Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

11 maja 2007 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przedmiotowa ustawa wprowadza na poziomie ustawowym regulacje dotyczące obciążeń w podatku akcyzowym od biopaliw i paliw ciekłych wprowadzanych do obrotu z udziałem biokomponentów. Ustawa obniża m.in. stawkę akcyzy w przypadku benzyny z biokomponentami do 1,565 zł od każdego litra dodanych biokomponentów, z tym że kwota należnej akcyzy nie może być niższa niż 10 zł/1.000 l. Natomiast w przypadku oleju napędowego z biokomponentami ulga będzie wynosiła 1,048 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych olejów napędowych, z tym że kwota należnej akcyzy nie może być niższa niż 10 zł/1.000 l. Ponadto na mocy postanowień nowelizacji rolnikowi uprawiającemu rzepak na cele energetyczne będzie przysługiwała dodatkowa uzupełniająca krajowa płatność do upraw rzepaku, której stawka na 1 ha będzie wynosiła 176 zł. Dopłaty będą traktowane jak pomoc de minimis w rolnictwie, która może być udzielana jedynie zgodnie z art. 87 i 88 Traktatu WE.