Uchwała o przeznaczeniu zysku za dany rok obrotowy

Uchwała o przeznaczeniu zysku za dany rok obrotowy powinna być podjęta na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, po przyjęciu uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego możemy mówić o istnieniu zysku spółki, który może zostać podzielony pomiędzy wspólników.

Istnieje pogląd, że decyzja w sprawie przeznaczenia zysku spółki może być podejmowana wyłącznie na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (raz w roku).

Z drugiej jednak strony brak jest wyraźnego przepisu, który zakazywałby zmiany już raz podjętej decyzji wspólników o sposobie zadysponowania zyskiem.

Tym niemniej zdecydowana większość doktryny opowiada się za niedopuszczalnością zmiany uchwały podjętej na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników przez uchwałę podjętą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.

Zatem wobec braku jednoznacznych przepisów do kwestii zmiany raz podjętej uchwały przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników należy podchodzić  szczególnie ostrożnie.

Przykładowo Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników mogłoby być uprawnione do zmiany uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia, z uwagi na wadliwość podjętej uchwały i faktycznie niemożność jej wykonania. Jednocześnie jednak przy tej okazji nie powinno dojść do odwrócenia uchwały – jeżeli pierwotnie zysk miał być zatrzymany, Nadzwyczajne Zgromadzenie nie powinno podjąć decyzji o wypłacie dywidendy.

Jeżeli zatem Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zatrzymaniu zysku w spółce, to zmiana tej uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w ten sposób, że zysk zostanie wypłacony, jest w mojej ocenie niedopuszczalna. Również zmiana dywidendy z pieniężnej na rzeczową budzi wątpliwości.