Nie trzeba zakładać spółki w Rosji

Polski przedsiębiorca zainteresowany wejściem na rynek rosyjski przeważnie decyduje się na utworzenie lub przystąpienie do już działającej spółki. Jednak często zapomina, że znaczną część działań na terytorium Rosji może wykonywać za pośrednictwem przedstawicielstwa lub fili zagranicznej osoby prawnej

 

Zakres działania przedstawicielstwa
Przedsiębiorca polski, decydując się na utworzenie przedstawicielstwa w Rosji, powinien mieć na uwadze, iż przedstawicielstwo nie może prowadzić działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 55 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej zakres jego działań odnosi się do reprezentowania i ochrony interesów zagranicznej osoby prawnej. W związku z tym przedstawicielstwo przeważnie tworzone jest w celach promocji podmiotu zagranicznego, prowadzi działalność marketingową i reklamową.
Zgodnie z prawem rosyjskim przedstawicielstwo nie posiada osobowości prawnej. Wyposażone jest w majątek osoby prawnej, która je utworzyła. Osoba ta ponosi odpowiedzialność za działania swojego przedstawicielstwa i jej odpowiedzialność nie ogranicza się do wysokości majątku, w jaki przedstawicielstwo zostało wyposażone. Ponadto osoba prawna, która utworzyła w Rosji przedstawicielstwo wyznacza jego kierownika, który działa na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.
Dlaczego przedstawicielstwo w Rosji?
Utworzenie przedstawicielstwa jest dobrym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy zainteresowani są na początek zbadaniem zapotrzebowania rynku rosyjskiego na swoje produkty i usługi. Przedstawicielstwo poprzez działalność promocyjną „przygotowuje” grunt pod planowaną na terytorium Rosji działalność gospodarczą. Pozwala przedsiębiorcy uniknąć niepokojów i trudności związanych z otwieraniem od razu działalności gospodarczej na obcym rynku. Zakres działania fili
Inaczej niż w przypadku przedstawicielstwa, przez filię można prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rosji. Jednak może być prowadzona w takim zakresie, w jakim działalność tę wykonuje zagraniczna osoba prawna, która filię utworzyła. W związku z powyższym przedsiębiorca zagraniczny może zdecydować, czy przez filię wykonywać będzie na terytorium Rosji całość funkcji osoby prawnej, czy tylko ich część. Ponadto zakres wykonywanych poprzez filię funkcji obejmuje także funkcje przedstawicielstwa osoby prawnej. Podobnie jak przedstawicielstwo filia nie posiada osobowości prawnej. Dysponuje ona majątkiem, w jaki została wyposażona przez zagraniczną osobę prawną. Kierownictwo filii wyznaczane jest przez podmiot zagraniczny i działa na podstawie udzielonego przez niego specjalnego pełnomocnictwa. Za zobowiązania filii odpowiada osoba prawna całym sowim majątkiem.
Dlaczego filia w Rosji?
Zakres działania filii jest szerszy. Nie tylko daje szansę promocji zagranicznego przedsiębiorcy na rynku rosyjskim, ale także możliwość świadczenia swoich usług i sprzedaży własnych towarów. Filie proponowane są dla przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych, ani przystępowaniem do już istniejących. Przekonani o sile własnych usług i towarów mogą za pomocą filii prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.
Akredytacji przedstawicielstw i filii zagranicznych osób prawnych na terenie Rosji dokonuje Państwowa Izba Rejestracyjna działająca przy Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej. Informacja o przedstawicielstwie lub filii powinna zostać zamieszczona w dokumentach założycielskich podmiotu zagranicznego, tj. w statucie lub umowie spółki.
Źródła prawa: Kodeks Cywilny Federacji Rosyjskiej (część pierwsza) z dnia 30 listopada 1994 roku Nr 51-FZ.