Prowadzę działalność gospodarczą. W najbliższym czasie będę musiała się zarejestrować tę działalność w VAT. Jakie opłaty muszę ponieść w związku z rejestracją?

W celu dokonania rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT), podatnik zobowiązany jest złożyć we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu rejestracyjnym VAT-R. Można go otrzymać w siedzibie urzędu skarbowego lub pobrać z Internetu. Podatnik zamierzający dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, tzn. z podmiotami mającymi siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskich Unii Europejskiej, powinien zaznaczyć na formularzu chęć rejestracji również na potrzeby VAT-UE. Opłata skarbowa za rejestrację wynosi 170 zł. Dokonuje się jej na konto właściwego urzędu miasta. Dowód uiszczenia powyższej opłaty należy dołączyć do wniosku o rejestrację.

Niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, podatnicy mają obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego w zakresie NIP (bądź też, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność, zgłoszenia aktualizacyjnego NIP). Zgłoszenie w zakresie NIP nie podlega opłacie. Do zgłoszenia załącza się natomiast komplet dokumentów potwierdzających dane uwzględnione w formularzu. Zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • uwierzytelniony dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w którym znajduje się siedziba,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • umowę o prowadzenie rachunku bankowego,
  • w przypadku spółki – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz umowę spółki. Otrzymanie powyższych dokumentów może podlegać opłacie, np. odpisu z KRS.

Dodatkowo, jeśli podatnik decyduje się działać za pośrednictwem pełnomocnika, musi w tym celu złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednie pełnomocnictwo dla osoby, bądź osób uprawnionych do reprezentowania go przed organami podatkowymi, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł za każdą umocowaną osobę. Podstawa prawna:
Art. 96, 97 i 98 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

logo-footer