Departament Wschodni świadczy wyjątkowe usługi prawnicze.

Działamy na dwóch kierunkach:

 • obsługa  prawna polskich podmiotów realizujących przedsięwzięcia na Wschodzie, w tym w Rosji, na Białorusi, Ukrainie oraz Kazachstanie na gruncie prawa rosyjskiego, białoruskiego, ukraińskiego, kazachskiego w języku polskim oraz rosyjskim i ukraińskim,
 • obsługa prawna podmiotów prawnych ze Wschodu na gruncie prawa polskiego w języku rosyjskim oraz polskim i ukraińskim.

Zespół Departamentu Wschodniego stanowią prawnicy mający bogate doświadczenie uzyskane bezpośrednio w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, Kazachstanie. Dla wielu z nich język danego kraju jest językiem ojczystym, co stanowi dużą przewagę oraz ułatwia prowadzenie interesów na Wschodzie.

Wybrany zakres usług Departamentu Wschodniego:

 • Umowy:
  • analiza oraz sporządzanie umów inwestycyjnych
  • analiza i opracowywanie umów handlowych międzynarodowych
 • Bieżąca obsługa spółek i prawo korporacyjne:
  • bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego,
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów wewnątrz-korporacyjnych,
  • opracowywanie i realizacja przekształceń spółek prawa handlowego, sporządzanie wszystkich niezbędnych dokumentów,
  • pomoc prawna w rejestracji spółek, akredytacji oddziałów oraz przedstawicielstw.
 • Prawo pracy w tym spory pracownicze:
  • informacja i pomoc prawna w zakresie prawidłowego uregulowania stosunku pracy, jak i jego zakończenia,
  • opracowywanie kontraktów menedżerskich,
  • reprezentowanie interesów Klienta w sądach w sporach pracowniczych.
 • Doradztwo podatkowe:
  • reprezentacja spółek w sporach z uczestnictwem inspekcji skarbowych,
  • opodatkowanie nierezydentów (cudzoziemców) oraz osób osiągających dochody w obcych jurysdykcjach podatkowych,
  • uniknięcie podwójnego opodatkowania.
 • Reprezentacja w sądach:
  • w sprawach z zakresu wykonania zobowiązań umownych, windykacji należności, odszkodowań itp. oraz w postępowaniach egzekucyjnych,
  • w postępowaniach upadłościowych, obejmujących zarówno likwidację majątku dłużnika, jak i możliwości zawarcia porozumienia z wierzycielami.
 • Procedura celna, prawo dewizowe, licencje importowe:
  • konsultacje w sprawach celnych dotyczących przywozu i wywozu towarów oraz wyboru optymalnej procedury celnej, klasyfikowanie towarów zgodnie z kodami taryfy celnej, sporządzanie dokumentacji w celu otrzymania wstępnych decyzji rosyjskich służb celnych w zakresie klasyfikacji taryfowej towarów,
  • doradztwo w sprawach certyfikacji towarów, otrzymania licencji importowych,
  • wsparcie w zakresie ustalenia wartości celnej oraz konsultacje w zakresie prawa dewizowego, w tym – kontroli dewizowej, sporządzania kontraktów handlowych zgodnie z przepisami prawa dewizowego.

Publikacje i komentarze

Country Desks

Ukrainian Desk

 Zespół wspiera przedsiębiorstwa rozpoczynające działalności w Polsce i na Ukrainie