Jak przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika?

Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna Oddział w Krakowie

 

Z powodu czasowych problemów mojego zakładu pracy zamierzam obniżyć wymiar czasu pracownikom i odpowiednio ich wynagrodzenie. Słyszałem, że tzw. pakiet antykryzysowy wprowadza ułatwienia w zastosowaniu czasowego obniżenia wymiaru czasu pracownikom. Zaznaczani jednak, że nie jestem przedsiębiorcą, który jest w przejściowych trudnościach finansowych (i nie sporządziłem tzw. programu naprawczego). Czy pomimo to mogę skorzystać z tzw. ustawy antykryzysowej?

Ustawa antykryzysowa przewiduje pewne środki, z których mogą skorzystać tzw. przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, którzy m.in. sporządzą plan naprawczy, a także, z których mogą skorzystać pozostali przedsiębiorcy. Z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy i proporcjonalnie do tego obniżenia wynagrodzenia bez wypowiedzenia warunków płacy i pracy, jaką przewiduje art. 12 tej ustawy (tj. w drodze porozumienia z pracownikami na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy), może skorzystać jedynie przedsiębiorca pozostający w przejściowych trudnościach finansowych. Pozostali przedsiębiorcy obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia mogą dokonać jedynie w trybie art. 42 k.p., tj. w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Wskazania wymaga, że zgodnie z powyższym trybem zmiana dotycząca wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia wchodzi w życie z upływem okresu wypowiedzenia, jaki obowiązuje w stosunku do danego pracownika. Tryb ten wymaga zaproponowania pracownikom na piśmie nowych warunków pracy i płacy z takim skutkiem, że w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Ponadto należy zaznaczyć, że jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te nowe warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Podstawa prawna Art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21. póz. 94 z późn. zm.). Art. 12 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. nr 125, póz. 1035).