Zamówienia publiczne

Zespół prawa zamówień publicznych świadczy kompleksową pomoc prawną związaną z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, obsługę prawną beneficjentów środków unijnych, bez względu na źródło finansowania, oraz obsługą związaną z zawieraniem umów o partnerstwo publiczno-prywatne.

Opis usługi

Eksperci specjalizacji ds. zamówień publicznych świadczą pomoc prawną zarówno na rzecz Zamawiających jak i Wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także przepisów wspólnotowych dotyczących procedur wydatkowania środków przyznanych z funduszy unijnych.

 

 

Wybrany zakres usług dla Wykonawców:

 

 • analiza oraz interpretacja przepisów prawa krajowego i wspólnotowego dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unijnych
 • analiza i ocena zgodności z obowiązującymi przepisami treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z projektem umowy ws zamówienia publicznego
 • przygotowywanie pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • sprawdzanie zgodności ofert z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz obowiązującymi przepisami
 • opiniowanie zasadności wnoszonych odwołań i skarg
 • przygotowywanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji oraz reprezentowanie wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • przygotowywanie skarg do sądu na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentowanie podmiotów w postępowaniach sądowych toczących się wskutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

 

Wybrany zakres usług dla Zamawiających:

 

 • analiza oraz interpretacja przepisów prawa krajowego i wspólnotowego dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unijnych
 • kompleksowa pomoc w przygotowaniu postępowania;
 • pomoc przy sporządzaniu ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz istotnych postanowień umowy/wzoru umowy
 • sporządzanie wszelkiej korespondencji kierowanej do wykonawców
 • uczestniczenie w charakterze eksperta w pracach komisji przetargowej
 • opiniowanie zasadności wnoszonych odwołań
 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania oraz reprezentowanie zamawiających w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą

 

Członkowie zespołu są również autorami licznych ekspertyz prawnych dotyczących problematyki zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych, a także artykułów o tematyce związanej z prawem zamówień publicznych w uznanych tytułach branżowych

Osoby kontaktowe

Mikołaj Chałas
Senior Associate
 

Napisz do nas