We wrześniowym wydaniu magazynu „Polski Przemysł” ukazał się artykuł Agnieszki Chilmon, adwokata i szefa Departamentu Energetyki w Kancelarii Chałas i Wspólnicy.  Mec. Chilmon w tekście rozpatruje czy wsparcie  przewidziane w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii stanowi pomoc państwa wymagającą notyfikacji KE.   Z tekstem można się zapoznać pod linkiem: http://polskiprzemysl.com.pl/prawo-w-firmie/czy-wsparcie-przewidziane-w-projekcie-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-stanowi-pomoc-panstwa-wymagajaca-notyfikacji-ke/

Od momentu przedstawienia pierwszego projektu zmian systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii minęły ponad trzy lata, ale nadal nie ma pewności, jaki system wsparcia zostanie ostatecznie wprowadzony.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z budową drogi publicznej, w tym autostrady, inwestor powinien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, bez której właściwy organ odmówi wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie przepisów spec ustawy1.  Na etapie wydawania decyzji środowiskowej zostaje przeprowadzona ocena oddziaływania  inwestycji objętej postępowaniem na środowisko. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że decyzja środowiskowa ma charakter rozstrzygnięcia wstępnego względem ewentualnego przyszłego zezwolenia…

Przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą związaną z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zobowiązany jest do uzyskania koncesji.

Przedsiębiorstwo obrotu może zawierać umowę kompleksową, której częścią jest umowa dystrybucyjna. Jest ona zawierana z przedsiębiorstwem dystrybucyjnym w imieniu i na rzecz odbiorcy końcowego. Wtedy odbiorca końcowy widziałby jedną fakturę, a rozliczenia odbywałyby się pomiędzy sprzedawcą a dystrybutorem niezależnie od odbiorcy końcowego, więc ten warunek byłby spełniony.

Nowelizacja prawa energetycznego, czyli tzw. mały trójpak tak szeroko komentowany w środowisku ekspertów rynku to środek zastępczy, który ewentualnie pozwoli uniknąć unijnych kar, ale oddali również w czasie procedowanie przygotowywanego od lat pakietu ustaw energetycznych. Ten tzw. duży trójpak obejmuje zmiany w prawie enrgetycznym, ustawie prawo gazowe oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE). Jeśli Polska nie dostosuje prawa do wymogów UE, ta może nam naliczyć kary 80-90 tys. euro dziennie – i to wstecznie od 2011 r.

W procesie sporządzania prawnego due diligence projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii w Polsce audytorzy coraz częściej napotykają na umowy w przedmiocie finansowania opracowania planu zagospodarowania przestrzennego przez prywatnych inwestorów.

Ministerstwo Gospodarki chce odejść od dotychczasowego, centralistycznego modelu wytwarzania i zasilania energią. Stawia natomiast na rozproszenie wytwarzania energii, co znajduje odzwierciedlenie w trzech projektach ustaw składających się na tzw. trójpak energetyczny – ustawy o odnawialnych źródłach energii, prawa energetycznego i prawa gazowego.

Zagrożenie ewentualną karą nałożoną przez Trybunał Sprawiedliwości UE daje nadzieję na dobre tempo prac nad projektem ustawy prawo gazowe.

Łukasz Jankowski, Szef Departamentu Energetycznego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy przedstawia możliwości legislacyjne jakie stwarzają Polsce szansę na uniknięcie wysokich kar za niewdrożenie unijnych kar.

logo-footer