Od marca ubiegłego roku załatwiam podział gruntu. Chcę wydzielić z niego działki. Mam oświadczenie sąsiada o udostępnieniu przejazdu do działki. Miasto domaga się potwierdzenia notarialnego tego dokumentu, ale notariusz mówi, że nie ma to być oświadczenie, ale służebność zapisana w akcie.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 3. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem.

Ustanowienie służebności drogi koniecznej może nastąpić na podstawie umowy zawartej przez właścicieli graniczących ze sobą nieruchomości lub orzeczenia sądu. Jak wynika z przedstawionych okoliczności, w rozpatrywanym przypadku istnieje możliwość ustanowienia służebności w drodze umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej i właścicielem nieruchomości, przez którą droga ta ma przebiegać. W takim przypadku, aby czynność prawna była ważna, konieczne jest zawarcie przez strony umowy – sporządzonej przez notariusza w formie aktu notarialnego. Może być ona zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Ustanowienie służebności podlega ujawnieniu w księdze wieczystej prowadzonej zarówno dla nieruchomości pozbawionej dostępu do drogi publicznej, jak i nieruchomości, przez którą droga ta ma przebiegać. Wpis do księgi wieczystej ma w tym przypadku jedynie charakter deklaratoryjny, tzn. jego dokonanie nie jest konieczne dla wystąpienia skutku czynności prawnej w postaci ustanowienia służebności.

Co za tym idzie, aby w przedmiotowej sprawie został spełniony warunek dostępu działki gruntu do drogi publicznej, konieczne jest sporządzenie przez notariusza stosownej umowy w formie aktu notarialnego i przedłożenie jej właściwemu w sprawie organowi administracji, wraz z wnioskiem o podział nieruchomości.