Wspólnik musi złożyć podpis elektroniczny pod umową spółki

Spółkę z o.o. można założyć wykorzystując wzorzec umowy dostępny w systemie teleinformatycznym. Czy zawarcie umowy spółki przy wykorzystaniu wzorca wymaga wypełnienia formularza w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go podpisem elektronicznym?
Tak. Przypomnijmy, że od początku 2012 r. możliwe jest zakładanie spółek z o.o. przy wykorzystaniu wspomnianego wzorca. Zatem oznacza to, że odpada konieczność zastosowania dla umowy spółki z o.o. formy aktu notarialnego, pojawia się natomiast wymóg spełnienia określonych warunków o charakterze technicznym. W pierwszej kolejności, niezależnie od wykorzystywanego rodzaju podpisu elektronicznego, koniecznym jest utworzenie konta w systemie teleinformatycznym, służącego do obsługi zawiązania spółki z o.o. Konto zakłada się po podaniu danych identyfikujących zakładającą konto osobę, wskazaniu przez użytkownika hasła oraz dokonaniu weryfikacji zgodności imienia i nazwiska oraz numeru PESEL osoby z danymi zawartymi w zbiorze PESEL. Konto jest udostępniane użytkownikowi po uwierzytelnieniu, w tym – za pomocą podpisu elektronicznego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
Oznacza to, że założyciele spółki nie muszą posługiwać się wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 5 ustawy o podpisie elektronicznym, co otwiera drogę do wykorzystania uproszczonej procedury zakładania spółek z o.o. Ustawodawca dopuścił bowiem możliwość korzystania z każdego podpisu elektronicznego, rozumianego jako dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. W analizowanym przypadku podpis elektroniczny jest więc składany przez podanie nazwy użytkownika (czyli osoby fizycznej, która założyła konto w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi zawiązania spółki) i hasła (czyli poufnych danych do składania podpisu elektronicznego).