Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających, na wszystkich etapach postępowania, jak również w związku realizacją umowy o zamówienie publiczne. Usługi obejmują:

Dla Wykonawców:

 • pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • identyfikację oraz zapobieganie ryzykom związanym z postępowaniem i realizacją umowy o zamówienie publiczne,
 • opiniowanie zasadności i przygotowanie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg,
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień prawnych zamówień publicznych,
 • doradztwo podczas realizacji umów o zamówienie publiczne,
 • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami oraz innymi partnerami,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami.

Dla Zamawiających:

 • pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy, wzorów umów,
 • pomoc prawną przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • doradztwo w związku z przeprowadzanymi kontrolami,
 • doradztwo w postępowaniach dotyczących korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • przygotowywanie wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych.

Analizy finansowe

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Proces i arbitraż

SZCZEGÓŁY

Spory korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Prawo korporacyjne i Transakcje

SZCZEGÓŁY

Prawo przemysłu zbrojeniowego i lotnicze

SZCZEGÓŁY

Life Science
& Health Care

SZCZEGÓŁY

Własność intelektualna i nowe technologie
IP & IT)

SZCZEGÓŁY

Prawo Własności Przemysłowej

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów: prawo prasowe i prawo reklamy

SZCZEGÓŁY

Prawo ochrony danych osobowych i informacji chronionych

SZCZEGÓŁY

Prawo konkurencji

SZCZEGÓŁY

Ochrona wizerunku i dóbr osobistych

SZCZEGÓŁY

Prawo autorskie

SZCZEGÓŁY

Domeny internetowe

SZCZEGÓŁY

Prawo IT

SZCZEGÓŁY

Prawo mediów elektronicznych

SZCZEGÓŁY

Prawo energetyczne i ochrony środowiska

SZCZEGÓŁY

Nieruchomości i prawo budowlane

SZCZEGÓŁY

Zamówienia publiczne

SZCZEGÓŁY

Prawo pracy

SZCZEGÓŁY

Prawo sportowe

SZCZEGÓŁY