Opracowujemy cieszące się coraz większą popularnością kompleksowe opinie w zakresie projektowania i prognozowania trendów rozwoju danego produktu (w tym ścieżki cenowe), podmiotu gospodarczego, danego sektora, gospodarki narodowej, czy ugrupowań integracyjnych państw. Badamy wpływ poszczególnych zmiennych (np.: zmian prawnych, wskaźników gospodarczych) na funkcjonowania obrotu gospodarczego, redystrybucję wpływów podatkowych, wzrost i rozwój gospodarczy – co jest merytorycznym punktem wyjścia w procesie decyzyjnym każdego podmiotu gospodarczego, czy instytucji publicznej.

Sądom, organom ścigania, organom podatkowym i administracji publicznej proponujemy współpracę w zakresie przeprowadzania analiz, opinii i ekspertyz z zakresu ujawniania przestępczości gospodarczej, bankowej i parabankowej, a także prania brudnych pieniędzy. Posiadając biegłych sądowych w sprawach finansowych, sporządzamy również opinie sądowe w oparciu o art. 278 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc), które stanowią często jedyny rzetelny i wiarygodny dowód w danej sprawie. Dokonamy oceny prawidłowości rozliczeń, oszacujemy straty i korzyści, przeprowadzimy wnioskowanie i wydamy rekomendacje. Uczestnikom rynku finansowego oraz odbiorcom świadczonych usług oferujemy wykonanie opinii i ekspertyz w sprawach rozpatrywanych przez sądy polubowne. Dostarczamy skutecznych rekomendacji w zakresie możliwości weryfikowania bądź elimanacji zdarzeń niezgodnych z prawem, mających miejsce w działalności podmiotów obrotu gospodarczego.

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe i ugodowe

Osoba kontaktowa

dr Alicja Tołwińska

Managing Associate

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i oceny legalności zastosowanych w przedsiębiorstwie strategii podatkowych. Specjalizuje się w sprawozdawczości finansowej, analizie podatkowej, kryminalnej, zarządzaniu ryzykiem podatkowym, finansach publicznych, a także w postępowaniach podatkowych.

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 13248). Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywała pracując w jednostkach resortu finansów w latach 2005-2017. W trakcie kariery zawodowej pełniła obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej. Obejmowała stanowisko między innymi zastępcy naczelnika urzędu celno-skarbowego, inspektora kontroli skarbowej, kierownika działu analiz. Pełniła rolę trenera wewnętrznego Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów i Krajowej Szkoły Skarbowości. Posiada tytuł trenera biznesu na poziomie 5 Europejskich Ram Kwalifikacji, a także uprawnienia analityka kryminalnego uzyskane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Powiązane publikacje

Pozostałe usługi

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

SZCZEGÓŁY

Wielowymiarowe modelowanie biznesowe

SZCZEGÓŁY

Finanse behawioralne przedsiębiorstw

SZCZEGÓŁY

Programy naprawcze i restrukturyzacyjne

SZCZEGÓŁY

Rynek kryptowalut

SZCZEGÓŁY

Doradztwo korporacyjne

SZCZEGÓŁY

Analizy finansowe

SZCZEGÓŁY

Fuzje i przejęcia

SZCZEGÓŁY

Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa finansowego

SZCZEGÓŁY

Corporate Finance

SZCZEGÓŁY

Opinie i ekspertyzy sądowe, arbitrażowe, ugodowe

SZCZEGÓŁY

Due Dilligence

SZCZEGÓŁY