Dlaczego urzędnicy nie mogą być skazani?

Czy popełnienie przestępstwa nieumyślnego dyskwalifikuje urzędnika? Dlaczego złożenie zaświadczenia o niekaralności powinno być obowiązkowe?

Ustawa z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych w znacznym zakresie powtarza regulację poprzednio obowiązującej ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją z 25.06.2006r. Kandydat na pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Należy jednak podkreślić, że obecna regulacja dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wyboru czy powołania. Warto jednak wskazać, że popełnienie przestępstwa nieumyślnie lub przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego nie dyskwalifikuje takiej osoby jako pracownika samorządowego.

Wysokie wymagania wobec pracowników samorządowych w zakresie niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego należy oceniać pozytywnie. Pracownik samorządowy wykonując swoje zadania ma obowiązek dbałości o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. Niekaralność ma być jednym z elementów gwarantujących właściwe wykonywanie obowiązków przez pracowników samorządowych.