Połączenie kodeksu podatkowego i celnego w Kazachstanie.

W Kazachstanie prowadzone są prace legislacyjne związane z przeprowadzeniem optymizacji ustawodawstwa podatkowego i celnego. Ich celem jest połączenie norm podatkowych i celnych w jednym kodeksie. Wejścia jego  w życie spodziewa się w 2017 roku.

Zwracamy uwagę na to, że organy podatkowe i celne były już połączone  w Kazachstanie w 2015 roku przede wszystkim w celu poprawy zarządzania dochodami publicznymi poprzez osiągnięcie efektu „synergii” oraz ujednoliconą kontrolę od chwili importu towarów na terytorium Republiki Kazachstanu do chwili realizacji konsumentowi końcowemu. Reforma miała służyć także zmniejszeniu obciążeń i proceduralnych  i kosztów państwa, optymizacji procesów biznesowych, jak również poprzez poprawie efektywności usług publicznych w zakresie opodatkowania i regulacji celnych.

Obecnie połączony  system podatkowy i celny z powodu różnicy w unormowaniu postępowania podatkowego i celnego  (tryb rejestracji, , pobór danin publicznych, przeprowadzanie kontroli nad przepływem płatności podatkowych i celnych, sposoby  świadczenia usług publicznych etc.) nie spełnia postawionych celów reformy. Te same procedury podatkowe i celne, w odniesieniu do których kompetentny jest jeden organ państwowy, są dublowane przez różne przepisy prawa podatkowego i celnego.

Ponadto istotną w tym jest kwestia poprawy polityki podatkowej i zbliżenie jej do norm międzynarodowych, które mają, m.in., na celu zmniejszenie poziomu szarej strefy ekonomicznej, zwiększenie przychodów do budżetu, stymulowanie biznesu do dobrowolnego uiszczenia podatków i zmniejszenie barier administracyjnych.

Autor:
Vladislav Dubrovin,
Prawnik Kancelarii Chałas i Wspólnicy – Oddział Kazachstan