Regulamin

 

Regulamin współpracy w zakresie szkoleń

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin Współpracy w zakresie  Szkoleń określa warunki Nabycia Uczestnictwa w Szkoleniu lub Organizacji oraz Nabycia Uczestnictwa w Szkoleniu (które mają być przeprowadzone przez Podmiot Organizujący Szkolenia), przez podmioty inne niż konsumenci, a także warunki przeprowadzenia Szkolenia,  w tym:
  a. podstawowe pojęcia przyjęte na potrzeby niniejszego Regulaminu Szkoleń,
  b. dane adresowe i kontaktowe dotyczące Podmiotu Organizującego Szkolenia,
  c. dane adresowe i kontaktowe dotyczące Podmiotu Prowadzącego Stronę Internetową dostępną w sieci Internet pod adresem internetowym:
  www.szkolenia.chwp.pl,
  d. charakter informacji dot. szkoleń zawartych na stronie internetowej dostępnej pod adresem:
  www.szkolenia.chwp.pl,
  e. podstawowe informacje dot. Nabycia Uczestnictwa w Szkoleniu lub Organizacji oraz Nabycia Udziału w Szkoleniu, w tym:
  – sposoby zawarcia umowy,
  – sposoby złożenia oferty przez Klienta,
  – sposoby potwierdzenia przyjęcia oferty przez Podmiot Organizujący Szkolenia,
  – zasady płatności, w tym zasady wystawienia i doręczenia faktury przez Podmiot Organizujący Szkolenia,
  f. zasady rezygnacji z Szkolenia:
  – uprawnienie do rezygnacji z Szkolenia przez Klienta,
  – uprawnienie do odwołania Szkolenia przez Podmiot Organizujący Szkolenia,
  g. zasady zmiany przez Podmiot Organizujący Szkolenia warunków przeprowadzenia Szkolenia,
  h. podstawowe informacje dot. przeprowadzenia Szkoleń,
  i. tryb składania reklamacji i sposób ich rozpatrywania,
  j. zasady zwrotu przez Podmiot Organizujący Szkolenia uiszczonej płatności,
  k. informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
  l. warunki uzyskiwania od Podmiotu Organizującego Szkolenia informacji dot. szkoleń w tym za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub innej równoważnej indywidualnej formy kontaktu, połączenia głosowe przy użyciu telefonu lub innych równoważnych narzędzi kontaktu, ogólnodostępnych forów, grup dyskusyjnych,
  m. inne postanowienia: dotyczące odpowiedzialności Podmiotu Organizującego Szkolenia, zastrzeżenia praw własności intelektualnej, właściwych Sądów Powszechnych, Właściwego prawa.
 2. Przewidziane niniejszym Regulaminem Szkoleń warunki zawierania Umów Szkoleniowych i ich wykonania obowiązują  w ramach wszystkich transakcji dot. szkoleń, w tym tych prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej: szkolenia.chwp.pl, chyba, że w drodze wyraźnych postanowień  umownych innego dokumentu (podjętych w formie pisemnej pod rygorem nieważności) przewidziano wyłączenie stosowania części lub niektórych zapisów niniejszego Regulaminu Szkoleń do tej transakcji. W przypadku transakcji nie zawieranych za pośrednictwem strony internetowej: www.szkolenia.chwp.pl postanowienia niniejszego Regulaminu Szkoleń stosuje się odpowiednio.
 3. Przed podjęciem kontaktu celem uzyskania kontaktu z Podmiotem Organizującym Szkolenia w zakresie Szkolenia lub przez rozpoczęciem transakcji mających na celu zawarcie Umowy Szkolenia należy zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu Szkoleń. Obowiązek spoczywa na Kliencie lub Uczestniku.
 4. Sprzedaż Szkolenia za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: szkolenia.chwp.pl nie umożliwia sprzedaży na rzecz konsumentów. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów niebędących konsumentami. Podmiot Organizujący Szkolenia nie świadczy usługi organizacji Szkolenia  w wyniku zamówień składanych przez Konsumentów.

§ 2 Definicje

 1. Definicje:
  a. Podmiotem Organizującym Szkolenia jest spółka CHAŁAS I WSPÓLNICY INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 45, 00-844 Warszawa, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem: 0000185888, numer NIP: 5221019609, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej także: CHAŁAS I WSPÓLNICY INWESTYCJE Sp. z.o.o.),
  b. Podmiotem Prowadzącym Stronę Internetową dostępną pod adresem: www.szkolenia.chwp.pljest Podmiot Organizujący Szkolenia,
  c.  Klientem jest każdy podmiot niebędący konsumentem, podejmujący działania przed zawarciem umowy, ze względu na zainteresowanie zaproszeniem do składania ofert na udział w Szkoleniu, w tym  Nabyciem Uczestnictwa w Szkoleniu lub zleceniem Organizacji Szkolenia oraz Nabyciem Uczestnictwa w tym Szkoleniu lub wysyłający w tym zakresie ofertę do Podmiotu Organizującego Szkolenia lub zawierający w tym zakresie umowę z Podmiotem Organizującym Szkolenia,
  d. Zamówieniem jest jednostronne oświadczenie woli Klienta, w postaci oferty, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające do zawarcia umowy przeprowadzenia lub organizacji przez Podmiot Organizując Szkolenia umowy Szkolenia,
  e. Regulamin jest to niniejszy Regulamin współpracy w zakresie Szkoleń,
  f. Formularz Zamówienia jest to interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej lub dostępny na Stronie Internetowej  do uzyskania i utrwalenia lub dostępny w siedzibie Podmiotu Organizującego Szkolenia, w każdym wypadku  umożliwiający złożenie Zamówienia,

  g. Szkolenia oznaczać będzie jedno szkolenie lub więcej niż jedno szkolenie, opisane ogólnie na stronie internetowej www.szkolenia.chwp.pl, którego szczegółowe warunki organizacji oraz nabycia w nim uczestnictwa mogą zostać ustalone po złożeniu przez Klienta Zamówienia, w drodze prostego przyjęcia oferty przez Podmiot Organizujący Szkolenia, przy czym szkolenie może odbyć się, w postaci jedno – lub kilkudniowego lub kilkugodzinnego spotkania, mającego               w nazwie słowo „szkolenie”, „warsztat”, „prezentacja”, „spotkanie”, „konferencja”, „kongres”, „forum” lub „seminarium” itp.,
  h. Uczestnik jest to osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu,
  i. Umowa Szkolenia  jest to umowa zawarta między Klientem, a Podmiotem Organizującym Szkolenia, w tym za pośrednictwem strony internetowej: www.szkolenia.chwp.pl dotycząca:
  – uczestnictwa w Szkoleniu zorganizowanym i przeprowadzanym przez Podmiot Organizujący Szkolenia tj. nabycia uczestnictwa w Szkoleniu,
  – uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym na wyłączne zlecenie Klienta i przeprowadzanym przez Podmiot Organizujący Szkolenia tj. organizacja szkolenia oraz nabycie uczestnictwa w Szkoleniu,
  i stosownie  do cech Szkolenia będąca umową o świadczenie usług lub umową o dzieło.
  j. Organizacja oraz Nabycie Uczestnictwa w Szkoleniu oznacza wszelkie działania podejmowane celem wykonania zamówienia na dedykowane szkolenie dla Klienta, zgodnie z jego zleceniem, w tym opracowanie koncepcji Szkolenia, opracowanie treści Szkolenia, organizacja logistyczna szkolenia, zapewnienie osób szkolących, zapewnienie materiałów, przy czym szczegółowy zakres usług w ramach szkolenia wynikać będzie z zawartej pomiędzy stronami umowy,

  k. Nabycie Uczestnictwa w Szkoleniu oznacza nabycie prawa udziału w Szkoleniu, które będzie zorganizowane i przeprowadzone przez Podmiot Organizujący Szkolenia na warunkach wstępnie zaproponowanych przez Podmiot Organizujący Szkolenia w zaproszeniu do składania ofert, przy czym warunki te mogą dot. miejsca szkolenia, treści szkolenia, organizacji szkolenia, osób prowadzących szkolenie,
  l. Strona Internetowa jest to strona internetowa prowadzona przez Podmiot Organizujący Szkolenia i dostępna w sieci Internet pod adresem:  www.szkolenia.chwp.pl .

§3 Dane kontaktowe i sposób kontaktu

 1. Klient lub Uczestnik ma możliwość kontaktu z Podmiotem Organizującym Szkolenie,  za pośrednictwem wskazanych niżej danych kontaktowych:
  a. Adres Organizatora: 00-844 Warszawa, Grzybowska 45,

  b. Adres e-mail Organizatora: szkolenia@chwp.pl,
  c. Numer telefonu Organizatora: +48 608 666 042.
 2. Klient lub Uczestnik może telefonicznie kontaktować się  z Podmiotem Organizującym Szkolenia, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 9:00 – 17:30, za wyjątkiem dni wolnych od pracy lub innych dni wskazanych przez Podmiot Organizujący Szkolenia jako wolne na stronie internetowej: www.szkolenia.chwp.pl .
 3. Klient lub Uczestnik może również zgłosić się do siedziby Podmiotu Organizującego Szkolenia celem osobistego kontaktu od poniedziałku do piątku,  w godzinach 9:00 – 17:30, za wyjątkiem dni wolnych od pracy lub innych dni wskazanych przez Podmiot Organizujący Szkolenia jako wolne na stronie internetowej: www.szkolenia.chwp.pl.

§ 4 Wymagania techniczne Strona Internetowa

 1. Do korzystania ze Strony Internetowej niezbędne są, zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu Szkoleń:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome w wersji, co najmniej 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  b. włączona obsługa plików cookies,
  c. zainstalowany program FlashPlayer.
 2. Do składania zamówień za pośrednictwem Strony Internetowej niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Przeglądanie przez Klienta informacji dot. Szkolenia lub zaproszeń do składania ofert publikowanych na Stronie Internetowej dostępnej pod adresem: www.szkolenia.chwp.pl,a także składanie zamówień Podmiotowi Organizującemu Szkolenie z ofertą zawarcia Umowy Szkolenia przez Klienta nie wymaga   rejestracji. Składanie zamówień wymagać jednak będzie podania niezbędnych danych osobowych w Formularzu Zamówienia umożliwiających realizację Zamówienia.
 4. Szczegółowe warunki dotyczące użytkowania Strony Internetowej, w tym warunków zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z przeglądaniem zawartości strony internetowej, korzystania z newslettera, stosowania na Stronie Internetowej plików cookiej lub innych tożsmych technologii, przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej zawarte są w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług Grupy CHWP oraz w załącznikach do tego dokumentu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, Polityce Cookies, Regulaminie Newsletteru. Przed skorzystaniem ze Strony Internetowej lub innych usług, w tym subskrypcji Newslettera należy zapoznać się szczegółowo z ww. dokumentami.

§5 Warunki użytkowania strony internetowej:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej dostępnej pod adresem: www.szkolenia.chwp.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Szczegółowe warunki dotyczące użytkowania Strony Internetowej, w tym warunków zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z przeglądaniem zawartości strony internetowej, korzystania z newslettera, stosowania na Stronie Internetowej plików cookiej lub innych tożsmych technologii, przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej zawarte są w Ogólnym Regulaminie Świadczenia Usług Grupy CHWP oraz w załącznikach do tego dokumentu tj. Ogólnej Polityce Prywatności, Polityce Cookies, Regulaminie Newsletteru. Przed skorzystaniem ze Strony Internetowej lub innych usług, w tym subskrypcji Newslettera należy zapoznać się szczegółowo z ww. dokumentami.

§6 Koszty Szkolenia i warunki płatność

 1. O ile na Stronie Internetowej dostępnej pod adresem: www.szkolenia.chwp.pl wskazano przewidywane koszty Szkolenialub inne informacje pozwalające na ustalenie przewidywanych kosztów Szkolenia to informacje te nie mają charakteru oferty, lecz zaproszenia do składania ofert. Wskazane kwoty nie są wiążące dla Podmiotu Organizującego Szkolenia, który po złożeniu oferty przez Klienta zastrzega sobie prawo do przyjęcia oferty lub odrzucenia oferty. W każdym wypadku podawane kwoty są wskazywane w polskich złotych, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek od towarów i usług VAT), chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 2. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie Szkolenia jest wiążąca dla Klienta od chwili złożenia oferty, a dla Podmiotu Organizującego Szkolenie od chwili wyraźnego oświadczenia Podmiotu Organizującego Szkolenie o przyjęciu oferty bez zastrzeżeń.
 3. Zastrzeżone na rzecz Podmiotu Organizującego Szkolenie w treści § 6 ust. 1 zd. 2 niniejszego Regulaminu Szkoleń prawo do innego ukształtowania kosztów Szkolenia nie dotyczy cen wiążących Podmiot Organizujący Szkolenie z Klientem.
 4. Cena za Szkolenia zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w Szkoleniu.  Wszelkie inne opłaty, w tym za: dojazd/powrót (koszty podróży, dojazdów, przejazdów), zakwaterowanie, wyżywienie, parkingu, ubezpieczenia, koszty przesyłek pocztowych niezbędny dla realizacji Szkolenia itp. Klient ponosi dodatkowo we własnym zakresie, chyba że jest to wyraźnie odmiennie wskazane w ofercie Szkolenia, którą w tym zakresie tych odstępstw potwierdził, w drodze wyraźnego, a nie tylko dorozumianego oświadczenia Podmiot Organizujący Szkolenia.
 5. Wpłaty tytułem należności związanych z przeprowadzeniem Szkolenia mogą być dokonywane na rzecz Podmiotu Organizującego Szkolenie przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, chyba że Klient i Podmiot Organizujący Szkolenia ustalili inaczej.
 6. Klient może w ofercie wskazać sposób dokonywania wpłaty, a w przypadku konieczności przyjęcia innego sposobu po akceptacji oferty przez Podmiot Organizujący Szkolenia Klient niezwłocznie informuje Podmiot Organizujący Szkolenia o zastosowaniu innego sposobu płatności i przyczyn tego stanu rzeczy. Powiadomienie może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: szkolenia@chwp.pl W przypadku naruszenie obowiązku wynikającego z ww. zapisów Klienta obciąża ryzyko braku wpływu środków do Podmiotu Organizującego Szkolenia, w szczególności Podmiot Organizujący Szkolenia nie jest w takiej sytuacji w żaden sposób zobowiązany do podejmowania działań celem uzyskania środków (np. prowadzenia rozmów, negocjacji z dotychczasowymi dostawcami usług finansowych).
 7. W przypadku dokonywania płatności przy użyciu elektronicznych narzędzi płatności, w tym przelewem, za dzień uiszczenia opłaty za Szkolenie uznaje się dzień uznania środków pieniężnych (wpływu środków) na rachunku bankowym Podmiotu Organizującego Szkolenia.
 8. Klient zobowiązany będzie do dokonania wpłaty na podstawie doręczonej mu faktury VAT,  chyba że postanowiono inaczej (np. na podstawie faktury proforma), w terminie płatności wskazanym w tej fakturze VAT, przy czym:
  a. w każdym wypadku płatność nie może nastąpić później niż w terminie 14 dni po terminie rozpoczęcia szkolenia, chyba, że Klient i Podmiot Organizujący Szkolenia postanowili inaczej, w tym zwłaszcza gdy Klient uzyskał pisemną zgodę Podmiotu Organizującego Szkolenia na zmianę terminu zapłaty,
  b. proponowany termin płatności powinien zostać określony w ofercie, a w wypadku niewskazania tego terminu płatności lub braku jego akceptacji przez Podmiot Organizujący Szkolenia poczytuje się, iż faktura VAT jest płatna w ciągu 7 dni od dnia doręczenia faktury VAT Klientowi,
  c. doręczenie faktury VAT może zostać dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, chyba, że w drodze wyraźnej woli Klienta i Podmiotu Organizującego Szkolenie przewidziano, iż doręczenie faktury VAT nastąpi w inny sposób, np. za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej w tym , listu poleconego, wysłanego za potwierdzeniem odbioru,
 9. Podmiot Organizujący Szkolenia zastrzega sobie prawo do udzielenia Klientowi rabatu na Szkolenie, w szczególności temu Klientowi, który zgłasza większą ilość Uczestników.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. Warunkiem wykonania Umowy Szkolenia jest:
  a.zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu Szkoleń,
  b. zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym klauzuli informacyjnej, w tym przez uczestników,
  c. wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówień dostępnego (do wypełnienia, pobrania) na stronie internetowej www.szkolenia.chwp.pl lub w siedzibie Podmiotu Organizującego Szkolenia stanowiącego zarazem ofertę zawarcia umowy i przesłanie Formularza Zamówień do Podmiotu Organizującego Szkolenia za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem poczty e-mail lub za pośrednictwem przesyłki listowej, lub dostarczenie Formularza Zamówień osobiście do siedziby Podmiotu Organizującego Szkolenia,
  d. podanie w ww. Formularzu Zamówień, danych Klienta, oraz ewentualnie danych osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta (jeśli podanie takiej osoby upoważnionej jest wymagane w Formularzu Zamówień),
  e. po akceptacji przez Podmiot Organizujący Szkolenia oferty Klienta wskazanie na wezwanie Podmiotu Organizującego Szkolenia wszystkich wymaganych dodatkowych danych Klienta niezbędnych do realizacji Umowy Szkolenia,
  f. po przesłaniu przez Podmiot Organizujący Szkolenia oświadczenia, o którym mowa w pkt) h poniżej przesłanie w zakreślonym przez Podmiot Organizujący Szkolenia terminie danych osobowych Uczestników szkolenia (jeżeli Uczestnikiem są inne osoby), chyba, że w Umowie Szkolenia ustalono, że dane osobowe Uczestników szkolenia nie będą przesyłane do Podmiotu Organizującego Szkolenia,
  g. dokonania płatności za Szkolenia, w wyniku którego nastąpi wpływ środków pieniężnych na rzecz Podmiotu Organizującego Szkolenia, chyba że strony w Umowie Szkolenia inaczej określiły termin wpłaty,
  h. otrzymania przez Klienta od Podmiotu Organizującego Szkolenia ostatecznego potwierdzenia organizacji Szkolenia przesłanego na 5 dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia,
  i. zawarcie z Podmiotem Organizującym Szkolenia umowy powierzenia przetwarzania, o ile umowa taka ze względu na treść Umowy Szkolenia wymagana jest przepisami prawa.
 2. W Formularzu Zamówienia należy wskazać następujące dane tj.:
  a. Oznaczenie Klienta;
  b. Oznaczenie osoby składającej zamówienie w imieniu Klienta, chyba że zgodnie z treścią formularza wskazanie danych osobowych tej osoby nie jest wymagane,
  c. adres e-mail, numer telefonu, w tym osoby składającej zamówienie w imieniu Klienta, chyba że podanie danych osobowych tej osoby nie jest wymagane,
  d. dane rozliczeniowe Klienta, w tym Numer KRS, NIP, REGON,
  e. adres siedziby, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do korespondencji,
  f. opcjonalnie inne dane potrzebne do wystawienia faktury VAT,
  g. proponowane miejsce przeprowadzenia Szkolenia,
  h. proponowany termin przeprowadzenia Szkolenia,
  i. liczba uczestników Szkolenia,
  j. dodatkowe uwagi, w tym jeśli Szkolenie miałoby być przeprowadzone na innych warunkach niż przewidziane w niniejszym Regulaminie Szkoleń, w tym brak potrzeby wystawiania certyfikatów uczetnictwa, brak potrzeby ewidencjonowania uczestników,
  k. proponowana kwota za przeprowadzenie Szkolenia,
  l. proponowany sposób zapłaty, jeśli jest inny niż przyjęty w niniejszym Regulaminie Szkoleń,
  m. opcjonalnie proponowany termin zapłaty, jeśli miałby być określony w inny sposób niż przyjęty w niniejszym Regulaminie Szkoleń,
  n. przedmiot szkolenia.
 3. Klient ma obowiązek wskazania w Formularzu Zamówienia danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym.
 4. W celu złożenia Zamówienia (oferty) należy wykonać następujące czynności w kolejności wskazanej poniżej:
  a. zapoznać się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych,
  b. skorzystać z Formularza Zamówienia i wypełnić, co najmniej wszystkie obowiązkowe pola, przy czym Formularz Zamówień można wypełnić na Stronie Internetowej lub w formie papierowej,
  c.wybrać Szkolenie będące przedmiotem Zamówienia lub wskazać inne, jeśli Klient zainteresowany byłby przeprowadzeniem Szkolenia nie ujętego w zaproszeniu do składania ofert,
  d. potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Szkoleń poprzez zaznaczenie okienka wyboru tzw. checkboxa, powiązanego z komunikatem „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Szkoleń, którego treść znajduje się pod adresem: www.szkolenia.chwp.pl/regulamin,
  e. potwierdzić chęć złożenia zamówienia poprzez:
  – kliknięcie przycisku “Zamawiam” (Formularz Strona Internetowa),
  – lub poprzez podpisanie Formularza zamówienia i przesłanie jego fotokopii na adres poczty elektronicznej Podmiotu Organizującego Szkolenia,
  – lub poprzez podpisanie Formularza Zamówienia i przesłanie go na adres korespondencyjny Podmiotu Organizującego Szkolenia,
  – lub poprzez podpisanie Formularza Zamówienia i złożenie go osobiście w siedzibie Podmiotu Organizującego Szkolenia,
  f. oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, przy czym w przypadku zamówienia składanego przez Klienta osobiście lub za pośrednictwem korespondencji listownej, potwierdzenie złożenia zamówienia w ten sposób może nie być obowiązkowe.
 1. Po złożeniu Zamówienia Podmiot Organizujący Szkolenie niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co nie stanowi akceptacji złożonej oferty, ani przystąpienia do wykonania Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Podmiot Organizujący Szkolenia  Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Podmiotu Organizującego Szkolenie o otrzymaniu Zamówienia.

§8 Zawarcie umowy i jej wykonanie

 1. Zawarcie Umowy między Klientem, a Podmiotem Organizującym Szkolenia następuje po dokonaniu akceptacji przez Podmiot Organizujący Szkolenia złożonej przez Klienta oferty, po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
 2. Potwierdzenie przyjęcia oferty tj. akceptacja następuje poprzez przesłanie przez Podmiot Organizujący Szkolenia Klientowi, co najmniej stosownej wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Podmiotu Organizującego Szkolenia o jego przyjęciu oferty do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Szkolenia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Szkolenia między Klientem, a Podmiotem Organizującym Szkolenia. Na żądanie Klienta Podmiot Organizujący Szkolenia przesyła Klientowi pełną treść Umowy Szkolenia.
 3. Jeśli Klient i Podmiot Organizujący Szkolenia nie postanowili inaczej to po przesłaniu przez Podmiot Organizujący Szkolenia ostatecznego potwierdzenia organizacji Szkolenia Klient w zakreślonym przez Podmiot Organizujący Szkolenia terminie i sposób przekazuje niezbędne dane osobowe uczestników szkolenia tj: imię i nazwisko, adres e-mail, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: szkolenia@chwp.pl lub przy użyciu interaktywnego formularza udostępnionego Klientowi.
 4. Jeżeli z treści umowy nie wynika inaczej Podmiot Organizujący Szkolenie ma prawo do:
  a. zmiany miejsca/terminu/godziny/prowadzących Szkolenia nie później niż w terminie 5 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia, przy czym informacja może zostać przesłana przez Podmiot Organizujący Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
  b. odwołania Szkolenia, jeżeli, nie zostanie zgłoszona minimalna wymagana liczba Uczestników lub ulegnie ona zmniejszeniu, przy czym oświadczenie o odwołaniu może zostać przesłane przez Podmiot Organizujący Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
  c. odwołania Szkolenia z innych przyczyn organizacyjnych.
 5. Jeżeli z treści umowy nie wynika inaczej Klient ma prawo bezpłatnej rezygnacji ze szkolenia na 14 dni przed terminem jego realizacji. W przypadku późniejszej rezygnacji z udziału w szkoleniu, w tym poprzez nieobecność na zajęciach ponosi pełne koszty związane z Umową Szkolenia. Oświadczenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 6. W przypadku odwołania Szkolenia określonego w § 8 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu Szkolenia, kwota wpłacona przez Klienta może zostać mu zwrócona na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał płatności, pod warunkiem przekazania (mailowo, listownie) Podmiotowi Organizującym Szkolenia prośby o zwrot. W przypadku odwołania Szkolenia określonego w § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu Szkolenia, za zgodą Klienta kwota wpłacona za Szkolenie, które zostało odwołane przez Podmiot Organizujący Szkolenia zostanie przekazana na poczet innego terminu lub innego Szkolenia organizowanego przez Podmiot Organizujący Szkolenia .

§9 Reklamacje

 1. Jako że szkolenia adresowane są wyłącznie do podmiotów niebędących konsumentami, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. Podmiot Organizujący Szkolenia udziela informacji dotyczących działania strony internetowej: www.szkolenia.chwp.pl oraz zasad organizacji Szkolenia, w tym zawierania Umowy Szkolenia, pod adresem: szkolenia@chwp.pl, a także telefonicznie: 608 666 042, listownie oraz osobiście w siedzibie Podmiotu Organizującego Szkolenia.
 3. Klient ma prawo do złożenia skargi poprzez złożenie reklamacji osobiście lub pisemnie na adres Podmiotu Organizującego Szkolenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: chwp@chwp.pl, lub telefonicznie pod numer: 608 666 042
 4. Przyjmuje się poniższą procedurę reklamacyjną.
 5. Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni kalendarzowych od kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 6. Reklamacja powinna spełniać następujące wymagania formalne tj.:
  a. Wskazać czego skarga dot.,
  b. Wskazać datę i godzinę wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji,
  c. Wskazać zwięzły opis okoliczności zdarzenia,
  d. Wskazać dane tj.: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamacje, adres mail.
 7. Po złożeniu reklamacji Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie złożenia reklamacji.
 8. W przypadku gdyby zgłoszenie nie zawierało wszystkich ww. danych Klient wzywany jest do jego uzupełnienia go w terminie 14 dni kalendarzowych. Nie uzupełnienie braków lub uzupełnienie niezgodnie z wezwaniem powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania o czym Klient jest natychmiast informowany, przy czym nie później   niż w terminie 3 dni kalendarzowych.
 9. Reklamacje są rozpoznawane niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnej reklamacji, a Klient jest informowany o sposobie rozpoznania reklamacji, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od rozpoznania reklamacji.
 10. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w § 9 pkt 5 lub nie spełniające wymagań formalnych mogą ale nie muszę być rozpoznane.                       W przypadku nierozpoznania reklamacji informuje się o tym fakcie Reklamującego, nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych.

§ 10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i ich przedstawicieli jest Podmiot Organizujący Szkolenia, w tym także gdy osoby te wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. W zakresie Danych Osobowych Uczestników Szkolenia Podmiot Organizujący Szkolenia może działać albo jako Administrator Danych Osobowych albo jako Podmiot Przetwarzający w zależności m.in. warunków Umowy Szkolenia, rodzaju wydawanego certyfikatu. Podmiot Organizujący Szkolenia jest zawsze Administratorem Danych Osobowych Uczestników Szkolenia, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Podmiot przetwarzający jest również Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony Internetowej, przy czym szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Ogólny Regulamin Świadczenia Usług Grupy CHWP.
 2. W każdym wypadku gdy Podmiot Organizujący Szkolenia jest Administratorem danych osobowych to dopełnia obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 lub 14 rozporządzenia RODO względem osób, których dane dotyczą.
 3. Informację dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Organizujący Szkolenia jako Administratora znajdują się w załączniku numer 1 (klauzula informacyjna dot danych osobowych pozyskiwanych od osób, których dane dotyczą wraz z opcjonalną zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych) lub załączniku numer 2 do Regulaminu (klauzula informacyjna dot danych osobowych pozyskiwanych od innych osób niż osoby, których dane dotyczą wraz z opcjonalną zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych).
 4. W przypadku jeżeli w związku realizacją Umowy Szkolenia  może dojść do powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Podmiot Organizujący Szkolenia ma działać jako podmiot przetwarzający w imieniu Administratora, którym jest Klient zostanie zawarta umowa powierzenia przetwarzania. Wzór umowy stanowi załącznik numer 3 do niniejszego regulaminu i zgodnie z treścią art 384 k.c. nie wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.

§11 Prawa autorskie

 1. Wszystkie materiały edukacyjne, szkoleniowe sporządzone na użytek, na potrzeby lub w trakcie Szkolenia chronione są Prawem Autorskim. Prawem Autorskim chroniony jest również niniejszy Regulamin Szkolenia
 2. Wszelkie materiały szkoleniowe powstałe w trakcie prowadzenia Szkolenia i upublicznione przez Podmiot Organizujący Szkolenia, Uczestnik lub Klient może przechowywać oraz drukować wyłącznie na własny użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 3. Podmiot Organizujący Szkolenia nie zezwala na upowszechnianie, powielanie, przesyłanie, drukowanie, wprowadzanie zmian lub publiczne odtwarzanie materiałów szkoleniowych powstałych na potrzeby, w związku z lub w trakcie prowadzenia Szkolenia.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez Klienta lub Uczestnika Szkolenia, pozyskanych przez niego materiałów powstałych na potrzeby, w trakcie Szkolenia lub w związku ze Szkoleniem, do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Podmiotu Organizującego Szkolenia.

§12 Postanowienia końcowe 

 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Podmiot Organizujący Szkolenia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, m. in.: zmiany przepisów prawa oraz zmiany sposobów płatności. O każdej zmianie Organizator poinformuje Klienta za co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, co najmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W przypadku gdyby zmiany wpływały na treść zawartej Umowy Szkolenia Klient ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z Szkolenia.
 3. Podmiot Organizujący Szkolenia zastrzega, że w zakresie zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, które nie zostały określone w niniejszym regulaminie, będą stosowane przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie ewentualne spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze polubownej, a gdyby nie udało się osiągnąć konsensusu zostaną poddane pod jurysdykcję Sądów Polskich.
 5. Sądem właściwym miejscowo będzie Sąd właściwy dla Podmiotu Organizującego Szkolenia.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 października 2018 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkoleń

Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń

Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń