Czy stosowanie outsourcingu usług bankowych jest bezpieczne dla klientów?

Część banków decyduje się na tzw. outsourcing niektórych usług. Czy taki outsourcing usług bankowych jest bezpieczny dla klientów banków?

Banki jako instytucje zaufania publicznego podlegają dość restrykcyjnym wymogom reglamentacyjno-nadzorczym. Outsourcing usług bankowych, z uwagi na wspomniane kwestie zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych przez banki środków finansowych klientów, podlega mechanizmom nadzoru ostrożnościowego. Powierzenie przez bank wykonywania stale lub okresowo czynności w ramach outsourcingu może nastąpić po spełnieniu określonych przepisami prawa warunków, takich jak np. dokonanie zawiadomienia (notyfikacji) Komisji Nadzoru Finansowego co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze zawarcia takiej umowy; zapewnienie wykonywania przez KNF efektywnego nadzoru nad wykonywaniem powierzonych czynności, a także przede wszystkim zapewnienie, że powierzenie wykonywania czynności w ramach outsourcingu nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez bank działalności zgodnie z przepisami prawa, ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w banku, możliwość wykonywania obowiązków przez biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem umowy oraz ochronę tajemnicy prawnie chronionej.

KNF może żądać od banku zarówno przedstawienia kopii zawartej umowy, jak i złożenia wyjaśnień dotyczących realizacji umowy. Warto przy tym podkreślić, że KNF może nakazać bankowi, w drodze decyzji administracyjnej, podjęcie działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania przedmiotowej umowy, jeżeli jej wykonanie zagraża ostrożnemu i stabilnemu zarządzaniu bankiem, jak również w przypadku gdy przedsiębiorca będący stroną umowy utracił wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania tej umowy. Biorąc to pod uwagę, należy mieć nadzieję, że sformułowany przez ustawodawcę mechanizm wykonywania nadzoru nad outsourcingiem usług bankowych będzie skuteczny dla zapewnienia bezpieczeństwa środków pieniężnych powierzonych przez klientów bankom.