Ustawą z dnia 28.06.2013 r. nr 134- ФЗ o zmianie niektórych ustaw Federacji Rosyjskiej w zakresie przeciwdziałania niezgodnym z prawem operacjom finansowym do rosyjskiego prawa upadłościowego zostało wprowadzone domniemanie, zgodnie z którym uważa się, że upadłość osoby prawnej nastąpiła na skutek działań lub braku działań osób mających wpływ na podjęcie decyzji Dłużnika. Reguła ta jednak obowiązuje w razie spełnienia jednej z przesłanek wskazanych w ustawie.

Od 1 stycznia 2014 roku pośrednicy nie będący podatnikami VAT w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w interesie osoby trzeciej w razie wystawienia lub otrzymania faktur, związanych z tą działalnością, zobowiązani są do prowadzenia ksiąg w celu ewidencji otrzymanych i wystawionych faktur w zakresie wskazanej wyżej działalności.

Od 1 stycznia 2014 r. podatnicy rosyjskiego VAT zobowiązani są do składania do urzędów skarbowych deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej (art. 174 ust. 5 kodeksu podatkowego). Zgodnie z art. 119.1. kodeksu podatkowego za niedopełnienie wymogu formy elektronicznej podatnikowi grozi mandat w wysokości 200 rubli.

Od 1 września 2013 r. weszły w życie kolejne zmiany do kodeksu cywilnego. W poprzedniej regulacji pełnomocnictwa była ustanowiona reguła, zgodnie z którą pełnomocnictwo mogło być wydane na okres nieprzekraczający trzech lat. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami pełnomocnictwo może być wydanie na dowolny okres do czasu gdy pełnomocnictwo nie zostanie cofnięte.

Rada Federacji (izba wyższa parlamentu rosyjskiego) zaakceptowała projekt ustawy o wniesieniu zmian do części trzeciej kodeksu cywilnego FR. Ustawa, między innymi, stanowi, iż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę utworzoną zagranicą w przeważającej mierze na terytorium FR  prawem właściwym do warunków odpowiedzialności spółki za jej zobowiązania jest prawo rosyjskie albo – według wyboru wierzyciela – prawo osobowe tej  spółki.

Rada Federacji (izba wyższa parlamentu rosyjskiego) zaakceptowała projekt ustawy federalnej o ratyfikacji Protokołu dotyczącego zmian do Porozumienia w sprawie Reguł określenia kraju pochodzenia towarów we Wspólnocie Niepodległych Państw z dnia 20 listopada 2009 r. Protokół wprowadza zmiany do Wykazu wymogów, operacji produkcyjnych i technologicznych, przy spełnieniu których towar uważany jest za pochodzący z tego kraju, w którym przesłanki te miały miejsce.

logo-footer