Dobre praktyki produkcyjne

Dnia 18 stycznia 2007 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (EC) No 2023/2006 z 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrych praktyk produkcyjnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przedmiotowe rozporządzenie reguluje zasady dobrych praktyk produkcyjnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i ma na celu zapewnienie jednolitości wśród państw członkowskich w odniesieniu do dobrych praktyk produkcyjnych w poszczególnych gałęziach przemysłu. Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich sektorów produkcyjnych, na wszystkich etapach produkcji, wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji materiałów i wyrobów, z wyłączeniem substancji wyjściowych. Przedmiotowe rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców m.in. obowiązek prowadzenia działalności produkcyjnej w zgodzie z ogólnymi zasadami dobrych praktyk produkcyjnych, określonych w rozporządzeniu oraz w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zgodnie z rozporządzeniem „dobra praktyka produkcyjna (GMP)” oznacza te aspekty zapewnienia jakości, które gwarantują jednolitą produkcję materiałów i wyrobów oraz ich kontrolę w celu zapewnienia zgodności z przepisami mającymi do nich zastosowanie i normami jakości, które są właściwe dla zamierzonego zastosowania tych produktów, zapobiegając narażaniu zdrowia ludzi lub wywoływaniu niedopuszczalnych zmian w składzie żywności, lub pogorszeniu jej cech organoleptycznych. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wdrożenia skutecznego i udokumentowanego systemu zapewnienia jakości. System ten powinien uwzględniać umiejętności oraz wiedzę personelu, a także organizację procesu produkcji, która zapewni zgodność wyrobów końcowych z odnoszącymi się do nich wymaganiami. Nadto, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek wprowadzenia i utrzymywania skutecznego systemu kontroli jakości, umożliwiającego m.in. monitorowanie wdrażania dobrych praktyk produkcyjnych. Przedsiębiorcy będą mieli również obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej, odnoszącej się do zgodności procesu produkcji artykułów lub produktów z dobrymi praktykami. Mimo, iż przepisy przedmiotowego rozporządzenia będą stosowane od 1 stycznia 2008 r., to już teraz warto podjąć działania mające na celu zapewnienie w przyszłości zgodności produkcji z zasadami dobrych praktyk produkcyjnych.