Inwestycje na Ukrainie atrakcyjne podatkowo. Transfer zysków do Polski przez Cypr może zminimalizować obciążenia podatkowe

Polskie inwestycje na Ukrainie mogą zyskać na znaczeniu po liberalizacji przepisów ukraińskiego prawa podatkowego. Stawka podatku dochodowego od 2014 roku zostanie zmniejszona do 16%. Z punktu widzenia polskiego inwestora posiadającego udziały w spółce ukraińskiej atrakcyjne może być utworzenie struktury kapitałowej przy udziale spółki cypryjskiej. Konstrukcja taka pozwoli znacznie korzystniej podatkowo transferować dochody wypracowane na Ukrainie do Polski.

 

Jaki poziom opodatkowania na Ukrainie?
Nowy kodeks podatkowy, regulujący m.in. zasady opodatkowania działalności prowadzonej na Ukrainie, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Stawka podatku dochodowego została określona na poziomie 16%. Będzie ona obowiązywać dopiero od 2014 roku (w 2011 roku – 23%, w 2012 – 21%, w 2013 – 19%, w 2014 r. – 16%). Dodatkowo przewidziany jest szereg czasowo obowiązujących zwolnień przedmiotowych (z uwagi na zakres prowadzonej działalności, również przy spełnieniu określonych warunków odnośnie wysokości przychodu, liczby zatrudnionych pracowników itp.).

Opodatkowanie zysku transferowanego z Ukrainy do Polski
Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów podatkowych zyski wypracowane na Ukrainie i transferowane w dalszej kolejności do spółki kapitałowej posiadającej siedzibę na terytorium Polski obciążone są:

  • podatkiem dochodowym na poziomie spółki ukraińskiej;
  • podatkiem od dywidendy pobieranym przez spółkę ukraińską w maksymalnej wysokości 5% (przy założeniu posiadania min. 25% udziałów w kapitale spółki wypłacającej dywidendę) zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Ukrainą;
  • podatkiem dochodowym na poziomie polskiej spółki kapitałowej z możliwością zaliczenia pobranego przez spółkę ukraińską podatku od dywidendy oraz ew. części podatku od zysku, z którego została wypłacona dywidenda (art. 20 ust. 1 w zw. z ust. 2 updop)

Sposób na optymalizację podatkową – włączenie spółki cypryjskiej
Sposobem na optymalizację podatkową przy transferze dochodów z Ukrainy do Polski jest włączenie w strukturę kapitałową spółki cypryjskiej. Wówczas będą mogły zostać osiągnięte korzyści w zakresie:

  • możliwości stosowania korzystnych postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Ukrainą a Cyprem, która nie przewiduje opodatkowania dywidendy w tzw. państwie źródła (tj. państwie, z którego wypłacana jest dywidenda, tu: Ukraina)
  • braku opodatkowania otrzymanej dywidendy przez spółkę cypryjską zgodnie z uregulowaniami wewnętrznego prawa Republiki Cypryjskiej;
  • zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłacanej prze spółkę cypryjską (spółka podlegająca na Cyprze nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) na rzecz polskiej spółki kapitałowej zarówno przy wypłacie jak i przy otrzymaniu dywidendy (przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.4 updop oraz art. 20 ust. 3 updop).

Symulacja liczbowa w konkretnym przypadku może pokazać, iż przy porównywaniu obciążeń podatkowych zarówno na poziomie polskiej spółki kapitałowej jak również na poziomie jej wspólników jest ono o kilka procent mniejsze w wariancie transferu zysków za pośrednictwem spółki cypryjskiej.

Większe korzyści podatkowe włączenia spółki cypryjskiej przy rozdrobnionej strukturze udziałowej
Jeszcze większe korzyści podatkowe włączenia w strukturę kapitałową spółki cypryjskiej mogłyby zostać osiągnięte m.in. w przypadku, gdyby poszczególni udziałowcy spółki ukraińskiej w obecnym sytuacji nie posiadali min. 75% udziałów w kapitale spółki ukraińskiej. Wówczas nie byłoby możliwe zastosowanie tzw. zaliczenia pośredniego, o którym mowa w art. 20 ust. 2 updop. W takiej sytuacji obciążenie podatkowe dywidendy na poziomie polskiej spółki istotnie wzrośnie, ponieważ będzie możliwe zaliczenie podatku jedynie w wysokości podatku zapłaconego przy wypłacie dywidendy na Ukrainie (5%).