Advisory Scientific Committee

Prof. Friedrich Schneider

Of Counsel

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, wieloletni Profesor na Uniwersytecie Johannesa Keplera w Linz. Ceniony doradca Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

Światowy ekspert w dyscyplinach badawczych nieoficjalnej gospodarki, uchylania się od opodatkowania i przestępczości zorganizowanej, a także w zakresie ekonomii środowiska. Od wielu lat prowadzi również pionierskie badania poziomu szarej strefy w krajach europejskich.

Przez lata pełnił funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Ekonomicznego w Austrii oraz Stowarzyszenia Ekonomicznego w Niemczech.

W latach 2005-2009 był członkiem zarządu International Institute of Public Finance. A następnie przewodniczącym Akademickiej Rady Doradczej przy Zeppelin University, Friedrichshafen w Niemczech.

Obecnie jest członkiem Rady doradczej austriackiej organizacji Upper Austrian ACADEMIA SUPERIOR – Gesellschaft für Zukunftsforschung.

Autor bardzo licznych publikacji w wiodących na świecie zagranicznych wydawnictwach ekonomicznych.
Były wydawca Journal of Public Choice i Perspektiven der Wirtschaftspolitik.

dr hab., prof. nadzw. Konrad Raczkowski

Of Counsel

Ekonomista i menedżer; specjalizuje się w zarządzaniu finansami, ekonomicznej analizie pozytywno-normatywnej systemów gospodarczych oraz gospodarce nieoficjalnej.

Od 2012 r. jest dyrektorem Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownikiem katedry Zarządzania w Gospodarce. Od 2015 r. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Uprawniony doradca podatkowy oraz członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (VI kadencji). Pełni funkcje zarządcze i nadzorcze na rynku finansowym w Polsce. Były wiceminister finansów.

Pełnił rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. Współpracował m.in. z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie. Jest stypendystą rządu Szwecji z zakresu zarządzania (2009), członkiem Royal Economic Society oraz British Academy of Management. Współpracuje badawczo z University of Cambridge i jest autorem ponad 100 publikacji naukowych. Jest laureatem nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za „wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów” w IX konkursie Komitetu Nauk o Finansach PAN (2016). Odznaczony medalem Polskiej Izby Paliw Płynnych oraz złotym medalem Ministra Sprawiedliwości.

Zespół Ekspertów

Jarosław Chałas

Partner

Jest specjalistą w dziedzinie prawa korporacyjnego, fuzji i przejęć oraz prawa kontraktów. Był doradcą i negocjatorem w wielu projektach prywatyzacyjnych kluczowych polskich przedsiębiorstw państwowych oraz w procesach licznych przejęć, fuzji, nabycia udziałów i akcji. Wspierał największe polskie grupy kapitałowe w projektach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych.

W ramach swojej dotychczasowej działalności był członkiem władz wielu spółek m.in. wiceprezesem Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej oraz doradcą Zarządu TVP SA. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Messenger Service Stolica SA (obecnie UPS Polska Sp. z o.o.) oraz zasiadał w Radzie Nadzorczej Mostostal Zabrze Holding SA. Obecnie jest m.in. członkiem Rady Nadzorczej Energa Czarni Słupsk oraz członkiem zarządu Baltic Bussines Forum.

Jest aktywnym członkiem wielu organizacji m.in. ekspertem Business Centre Club do spraw prawa gospodarczego czy członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Ponadto jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy PKPP Lewiatan oraz Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. To także niezależny rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Zasiada również w wielu Radach Programowych, m.in. Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii Miasto Plus Toruń, Leader`s Pit-Stop, CEO Round Table, a także Forum Smart Cities w Łodzi. Jest także członkiem Rady Programowej najstarszego klubu biznesowego w Polsce – Polskiego Klubu Biznesu.

dr Alicja Tołwińska

Managing Associate

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i oceny legalności zastosowanych w przedsiębiorstwie strategii podatkowych. Specjalizuje się w sprawozdawczości finansowej, analizie podatkowej, kryminalnej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, finansach publicznych, a także w postępowaniach podatkowych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 13248). Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywała pracując w jednostkach resortu finansów w latach 2005-2017. W trakcie kariery zawodowej pełniła obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Obejmowała między innymi stanowiska zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego, inspektora kontroli skarbowej, kierownika działu analiz. Pełniła rolę trenera wewnętrznego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości. Posiada tytuł trenera biznesu na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji, a także uprawnienia analityka kryminalnego uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

dr hab., prof. nadzw. Paweł Felis

Ekspert

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się problematyką finansów, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania przedsiębiorstw oraz podatków majątkowych. Specjalizuje się również jako jeden z niewielu w tematyce opodatkowania nieruchomości
w kontekście polityki podatkowej prowadzonej przez gminy w Polsce.

Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Kierownik studiów podyplomowych Menedżerskich Studiów Podyplomowych – Finanse, Podatki, Rachunkowość w SGH.

Istotnym elementem jego pracy jest także działalność ekspercka, przygotował wiele opinii i ekspertyz dla Kancelarii Sejmu RP.

Autor i współautor ponad 100 recenzowanych publikacji. Wyniki swoich badań prezentuje w ważnych polskich czasopismach naukowych. Jego działalność naukowo-dydaktyczna i badawcza została wielokrotnie uhonorowana nagrodami indywidualnymi, a także zespołowymi m.in. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora SGH.

dr Jarosław Klepacki

Ekspert

Prawnik, ekonomista, doktor ekonomii w zakresie nauki o zarządzaniu, specjalizacja: szeroko rozumiane zarządzanie finansami, ukierunkowane głównie na obszar rynków kapitałowych, instrumentów finansowych, ryzyka finansowego, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, rynku walutowego.

Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynków kapitałowych zdobywane na stanowiskach menadżerskich w instytucjach finansowych różnego szczebla. Zajmował kierownicze stanowiska i doradzał firmom notowanym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i New Connect (ECM S.A., Police S.A., INVISTA S.A.). Arbiter przy Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym w Amsterdamie i Sądzie Arbitrażowym przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Sądzie Okręgowym Warszawa Praga. Trener z zakresu zarządzania finansami i ryzykiem finansowym (Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie, Instytut Rynku Kapitałowego). Wykładowca akademicki (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie).

Dorobek naukowy koncentruje się wokół zagadnień szeroko rozumianych finansów i zarządzania finansami, ukierunkowany głównie na obszar rynków kapitałowych, instrumentów finansowych (derywaty), ryzyka, zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Dr Jarosław Klepacki jest autorem licznych publikacji ze wskazanego zakresu, w tym ekspertyz i opinii opracowywanych na zamówienie sądów, prokuratur, kancelarii prawnych czy firm komercyjnych. Laureat nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk „za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów” w IX konkursie Komitetu Nauk o Finansach PAN 2016.