Zmiany w ustawie o kosztach sądowych

1 lutego 2007 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przedmiotowa ustawa wprowadza szereg, wartych odnotowania, zmian do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć m.in. obniżenie opłaty stałej od wniosku o zarejestrowanie spółki osobowej w Krajowym Rejestrze Sądowym z 1.000 do 750 zł . Z 500 zł do 250 zł obniżona została również opłata od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W wyniku dokonanych zmian wprowadzono regulację, na podstawie której sąd z urzędu zwróci opłatę od pozwu w postępowaniu upominawczym, jeżeli uprawomocnił się nakaz zapłaty. Przesądzono również, iż opłata od pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni oraz ustalenia istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni wynosi 200 zł. Sprecyzowano także sumę opłaty stałej od pozwu o uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki w wysokości 2000 zł. Opłatę stałą – 2.000 zł będzie wnosić się również od pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki. Przedmiotowa nowelizacja zwalnia od opłat sądowych organizacje pożytku publicznego. Zwolnienie jednakże nie będzie obejmowało spraw prowadzonych przez te organizacje, które dotyczą prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Obniżona została również opłata od czynności dokonywanych przed sądem powszechnym w toku postępowania arbitrażowego. Opłata za takie czynności, z wyjątkiem uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed tym sądem oraz uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu polubownego, lub ugody zawartej przed tym sądem, wynosić będzie 200 zł. Wyżej opisane zmiany mają na celu wyeliminowanie licznych wątpliwości interpretacyjnych związanych z dotychczasowym brzmieniem przepisów, a także wprowadzenie ułatwień przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej w formie spółek osobowych poprzez obniżenie wysokości opłat przy rejestracji tych spółek. Ustawa wejdzie w życie w terminie miesiąca od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.