Czarny PR

Czarny PR obejmuje rodzaje komunikacji ukierunkowane na wprowadzenie odbiorcy w błąd. Jedną z podstawowych form, którą może przybrać jest oczernianie. Oczernianie stanowi jeden z czynów nieuczciwej konkurencji . Dopuszcza się go każdy, kto o cudzym przedsiębiorstwie ( w tym o towarach, usługach, personelu) podaje wiadomości nieprawdziwe mogące szkodzić przedsiębiorstwu, prowadzące w sposób nieuczciwy do obniżenia opinii o konkurencie na rynku. Jest to jeden z czynów niedozwolonych określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Regulacja ta ma na celu ochronę prawdziwości informacji. Czarny PR może przybrać również inne formy jak np. nagłaśnianie kompromitujących konkurencję faktów Skutki prawne Odpowiedzialność karna Omawiany czyn nieuczciwej konkurencji stanowi wykroczenie ( art.26 u.z.n.k) , a jego penalizacja ma na celu ochronę pozycji rynkowej przedsiębiorcy, która może być zachwiana poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji. Zagrożony jest karą aresztu lub grzywną, a odpowiedzialność może ponieść każdy kto kieruje się szczególną postacią zamiaru bezpośredniego, gdzie celem jest szkodzenie przedsiębiorcy. Przykładem uchylenia możliwości postawienia zarzutu sprawcy jest sytuacja opublikowania rzetelnego, obiektywnego, krytycznego materiału prasowego na temat działalności przedsiębiorcy. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. Odpowiedzialność cywilna Dochodzenie roszczeń cywilnych następuje na podstawie art.18 u.z.n.k. oraz k.p.c.

W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1) zaniechania niedozwolonych działań;

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony.