Rosja: Zmiany w prawie prywatnym międzynarodowym

Rada Federacji (izba wyższa parlamentu rosyjskiego) zaakceptowała projekt ustawy o wniesieniu zmian do części trzeciej kodeksu cywilnego FR. Ustawa, między innymi, stanowi, iż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę utworzoną zagranicą w przeważającej mierze na terytorium FR  prawem właściwym do warunków odpowiedzialności spółki za jej zobowiązania jest prawo rosyjskie albo – według wyboru wierzyciela – prawo osobowe tej  spółki.