Alternatywne metody pozyskiwania kapitału

Alternatywną wobec kredytu bankowego metodą pozyskiwania kapitału są fundusze private equity, które angażują się kapitałowo w podmioty o ustalonej już pozycji rynkowej. Zaproszenie funduszu private equity do finansowania dalszego rozwoju spółki łączy się jednak z koniecznością „podzielenia” się wpływami w spółce, a także adekwatną zmianą struktury właścicielskiej, pojawieniem się nowych członków w organach spółki, a także dość istotnym wpływem nowego inwestora na kierunki rozwoju i decyzje menedżerskie. Niezbędnym elementem dla tego typu finansowania, jest zatem wspólna kohabitacja spółki i funduszu private equity, która polega m.in. na zaproszeniu funduszu do współzarządzania jej dalszym rozwojem. Warto podkreślić, iż w tego typu inwestycjach ważnym czynnikiem jest trafne określenie horyzontu inwestycyjnego dla funduszu private equity, w którym to horyzoncie fundusz ten „wyjdzie z inwestycji”, czyli sprzeda udziały/ akcje rozwiniętej już spółki z pokaźnym zyskiem.

Natomiast fundusze venture capital, ze swojej istoty finansują podmioty na początkowej fazie rozwoju, tzw. start up’ y, kierując się przy tym własnym celem w postaci realizacji zysku (stopy zwrotu z inwestycji) w perspektywie średniookresowej. Sztuka dokonywania inwestycji w tym przypadku polega na dostrzeżeniu ogromnego potencjału wzrostu takiego podmiotu oraz na podjęciu (dość wysokiego) ryzyka inwestycyjnego. Fundusz venture capital ma zatem za zadanie wspomóc perspektywiczny podmiot w tej fazie, w której w największym stopniu potrzebuje on zastrzyku kapitałowego, a także wytyczenia pewnych standardów w zakresie know-how oraz mechanizmów zarządczych. Należy zatem podkreślić, iż z punktu widzenia małych, choć perspektywicznych firm, które dysponują dużym potencjałem wzrostu, rynek venture capital jest bardzo ważną alternatywną dla kredytu bankowego. Tym niemniej, kluczowym dla uzyskania takiego finansowania jest posiadanie unikalnego projektu, a nadto potencjalna wysoka stopa zwrotu z inwestycji, a także umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego kadry zarządzającej, która powinna charakteryzować się wizjonerstwem i dobrze określonymi celami strategicznymi. Istotnym uzupełnieniem do ww oferty funduszy są fundusze mezzanine. Samo pojęcie mezzanine pochodzące z języka francuskiego oznacza półpiętro (antresolę), co oddaje istotę tego sposobu finansowania. Jest to bowiem finansowanie tymczasowe (pomostowe) do czasu znalezienia innych, bardziej stabilnych i długookresowych metod. Finansowanie to opiera się na dwóch komponentach. Jednym z komponentów jest dług, czyli udzielenie spółce pożyczki lub wykup wyemitowanych przez nią obligacji, zaś drugim elementem jest zaangażowanie kapitałowe pożyczkodawcy w strukturę właścicielską pożyczkobiorcy. Innymi słowy, podmiot finansujący sam jest współwłaścicielem podmiotu, którego rozwój finansuje (dzięki czemu posiada bardzo realne zabezpieczenie udzielonego finansowania), a ponadto, partycypuje w zyskach wygenerowanych przez pożyczkobiorcę, w zależności od tempa rozwoju takiego podmiotu. Można dodatkowo uznać, iż fundusze mezzanine adresowane są przedsiębiorców o trwałej pozycji rynkowej, którzy stanęli na przysłowiowym rozdrożu, i w zależności od uzyskania finansowania lub jego braku, zapewnią dalszy rozwój spółki lub jej stagnację.