Jakie są koszty przy handlu obwoźnym?

Zajmuje się handlem obwoźnym. Czy tzw. opłatę targową mogę wliczyć w koszty działalności? Posiadam też samochód, ale nie jest przepisany na firmę. Czy mimo to mogę wliczyć paliwo w koszty?

Zaliczenie opłaty targowej do kosztów uzyskania przychodów jest rozstrzygane na zasadach ogólnych, zatem może ona stanowić koszt, jeżeli prowadzi do uzyskania przez przedsiębiorcę przychodu (zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu). Z uwagi na fakt, że taka opłata związana jest z prowadzeniem działalności i zapewnia jej prawidłowe funkcjonowanie, powinna być wydatkiem potrącanym z przychodami.
Koszty paliwa oraz pozostałe związane z eksploatacją samochodu w działalności gospodarczej stanowią koszt uzyskania przychodu bez ograniczenia kwotowego, pod warunkiem że taki pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych podatnika. Jeżeli pojazd nie zostanie wprowadzony do ewidencji, nie oznacza to automatycznego wyłączenia ponoszonych wydatków z kosztów uzyskania przychodów. Wydatki takie zmniejszają podstawę opodatkowania, jednak są limitowane i uwarunkowane. Warunkiem zaliczania do kosztów wydatków jest prowadzenie przez podatnika ewidencji potwierdzanej na koniec miesiąca przez podatnika. Podatnik jedynie potwierdza ewidencję, ponieważ wpisów może dokonywać osoba, która pojazdu faktycznie używa. Ewidencja powinna zawierać: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazd, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy, liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, podpis podatnika i jego dane.
Limit wydatków określa rozporządzenie ministra infrastruktury, zgodnie z którym dla pojemności poniżej 900 cm3 zł wynosi on 0,5214 zł, a powyżej tej pojemności 0,8358 zł.

Podstawa Prawna
Art. 23 ust. 46 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).