Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy partnerem merytorycznym seminarium

W dniach 11-12 grudnia 2006 roku Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy została partnerem seminarium „Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych”. Prelekcje z ramienia Kancelarii na temat „Cywilnoprawnej odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych” wygłosiła Mec. Agnieszka Siwy. Seminarium odbyło się w Warszawie i zostało zorganizowane przez IIR – Institute for International Research Sp. z o.o.

Drugiego święta w tygodniu nie trzeba odpracowywać

30 listopada 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy [Dz.U.2006.217.1587]. Zmiany wprowadzone powyższą ustawą dotyczą przede wszystkim wymiaru czasu pracy oraz ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Przedmiotowa ustawa uchyliła przepis art. 130 § 2 zdanie drugie kodeksu pracy, który konstytuował zasadę pomniejszania wymiaru czasu pracy jedynie o 8 godzin, jeżeli w jednym tygodniu kalendarzowym występują dwa święta i żadne z nich nie przypada w niedzielę. Konsekwencją wprowadzonej zmiany jest zatem pomniejszanie wymiaru czasu pracy o 8 godzin w każdym przypadku wystąpienia w okresie rozliczeniowym święta w innym dniu niż niedziela. W praktyce powyższa zmiana umożliwi korzystanie przez pracowników z 52 dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym, z tytułu, stanowiącego zasadę, przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Do kodeksu pracy dodany został również artykuł 1552a zgodnie z którego treścią przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kodeksu pracy kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego danemu pracownikowi. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Z kolei zgodnie z § 3 ww. przepisu, jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Zmiana dotycząca ustalania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, w przypadku pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu u danego pracodawcy jedynie przez część miesiąca, polega więc na zamieszczeniu w kodeksie pracy dotychczasowego § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Została ona wprowadzona w związku ze skargą konstytucyjną dotyczącą niezgodności przepisu § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 64 ust. 2 Konstytucji (sygn. akt SK 13/06).

Posted in Bez kategorii

Pełnomocnik może podpisywać deklaracje podatkowe

1 stycznia 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2006 r. Ordynacja podatkowa [Dz.U.2006.217.1590]. Do najważniejszych zmian wprowadzonych powyższą ustawą należy zaliczyć dodanie regulacji umożliwiającej podpisywanie deklaracji podatkowych przez pełnomocnika podatnika, płatnika oraz inkasenta. Jednocześnie, okoliczność podpisania deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji. Do wartych uwagi zmian należy także wprowadzenie instytucji rozprawy w toku postępowania odwoławczego. Organ odwoławczy przeprowadzi bowiem w toku postępowania odwoławczego rozprawę na wniosek strony lub z urzędu – jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin, lub sprecyzowania argumentacji prawnej prezentowanej przez stronę w toku postępowania Warto również zaznaczyć, iż zmiany Ordynacji podatkowej wprowadzone przedmiotową ustawą dotyczyć będą także instytucji wiążących interpretacji w indywidualnych sprawach podatkowych. Interpretacje takie będzie bowiem wydawał Minister Finansów. Warto zauważyć, iż wniosek o interpretację indywidualną będzie mógł dotyczyć nie tylko zaistniałego stanu faktycznego, ale również zdarzeń przyszłych. Jednakże zmiany dotyczące interpretacji, w przeciwieństwie do pozostałych zmian, zaczną obowiązywać dopiero od 1 lipca 2007 r.

Posted in Bez kategorii

Nowa definicja kosztów w CIT

1 stycznia 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. [Dz. U. Nr 2006.217.1589]. Wśród wprowadzonych przez przedmiotową ustawę zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na uwagę zasługuje przede wszystkim zastosowanie nowej definicji kosztów podatkowych, zgodnie z którą kosztami uzyskania przychodów będą koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 CIT. Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono również definicję małego podatnika, wedle której małym podatnikiem jest podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800.000 euro. Przedmiotowa ustawa wprowadza również nowe rozwiązanie polegające na możliwości zastosowania metody jednorazowej amortyzacji w pierwszym roku podatkowym. Z takiego sposobu amortyzacji skorzystać będą mogli podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy. Będą oni mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie nowelizacja uchyliła regulacje przewidujące 30% odpis amortyzacyjny od fabrycznie nowych środków trwałych. Warto także zaznaczyć, iż ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych zrezygnowano z dotychczas obowiązującego rozróżnienia reklamy publicznej i niepublicznej. Zlikwidowany został bowiem limit wydatków na reklamę niepubliczną zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym wydatki na reklamę zaliczane będą do kosztów podatkowych w pełnej wysokości, niezależnie od charakteru reklamy. Z kolei wydatki na reprezentację nie będą stanowić kosztu podatkowego.

Posted in Bez kategorii

Można składać kolejne E-deklaracje

1 grudnia 2006 r. wszedł w życie § 1 pkt 7-14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej [Dz. U. Nr 146 poz. 1060]. W związku z powyższym, od dnia 1 grudnia 2006 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być przesyłane następujące deklaracje: VAT-23, VAT-24, CIT-2, CIT-2/O, CIT-6, CIT-8, CIT-8/O, CIT-D. Warto również zaznaczyć, iż od dnia 1 lutego 2007 r., można będzie wysyłać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną także deklaracje: VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-Z, VAT-R/UE, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, WZP-1M, WZP-1K, WZP-1R, WZS-1M, WZS-1K, WZS-1R, POG-3A, ORD-U, ORD-TK, ORD-W1, IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, IFT-3/IFT-3R, IFT/A.

Nowa ustawa o opłacie skarbowej

1 stycznia 2007 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Stosownie do art. 1 ww. ustawy opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Tym samym ustawa przewiduje zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela. Nadto, opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Opłacie skarbowej nie będą zatem podlegały powyższe dokumenty składane w sprawach innych niż z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Stosownie do przepisów przedmiotowej ustawy zapłaty należnej opłaty skarbowej będzie można dokonać wyłącznie w formie gotówkowej w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Tak więc nowe przepisy wyeliminują możliwość uiszczania opłaty skarbowej znakami skarbowymi i urzędowymi blankietami wekslowymi. Jednocześnie ustawa wprowadza regulację, zgodnie z którą rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. Warto zaznaczyć, iż ustawa nakłada na organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty inne niż organy administracji publicznej, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej obowiązek przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczych informacji o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Analogiczny obowiązek został nałożony także na sądy.

Termin do wniesienia odwołania

Okoliczność, że faks wpłynął po godzinach pracy, nie ma żadnego znaczenia dla sposobu liczenia terminu – orzeczenie arbitrów z dnia 26 października 2006 roku (sygn. akt UZP/ZO/0-2661/06). Odwołanie od rozstrzygnięcia protestu jest jednym z podstawowych środków ochrony prawnej przewidzianej w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z treścią art. 184 ust. 2 tej ustawy, odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. W przedmiotowym orzeczeniu, arbitrzy wskazali, iż to, że faks wpłynął do wykonawcy po godzinach pracy nie ma znaczenia dla początku biegu terminu na złożenie odwołania. Czas na wniesienie odwołania zaczyna biec od otrzymania rozstrzygnięcia protestu. Nie ma zatem znaczenia, że faks z rozstrzygnięciem dotarł do wykonawcy po godzinach pracy.

Posted in Bez kategorii

Można zmienić sposób przeznaczenia nadwyżki VAT

Podatnik, który najpierw chciał, aby nadwyżka VAT naliczonego przeszła na kolejne miesiące, może później inaczej nią zadysponować – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I FSK 111/06). Orzeczenie zapadło na tle następującego stanu faktycznego. Spółka z o.o. w 2003 r. roku złożyła do urzędu skarbowego wniosek o przeniesienie na kolejne okresy rozliczeniowe nadwyżki VAT za grudzień 2002 roku. W sytuacji, gdy w następnych miesiącach deklaracje składane przez spółkę również wykazywały nadwyżki VAT, spółka dokonała korekty styczniowej deklaracji i wystąpiła o zwrot nadwyżki z grudnia w drodze przelewu na rachunek bankowy. Organy skarbowe odmówiły dokonania tej czynności. NSA przyznał rację spółce, która wskazywała, że kwota zwrotu pozostaje ta sama a spółka dokonała jedynie zmiany sposobu zadysponowania swoimi pieniędzmi, do czego miała prawa na podstawie przepisów ustawy o VAT. NSA stwierdził, że sposób rozporządzenia nadwyżką podatku naliczonego nad należnym to tylko forma zadysponowania pieniędzmi. Jeżeli nie ma wpływu na wysokość zwrotu, to jest dopuszczalna. Nie potrzeba do tego żadnego szczególnego przepisu, który wprost opisywałby taką sytuację.

Posted in Bez kategorii