KOMENTARZ DO ZAGADNIENIA: Prowadziłem działalność gospodarczą (transport) i posiadałem jako środek trwały samochód ciężarowy. W 2009 roku w wyniku wypadku samochód został zniszczony, a ja zawiesiłem działalność. W 2010 roku otrzymałem odszkodowanie za ten samochód. Czy muszę opodatkować ten przychód?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają zasadniczo wszelkiego rodzaju przychody. Zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej uznaje się również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zalicza się tutaj odszkodowania wypłacane z tytułu ubezpieczeń majątkowych, w tym komunikacyjnych.

Wypłacone odszkodowanie, będące szczególnym rodzajem świadczenia polegającego na naprawieniu szkody, stanowi zatem przychód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 1 miesiąca do 2 lat. W okresie zawieszenia działalności, przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Niemniej jednak, przedsiębiorca ma obowiązek złożenia zeznania rocznego po zakończeniu roku podatkowego, w przypadku powstania dochodu do opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Pomimo tego, iż przez cały okres zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z tego tytułu bieżących przychodów, może on przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem, czy też osiągać przychody finansowe. Na skutek powyższych czynności mogą natomiast powstać zobowiązania podatkowe.

Podsumowując, w przypadku otrzymania odszkodowania w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany będzie do wykazania przychodu z tego tytułu w zeznaniu rocznym oraz uiszczenia ewentualnego podatku dochodowego wynikającego z rozliczenia rocznego.

Art. 14 a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Art. 14, 44, 45 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

logo-footer