Kancelaria Patronem Merytorycznym Floty Auto Biznes

Już 14 czerwca jedna najważniejszych i największych w Polsce imprez branży flotowej – V edycja Flotowych Spotkań Biznesowych. Mec. Radosław Pluciński z wrocławskiego oddziału Kancelarii omawiać będzie zagadnienia prawne związane ze szkodami i wypadkami kierowców.

Podczas konferencji, ekspert Kancelarii przedstawi uczestnikom wydarzenia konsekwencje spowodowania wypadku komunikacyjnego przez kierowcę firmowego, zarówno dla fleet managera jak i całego przedsiębiorstwa. Wszyscy odwiedzający konferencję FAB będą mogli również skorzystać z porad naszego specjalisty. Mec. Pluciński podczas V Flotowych Spotkań Biznesowych będzie pełnił bezpłatny dyżur ekspercki.
Poprzednia edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W konferencji wzięło udział ponad 300 osób. Zapraszamy 14 czerwca do warszawskiego Hotelu Airport Novotel przy ul. 1. Sierpnia. Początek o godz. 9:00.

Nasz ekspert o prawnych aspektach cloud computingu

Dr Bogdan Fischer, Partner z krakowskiego oddziału Kancelarii, podczas V edycji seminarium DATA CENTER – ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE, przybliżył problematykę przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing).

Mec. Fischer przedstawił uczestnikom seminarium zasady współdzielenia usług i zasobów organizacji w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydach. Zwrócił szczególną uwagę na możliwość stosowania odmiennych regulacji w tym procesie oraz na niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem standardowych klauzul, dotychczas używanych w innych umowach o usługi w sieci (np. hosting czy outsourcing).
Nowe technologie odgrywają w biznesie coraz większą rolę. Osoby odpowiedzialne za efektywne zarządzaniem informacją, podczas seminarium miały okazję poznać najnowsze zagadnienia prawne związane m.in. z przetwarzaniem danych i odpowiedzialnością za dane osobowe.
W XXI wieku sukces każdego przedsiębiorstwa zależy od efektywnego zarządzania informacją i czasem pracy osób w niej zatrudnionych. Możliwe jest to tylko dzięki zinformatyzowaniu codziennej działalności. Aby w pełni skorzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii, przedsiębiorca musi jednak zainwestować we własną serwerownię. Tylko ona gwarantuje bezpieczny i niczym niezakłócony dostęp do firmowych danych. To właśnie możliwość bezpiecznego przechowywania i udostępniania pracownikom firmowych danych jest jedną z największych zalet posiadania własnej serwerowni.

Będzie można założyć spółkę z o.o. online

Od 1 stycznia 2012 roku przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o., będą mieli ułatwioną drogę do jej założenia i rejestracji.

Z początkiem nowego roku ma wejść w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadza alternatywną procedurę zakładania i rejestrowania spółek z o.o. z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czyli online.

Co się zmieni?
Obecnie założenie spółki z o.o. wymaga między innymi zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, wniesienia wkładów na cały kapitał zakładowy spółki przed jej zarejestrowaniem w rejestrze przedsiębiorców oraz zgłoszenia spółki do KRS na odpowiednim papierowym formularzu. Do zgłoszenia załączyć należy obligatoryjnie szereg dokumentów, np. umowę spółki, listę wspólników, oświadczenia zarządu o wniesieniu wkładów, wzory podpisów członków zarządu, etc.
Taka forma i procedura będzie wciąż wyłącznie właściwa, jeśli kapitał zakładowy spółki pokrywany będzie wkładami niepieniężnymi (aporty). Jesli natomiast wkłady na kapitał zakładowy wspólnicy zamierzają pokryć pieniędzmi – możliwe będzie skorzystanie z elektronicznego trybu założenia i rejestracji spółki z o.o. W odniesieniu do spółki z o.o. zakładanej w systemie teleinformatycznym nowelizacja znosi wymóg zawarcia umowy takiej spółki w formie aktu notarialnego. Umowa spółki zawierana będzie bowiem poprzez wypełnienie formularza, tzw. wzorca umowy spółki, dostępnego w systemie teleinformatycznym KRS, oraz podpisanie takiego formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym. Z chwilą wypełnienia i podpisania wzorca umowy spółki podpisem elektronicznym nastąpi zwarcie umowy spółki. Należy jednak pamiętać, że zmiana umowy spółki założonej drogą elektroniczną będzie już wymagała formy aktu notarialnego, i że będzie możliwa dopiero po zakończeniu elektronicznego postępowania rejestrowego.

Wniosek o wpis do KRS
Kolejnym etapem będzie zarejestrowanie spółki założonej z wykorzystaniem elektronicznego wzorca umowy.
Zarejestrowanie takiej spółki w KRS wymagać będzie złożenia, również w systemie teleinformatycznym KRS, wniosku o wpis do KRS. Wniosek elektroniczny o wpis spółki do KRS będzie mógł złożyć pełnomocnik. Do wniosku składanego przez pełnomocnika nie załącza się pełnomocnctwa, niemniej należy powołać się na pełnomocnictwo oraz wskazać zakres, datę oraz okoliczności jego udzielenia (w zw. z art. 87 kpc).
Do wniosku, tak jak dotychczas, trzeba będzie załączyć odpowiednie załaczniki (umowę spółki zawartą online, listę wspólników, i – w razie wniesienia wkładów przed rejestracją spółki – oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości wniesione) z tą różnicą, że załączniki te również sporządzane będą na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym i opatrywane podpisami elektronicznymi. Kompletny, elektroniczny wniosek o wpis spółki do KRS zostanie rozpoznany przez sąd w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.

Wniesienie wkładów pieniężnych
Przepisy dotyczące zakładania spółki online, odmiennie niż obowiązujące dotychczas, pozwalają na wniesienie wkładów pieniężnych już po zarejestrowaniu spółki z o.o. Powinno to jednak nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od zarejestrowania spółki. W takim wypadku (i w tym samym 7-dniowym terminie) członkowie zarządu winni złożyć do sądu rejestrowego stosowne oświadczenia, że wkłady na cały kapitał zakładowy zostały wniesione. Powinni również przedłożyć wzory podpisów członków zarządu, złożone wobec sądu lub poświadczone notarialnie.
Wniosek o wpis do rejestru REGON oraz zgłoszenia do ZUS i US – zgodnie z projektem nowelizacji –zakładający spółkę z o.o. online składać będą samodzielnie, bezpośrednio do właściwych organów, a zatem z pominięciem instytucji tzw. „jednego okienka”.

Licencję upoważniającą do używania znaku towarowego warto wpisać do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Wymaga ona, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

W razie przejścia prawa ochronnego na znak towarowy umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego. Praktyka pokazuje, że choć nie ma takiego obowiązku, warto wpisać licencję do rejestru znaków towarowych prowadzonego przez Urząd Patentowy RP.

Różne rodzaje licencji
W zależności od zakresu korzystania ze znaku towarowego licencja może być pełna lub ograniczona. Zasadą jest licencja pełna, tj. jeżeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania ze znaku towarowego, licencjobiorca ma prawo korzystania z niego w takim samym zakresie jak licencjodawca. Jeżeli umowa licencyjna nie zastrzega wyłączności korzystania ze znaku towarowego w określony sposób, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza możliwości udzielenia jej innym osobom, a także jednoczesnego korzystania ze znaku towarowego przez uprawnionego z prawa ochronnego. Licencja jest wówczas niewyłączna. Z licencją wyłączną mielibyśmy do czynienia, gdyby licencjodawca zobowiązał się do nieudzielania dalszych licencji. Ponadto, licencja wyłączna może przewidywać, że licencjodawca sam zaniecha używania znaku towarowego. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.

Wymogi formalne
W umowie licencyjnej należy przede wszystkim wskazać znak towarowy, który ma być jej przedmiotem, licencjodawcę oraz licencjobiorcę. Umowa powinna również zawierać upoważnienie licencjobiorcy do używania wskazanego znaku towarowego. Pozostałe postanowienia umowy licencyjnej podlegają zasadzie swobody umów, ograniczonej jednak poprzez właściwość stosunku licencyjnego, ustawę i zasady współżycia społecznego. Są to postanowienia dotyczące na przykład ewentualnych opłat licencyjnych, kontroli działań licencjobiorcy czy też umieszczenia wzmianki o licencji w postaci oznaczenia „lic.”. Dużą rolę odgrywają postanowienia dotyczące obowiązku zachowania wysokiej jakości towarów oznaczonych licencjonowanym znakiem towarowym.

Opłaty licencyjne
Umowa licencyjna może być odpłatna lub nieodpłatna. Prawo do pobierania opłat licencyjnych powstaje wówczas, gdy jest to przewidziane w umowie. Przy umowach licencyjnych spotyka się opłaty ciągłe, ryczałtowe i jednorazowe. W razie wątpliwości uznaje się, że iż opłata ma charakter ciągły. Przy ustalaniu wysokości opłaty licencyjnej bierze się pod uwagę szereg rozmaitych czynników. Należą do nich przykładowo: zasięg terytorialny i czasowy licencji, ewentualna wyłączność licencjobiorcy, możliwość udzielania sublicencji, hipotetyczne korzyści licencjobiorcy, branża w której znak jest stosowany oraz popularność danego znaku na rynku. Z reguły opłatę licencyjną liczy się jako określony procent obrotów netto.

Obowiązek używania znaku towarowego
Nabycie prawa do znaku towarowego wiąże się z obowiązkiem jego używania, bowiem zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp) prawo ochronne na znak towarowy wygasa między innymi na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Stosownie do art. 169 ust. 4 pkt 3 pwp przez używanie znaku spełniające wymóg obowiązku używania rozumie się również jego używanie przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, czyli na przykład przez licencjobiorcę.

Umieszczanie wzmianki o licencji
Licencjobiorca może wskazać, że korzysta z licencji na używanie znaku towarowego, umieszczając oznaczenie „lic.” w sąsiedztwie znaku. Na żądanie licencjodawcy licencjobiorca jest zobowiązany wskazać, że używa znaku na podstawie licencji poprzez umieszczenie ww. oznaczenia.

Wpis licencji do rejestru znaków towarowych
Nie ma obowiązku zgłoszenia licencji do Urzędu Patentowego RP. Praktyka pokazuje jednak, że warto takiego zgłoszenia dokonać. Wpis umowy licencyjnej do rejestru znaków towarowych na podstawie art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 6 pwp powoduje, że powstaje domniemanie prawdziwości wpisu i jego skuteczności wobec wszystkich (erga omnes) (zobacz: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 marca 2009 r., I ACa 1350/08). Ponadto, uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym do znaku towarowego dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Do rejestru znaków towarowych może zostać wpisana również sublicencja. Należy pamiętać jednak, że wpis licencji do rejestru nie ma charakteru konstytutywnego.

Naruszenia umowy licencyjnej
Licencjodawca, zgodnie z art. 296 ust. 4 pwp, powołując się na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, może wystąpić z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego przeciwko licencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnosząc się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości. Przepis ten stosuje się odpowiednio do sublicencji.

Ustanie stosunku licencyjnego
Moment ustania stosunku licencyjnego zależy, co do zasady, od woli stron. Jeżeli w umowie nie zawarto odpowiednich postanowień co do okresu obowiązywania licencji, uznaje się ją za zawartą na czas nieokreślony. Wówczas stosowany będzie art. 3651 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli wypowiedzenie licencji zostanie uznane za nieuzasadnione, może to oznaczać dla wypowiadającego obowiązek naprawienia powstałej szkody. Bierze się tutaj pod uwagę ustalone zwyczaje i zasady współżycia społecznego. Licencja wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy (art. 163 ust. 1 w zw. z art. 76 ust. 3 pwp).