Zwolnienia podatkowe

Z dniem 1 stycznia 2007 r. weszły w życie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej updof) dotyczące między innymi zwolnień przedmiotowych. W nowym stanie prawnym przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) – c) updof nie są już zwolnione z podatku dochodowego. Nie mniej jednak przepisy przejściowe wprowadzające przedmiotową nowelizację wyraźnie stanowią, że do nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a) – c) updof nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady dotychczasowe. W związku z powyższym nowe regulacje nie powinny mieć zastosowania do przypadków sprzedaży niniejszej nieruchomości. Wobec powyższego możliwość skorzystania ze zwolnienia będzie się odbywała na zasadach które obowiązywały przed 1 stycznia 2007 r. Przykładowo więc, w przypadku gdy przychód ze sprzedaży mieszkania dokonanej przed 1 stycznia 2007 r. nie został przeznaczony na cele określone w ustawie w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r. w określonym w niej terminie podatnik zobligowany będzie do zapłaty podatku dochodowego wraz z odsetkami za zwłokę. Na marginesie zaznaczyć warto, iż przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości wykazuje się w odrębnym zeznaniu PIT-23 (przychód ten nie podlega kumulacji z pozostałymi dochodami). Natomiast deklaracja jest oświadczeniem podatnika o konkretnym stanie zobowiązań podatkowych i na tym oświadczeniu będzie bazował organ podatkowy.