosunkach korporacyjnych oraz sposobów do zachowania kontroli nad działalnością spółki-córki w Ukrainie;
 • ogólnych zasad opodatkowania działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy;
 • procedury uzyskania zezwolenia na prace i pobyt w Ukrainie dla cudzoziemców (w tym obywatele Polski);
 • sposobów dochodzenia roszczeń w Ukrainie i pułapek z tym związanych.

Szkolenie dedykowane jest członkom zarządów, przedstawicielom departamentów prawniczych oraz eksportowych polskich podmiotów którzy współpracują z podmiotami ukraińskimi lub zamierzają rozpocząć/kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Ukrainy. Szkolenie odbędzie się 28 stycznia 2016 r.

Szczegółowy program dostępny jest pod linkiem:

http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/aspekty-prawne-i-podatkowe-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-na-terytorium-ukrainy-181.html

Szkolenie: Odpowiedzialność Członków Zarządu w sektorze transportowym i infrastrukturalnym 20.01.2016 r. Warszawa

W ramach współpracy z TOR Centrum Szkoleniowe nasz specjalista Mecenas Marcin Paczewski poprowadzi szkolenie z tematyki poświęconej odpowiedzialności członków zarządu w sektorze transportowym i infrastrukturalnym.

Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzę z zakresu praw i obowiązków związanych z odpowiedzialnością członków zarządu, możliwościami jej delegowania oraz wymianę wzajemnych doświadczeń z sektora transportowego i infrastrukturalnego.

Spotkanie skierowane jest do kadry zarządzającej, przede wszystkim do prezesów i członków zarządu. Szkolenie odbędzie się 20 stycznia 2016 r.

Szczegółowy program dostępny jest pod linkiem:

http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadow-234.html

Posted in Bez kategorii

Szkolenie: Podatkowe konsekwencje korzystania z urządzeń przemysłowych 19.01.2016 r. Warszawa

Nasz specjalista Mecenas Tomasz Strzałkowski, poprowadzi specjalne szkolenie we współpracy z TOR Centrum Szkoleniowe, z zakresu podatkowych konsekwencji wynikających z korzystania z urządzeń przemysłowych.

Szkolenie to adresowane jest do przedsiębiorców działających w branży przemysłu ciężkiego, budownictwa, działów księgowych w/w przedsiębiorców.

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak w świetle najnowszego orzecznictwa należy rozumieć pojęcie ’’urządzenie przemysłowe’’. Poznają praktyczne przykłady kiedy wykorzystywane urządzenie nie stanowi urządzenia przemysłowego w rozumieniu ustaw podatkowych. Omówione zostaną obowiązki podatkowe i dokumentacyjne związane z wykorzystywaniem urządzeń przemysłowych należących do kontrahenta zagranicznego, w tym obowiązek pobrania podatku u źródła i sposoby na zmniejszenie tego podatku. Poznają różne formy prawne korzystania z urządzeń przemysłowych wraz z ich konsekwencjami podatkowymi. Szkolenie odbędzie się 19 stycznia 2016 r.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest pod linkiem:

http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/podatkowe-konsekwencje-korzystania-z-urzadzen-przemyslowych-182.html