Czy opiekun niepełnosprawnego odliczy koszty rehabilitacji w ośrodku?

Moje dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności i przebywało na turnusie rehabilitacyjnym ze mną jako opiekunem. Czy mogę odliczyć koszt pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym i koszt przejazdów środkami lokomocji?

W art. 26 ustawy o PIT uregulowana została m.in. kwestia ulg dla osób niepełnosprawnych. Od dochodu odlicza się wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na utrzymaniu którego są osoby niepełnosprawne. Zaliczono do nich m.in.: wydatki na odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym; używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł oraz odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym.

Wydatki te podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Rodzic będący opiekunem dziecka ponosi koszty jego utrzymania, będzie więc mógł odliczyć zarówno koszty pobytu w ośrodku, jak i koszty przejazdów środkami lokomocji.

Podstawa Prawna
Art. 26 ust. 1 pkt 6, art. 26 ust. 7a pkt 5, pkt 14, pkt 15 lit. a), art. 26 ust. 7a pkt 15 lit. a), art. 26 ust. 7b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).