Termin do wniesienia odwołania

Okoliczność, że faks wpłynął po godzinach pracy, nie ma żadnego znaczenia dla sposobu liczenia terminu – orzeczenie arbitrów z dnia 26 października 2006 roku (sygn. akt UZP/ZO/0-2661/06). Odwołanie od rozstrzygnięcia protestu jest jednym z podstawowych środków ochrony prawnej przewidzianej w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z treścią art. 184 ust. 2 tej ustawy, odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu. W przedmiotowym orzeczeniu, arbitrzy wskazali, iż to, że faks wpłynął do wykonawcy po godzinach pracy nie ma znaczenia dla początku biegu terminu na złożenie odwołania. Czas na wniesienie odwołania zaczyna biec od otrzymania rozstrzygnięcia protestu. Nie ma zatem znaczenia, że faks z rozstrzygnięciem dotarł do wykonawcy po godzinach pracy.