Cloud computing oraz umowy IT – dr B. Fischer prelegentem dwóch konferencji tematycznych.

15 listopada br. odbyły się dwie konferencje z zakresu nowoczesnych technologii i rozwiązań stosowanych w branży IT. Prelegentem na obydwu konferencjach był dr Bogdan Fischer, Radca prawny, Partner Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Pierwsza z nich pt. „Zarządzanie własnością intelektualną
w przedsiębiorstwie”, której organizatorem była Nowoczesna Firma S.A. skierowana była do wszystkich tych, którzy w szeroko rozumianym biznesie interesują się regulacjami prawnymi i nowoczesnymi sposobami ochrony własności intelektualnej. W świetle intensywnego rozwoju nowych technologii
i innowacyjnych rozwiązań dla firm stale wzrasta znaczenie ochrony własności intelektualnej oraz związanych z nimi aspektów prawnych. Dr Fischer prezentował aspekty prawne ochrony własności intelektualnej w modelu cloud computing.

Druga konferencja „e-Administracja a UE” dotyczyła zamówień publicznych
na systemy informatyczne 7 Osi PO IG w Polsce oraz związanych z tym rozwiązań prawnych stosowanych w krajach UE. Organizatorem była Władza Wdrażająca Programy Europejskie w ramach  Projektu Systemowego
dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 7 Oś Priorytetowa.

Dr Fischer prowadził panel pn. „Zawieranie umów IT w ramach zamówień publicznych – podstawowe postanowienia umów IT ze szczególnym uwzględnieniem umowy wdrożeniowej”. Głównym tematem wystąpienia było omówienie specyficznych elementów umów IT oraz prokonkurencyjnych zasad konstruowania umów, w tym wdrożeniowej, z uwzględnieniem wymagań Prawa Zamówień Publicznych oraz rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne.

Mecenas wskazał  również na pułapki często pojawiające się
w związku z określaniem przedmiotu zamówienia. Odrębna część wystąpienia została poświęcona zoptymalizowaniu rozwiązań dotyczących praw autorskich
w umowach IT w związku z udzielaniem zamówień publicznych i ryzykom związanym z ich nieprawidłowym skonstruowaniem. Konferencja skierowana była do Instytucji zaangażowanych w realizację 7 Osi PO IG, w szczególności do beneficjentów projektów indywidualnych 7 osi priorytetowej PO IG Instytucji Zarządzającej – MRR, Instytucji Pośredniczącej – MAiC oraz Instytucji Wdrażającej – WWPE.

Dr Bogdan Fischer od kilku lat prowadzi szkolenia dotyczące aspektów prawnych cloud computing-u w tym m.in.:

  • prawa do prywatności przy realizacji projektów informatycznych w cloud computing-u
  • konstruowania umów cloud computing-u
  • prawnych aspektów przetwarzania danych (ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych) w cloud computingu
  • ryzyk prawnych związanych z transgranicznym przekazywaniem danych oraz aspektom ochrony własności intelektualnej w modelu cloud computing

Mec. Fischer jest ekspertem w różnych dziedzinach prawa, w tym m.in. prawie własności intelektualnej, prawie nowych technologii i ochrony informacji.