Seminarium dla banków spółdzielczych

W dniu 6 sierpnia 2009 r. w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie odbyło się seminarium dla członków rad nadzorczych banków spółdzielczych, organizowane przez Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Jednym z prelegentów tego seminarium był dr Piotr Zapadka (Departament Instytucji Finansowych i Rynku Kapitałowego CHiW), który wygłosił prelekcję pt. „Bankowość spółdzielcza w dobie kryzysu gospodarczego”.

W swojej prelekcji dr Piotr Zapadka dokonał analizy: skutków kryzysu gospodarczego w obszarze bankowości, nowych zjawisk w sektorze bankowym, kondycji sektora bankowości spółdzielczej, a także planowanych zmian w działalności banków spółdzielczych. Szczególne zainteresowanie uczestników seminarium wzbudziły zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, która umożliwia tym bankom emisję obligacji oraz bankowych papierów wartościowych, co w przyszłości może wpłynąć na zwiększanie się funduszy własnych banków spółdzielczych, a tym samym wzrost dynamiki udzielanych kredytów i wyższy współczynnik wypłacalności tych instytucji.