Czy po odebraniu protokołu kontroli można dokonać korekty?

Inspektorzy kontroli skarbowej, którzy przeprowadzili u mnie kontrolę podatkową za 2007 rok, wykryli nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. Czy po odebraniu protokołu kontroli będę mógł skorygować deklaracje zawierające błędy, a jeśli tak to ile mam na to czasu?

Przepisy ordynacji podatkowej oraz o kontroli skarbowej jednoznacznie wskazują, że podatnik ma prawo do skorygowania deklaracji, również w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), po zakończeniu przeprowadzonego postępowania kontrolnego. Korekta deklaracji nie może być skutecznie złożona w czasie trwania kontroli skarbowej, ale dopiero po jej zakończeniu. Należy podkreślić, iż organy podatkowe mają obowiązek zawarcia w protokole kontroli pouczenie dla podatnika o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz o prawie złożenia korekty deklaracji.

Możliwe jest zatem skorygowanie deklaracji w okresie pomiędzy zakończeniem kontroli skarbowej a możliwym terminem do złożenia zastrzeżenia do protokołu z kontroli. Zgodnie z przepisami, termin ten wynosi 7 dni od momentu zakończenia kontroli. W związku z powyższym, podatnik w ciągu 7 dni od zakończenia kontroli powinien złożyć korekty zakwestionowanych przez kontrolujących rozliczeń VAT, jeżeli oczywiście zgadza się całkowicie z ustaleniami kontroli. Należy również wskazać, że podatnik ma obowiązek w terminie 3 dni zawiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu do właściwego organu podatkowego deklaracji korygującej.

W przeszłości przepisy ograniczały możliwość składania korekt w czasie pomiędzy zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania. Przepisy te były krytykowane za niepotrzebne w wielu przypadkach wymuszanie na organach podatkowych prowadzenia postępowania, nawet w sprawach niebudzących zastrzeżeń podatnika. Obecnie, po zmianie przepisów, podatnicy mają prawo do skorygowania deklaracji i zapłacenia podatku po zakończeniu kontroli, co przyspiesza wygaśnięcie zobowiązania i nie naraża podatników na ujemne konsekwencje związane z odsetkami za zwłokę.

Podstawa prawna:
Art. 81, 81b, 165b § 1 oraz 290 § 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 po.z 60 ze zm.),

art. 14c i 24 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. 2004 r. Nr 8 poz. 65)