Drugiego święta w tygodniu nie trzeba odpracowywać

30 listopada 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy [Dz.U.2006.217.1587]. Zmiany wprowadzone powyższą ustawą dotyczą przede wszystkim wymiaru czasu pracy oraz ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego. Przedmiotowa ustawa uchyliła przepis art. 130 § 2 zdanie drugie kodeksu pracy, który konstytuował zasadę pomniejszania wymiaru czasu pracy jedynie o 8 godzin, jeżeli w jednym tygodniu kalendarzowym występują dwa święta i żadne z nich nie przypada w niedzielę. Konsekwencją wprowadzonej zmiany jest zatem pomniejszanie wymiaru czasu pracy o 8 godzin w każdym przypadku wystąpienia w okresie rozliczeniowym święta w innym dniu niż niedziela. W praktyce powyższa zmiana umożliwi korzystanie przez pracowników z 52 dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym, z tytułu, stanowiącego zasadę, przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Do kodeksu pracy dodany został również artykuł 1552a zgodnie z którego treścią przy ustalaniu wymiaru urlopu na podstawie art. 1551 i 1552 kodeksu pracy kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego danemu pracownikowi. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Z kolei zgodnie z § 3 ww. przepisu, jeżeli ustanie stosunku pracy u dotychczasowego pracodawcy i nawiązanie takiego stosunku u kolejnego pracodawcy następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca. Zmiana dotycząca ustalania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, w przypadku pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu u danego pracodawcy jedynie przez część miesiąca, polega więc na zamieszczeniu w kodeksie pracy dotychczasowego § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Została ona wprowadzona w związku ze skargą konstytucyjną dotyczącą niezgodności przepisu § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 64 ust. 2 Konstytucji (sygn. akt SK 13/06).