Ochrona danych osobowych (RODO)

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost roli, jaką odgrywa ochrona danych osobowych. W związku z rosnącą świadomością społeczeństwa w tym zakresie i przenoszeniem biznesu do e-commerce, prawidłowe zarządzanie danymi osobowymi powinno być jednym z priorytetów firm działających we wszystkich sektorach gospodarki. Nasze doradztwo prawne jest kompleksowe i zapewnia skuteczne zabezpieczenie na wypadek kontroli.

Opis usługi

W ramach usługi zapewniamy m.in.:

 • merytoryczne wsparcie dla administratora danych osobowych, wewnętrznego koordynatora lub powołanego Inspektora ochrony danych we wszystkich obszarach,
 • konsultacje partnerów technologicznych,
 • reprezentacje w kontrolach UODO, postępowaniach przed UODO oraz przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • audyty ochrony danych osobowych, w tym zgodności z RODO,
 • opracowywanie, weryfikacje oraz pomoc we wdrożeniu u Klienta wymaganej prawem dokumentacji przetwarzania danych osobowych – kompleksowej w tym opisującej system konkretnego Klienta, nadzorczej, pracowniczej itp., opracowywanie polityki prywatności,
 • pomoc w opracowaniu kodeksów postępowania,
 • opracowywanie wszelkiego rodzaju umów (np. o powierzenie przetwarzania) oraz dokumentów samoregulacyjnych,
 • opracowywanie oraz negocjowanie umów i doradztwo prawne w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz transakcji związanych z bazami danych osobowych,
 • doradztwo w zakresie ochrony i zasad legalnego pozyskiwania tajemnicy zawodowej, tajemnicy handlowej, ochrony informacji poufnych oraz informacji gospodarczych,
 • pomoc prawną w zakresie ochrony prywatności w sieci, a zwłaszcza ochrony danych osobowych i dóbr osobistych w Internecie, w tym zarówno na etapie pierwszych kontaktów z podmiotem naruszającym prawa Klienta (ustalenie w zakresie działań prawnych i faktycznych) jak i w postępowaniu polubownym (mediacja), postępowaniu przed sądem powszechnym oraz arbitrażowym,
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki Klienta,
 • kompleksowe systemy ochrony informacji (powiązanie ochrona danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, systemów antykorupcyjnych i wymagań dot. jawności życia publicznego),
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych i postępowania z innymi tajemnicami prawnie chronionymi.

Osoby kontaktowe

Anna Zabielska
Managing Associate
 

Napisz do nas