20 lipca 2011 r. w życie weszła ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 138, poz. 809).

Z rządowego uzasadnienia projektu wynika, że praprzyczyną zmian były liczne postulaty urzędów marszałkowskich. Problem dotyczył sankcji związanych z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów oraz sporządzaniem zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Stąd też dodanie art. 76 b oraz art. 79 c.
Ostatni przepis jest klasycznym wprowadzeniem sankcji za „recydywę” wysypiskową i dla przedsiębiorcy prowadzącego składowisko odpadów może skutkować grzywną w wysokości 1000 zł. Warto przy tym zwrócić uwagę na ciekawostkę, iż postępowania wykroczeniowego nie prowadzi się przeciwko organizacjom czy jednostkom organizacyjnym. Grzywnę można wymierzyć jedynie osobie fizycznej. Można zatem przypuszczać, że popularna linia obrony, jak w przypadku wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości, zamykać się będzie w twierdzeniu „to nie ja, tylko oni”.