Ułatwienia dla polskich eksporterów i importerów na Ukrainie

Nowe zmiany w Kodeksie celnym Ukrainy, dotyczące m. in. trybu oraz warunków przeprowadzania czynności celnych, znacznie ułatwią dokonywanie odprawy celnej towarów przez polskich przedsiębiorców prowadzących wymianę handlową z ukraińskimi kontrahentami.

Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła zmiany do Kodeksu celnego, dostosowując go do wymogów Międzynarodowej Konwencji o Ułatwieniach i Harmonizacji Procedur Celnych, Konwencji o Odprawie Czasowej oraz implementując do ustawodawstwa ukraińskiego ramowe standardy bezpieczeństwa Światowej Organizacji Celnej. W znowelizowanej ustawie znalazły się m.in.: zapisy regulujące tryb oraz warunki przewożenia towarów przez granicę celną Ukrainy, tryb przeprowadzania kontroli celnej, zastosowania taryfowych i pozataryfowych regulacji handlu zagranicznego, uregulowania opłat celnych, tryb wymiany informacji, prowadzenia klasyfikacji celnej towarów, zapobiegania naruszaniu reguł celnych etc. Znowelizowane przepisy Kodeksu celnego przewidują prawo deklaranta do przeprowadzenia procedur celnych w dowolnym organie celnym, a sama procedura przeprowadzona ma być w ciągu czterech godzin od momentu złożenia deklaracji celnej oraz wszystkich niezbędnych dokumentów. Polscy eksporterzy będą mogli zadeklarować towary jeszcze przed ich faktycznym wwozem na Ukrainę lub przed dostarczeniem do stosownego organu celnego. W celu wyeliminowania przesłanek korupcyjnych nowelizacja wprowadza odpowiedzialność indywidualną funkcjonariuszy służby celnej za bezpodstawne przewlekanie odprawy.
Dokonanie odprawy celnej ma ułatwić wprowadzenie jednej deklaracji dla przeprowadzenia różnych czynności celnych, takich jak: kontrola dostarczenia towarów do organu celnego, czasowe przechowywanie towarów w magazynie celnym lub rozpoczęcie odprawy celnej towarów w celu wprowadzenia ich do wolnego obiegu. Nowelizacja ustawy zawiera również doprecyzowany wykaz dokumentów przekazywanych przez podmioty gospodarcze organom celnym w celu potwierdzenia zadeklarowanej wartości celnej oraz wykaz dodatkowych dokumentów, jakie mogą być wymagane przez organy celne w celu potwierdzenia zadeklarowanej wartości celnej wwożonych towarów. W dokumencie określono również przypadki, gdy podmiot prowadzący handel zagraniczny ma prawo do automatycznego zastosowania zasady ustalenia wartości celnej na podstawie ceny kontraktu. Kontrola prawidłowości określenia wartości celnej importowanych towarów przeprowadzona może zostać po zakończeniu odprawy celnej oraz przepuszczeniu towarów przez granicę celną wyłącznie wtedy, jeżeli wartość celna tych towarów określona została wg metody podstawowej (tj. na podstawie wartości umowy). Co ważne, ustawa zwalnia deklaranta od odpowiedzialności za przypadkowo popełnione błędy podczas wypełnienia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odprawy celnej.
Nowelizacja nakłada na funkcjonariuszy służby celnej obowiązek precyzyjnego uzasadnienia przyczyn odmowy przeprowadzenia odprawy celnej oraz udzielenia szczegółowych wyjaśnień z tego powodu. W przypadku nieuzasadnionej odmowy dokonania odprawy celnej, która spowodowała straty dla firmy, organ celny lub funkcjonariusz, który podjął taką decyzję, jest zobowiązany do rekompensaty powstałych szkód. W przypadku podpisania ustawy przez Prezydenta Ukrainy, zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.


Podstawa prawna:
Ustawa o wniesieniu zmian do Kodeksu celnego Ukrainy i niektórych innych aktów ustawodawstwa Ukrainy.