Nowe prawne argumenty dla przedsiębiorców na których organ regulacyjny nałożył karę – precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego

Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy uzyskała korzystne i precedensowe rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Warszawie dla Klienta, którego reprezentowała w sporze z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego rzuca nowe światło na cały proces nakładania kar na przedsiębiorców przez organy regulacyjne i będzie miało istotny wpływ na ich sądową weryfikację.

Sąd Apelacyjny przychylił się do argumentacji Kancelarii, której wcześniej nie zaakceptował ani Prezes UOKiK ani Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącej stosowania w sprawach o nałożenie kary pieniężnej zarówno prawa europejskiego jak i polskiego prawa karnego, w niespotykanym dotychczas w orzecznictwie stopniu. Dzięki tej koncepcji Kancelaria uzyskała dla Klienta uchylenie kary pieniężnej w zaskarżonym zakresie. Wyrok jest prawomocny. W imieniu Kancelarii działał mec. Marcin Paczewski, Szef Departamentu Prawa Konkurencji i Antymonopolowego.

Każdy przedsiębiorca wobec którego toczy się obecnie postępowanie o nałożenie kary pieniężnej przez organ regulacyjny (UOKiK, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej) lub który swoich racji dochodzi w sądzie powszechnym w wyniku odwołania od decyzji nakładającej karę, może uzyskać nowe prawne argumenty przemawiające za uchyleniem lub redukcją kary.